Rasitteet


Kiinteistörasitteiden eli maahan kohdistuvien rasitteiden käsittelystä asemakaava-alueella vastaa kiinteistönmuodostuspalvelut. Rakennusrasitteiden eli rakennukseen kohdistuvien rasitteiden perustamisesta vastaa rakennustarkastaja.

Kiinteistörasitteet


Tontti voi saada pysyvinä oikeuksina rasiteoikeuksia toisen kiinteistön alueella ja toisaalta tonttia voi rasittaa jonkun muun kiinteistön rasiteoikeudet. Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

Kiinteistörekisteriin voidaan merkitä pysyvinä rasiteoikeuksina mm.

 • Vesi- ja viemärijohdon sijoittaminen ja käyttäminen
 • Talousveden ottaminen ja johtaminen sekä veden johtaminen maan kuivattamista varten
 • Puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö tai muun sellaisen johdon sijoittaminen ja käyttäminen johtoihin liittyvine laitteineen ja rakennelmineen
 • Autojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa ja mm. kalastusta varten tarvittavan alueen käyttäminen
 • Väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittaminen ja käyttäminen
 • Yhteisen lämpökeskuksen tai jätteiden kokoamispaikan sijoittaminen ja käyttäminen
 • Kulkuyhteyttä varten tarvittava alue asemakaava-alueella.

Rasiteoikeuksien perustaminen


Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Yleensä rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti rasitesopimuksessa, joka liitetään hakemukseen. Rasitesopimuksessa tulee todeta rasitteen sopimusosapuolet, rasitteen kohdekiinteistöt, rasiteoikeuden tyyppi (kulkuoikeus, vesijohto jne.), rasitealueen sijainti karttaliitteessä, maksetaanko oikeudesta korvauksia sekä rasitteen perustamisen kustannusjako.

Mikäli rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää rasitteen perustamista, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen kuin rasitesopimus ja hakemus sen perustamiseksi sekä tarvittavat liiteasiakirjat on toimitettu Kuopion kaupungille.

Rakennusrasitteet


Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Rakennusrasitteen perustaa rakennustarkastaja. Rakennusrasitteen eri lajit on määritelty rakennusasetuksen 80 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 896/1999 Finlex

 • Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen tai tukimuurin perustusta rasiteoikeuden haltijan kiinteistölle rakennettavan rakennuksen tai tukimuurin perustamiseen sekä ulottaa rakennuksen tai tukimuurin perustus rasitetulle kiinteistölle (perustusrasite)
 • Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen seinää tai rakennetta välipohjan tai muun rakenteen tukemiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen sekä rakentaa niin, että rajalla olevilla rakennuksilla on yhteinen seinä (rakennerasite)
 • Sijoittaa kiinteistöä palvelevia johtoja ja näihin kuuluvia laitteita rasitetulla kiinteistöllä olevaan rakennukseen sekä käyttää näihin tarvittavia tiloja (laiterasite)
 • Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kulkuväylää, väestönsuojaa ja autopaikkaa (käyttörasite)
 • Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevaa lämpökeskusta tai lämmönsiirtolaitetta taikka jätehuoltoa tai muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitosta sekä näihin tarkoituksiin varattua tilaa (huoltorasite)
 • Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kiinteistöjen yhteiseksi tarkoitettua tilaa taikka muuta asumista, työntekoa tai kiinteistönhoitoa palvelevaa laitosta ja näihin tarkoituksiin varattua tilaa (yhteisrasite)
 • Tehdä ovi tai muu aukko rasitetun kiinteistön rajalla olevaan seinään tai jättää palomuuri rakentamatta (seinärasite)
 • Ulottaa rakennuksen katto tai lisäeristyksestä johtuva ulkoseinän osa rasitetun kiinteistön puolelle tai rakentaa katto siten, että vesi valuu rasitetulle kiinteistölle ja johdetaan sen kautta (sietorasite).

Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite voidaan perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan mm. väestösuojan, autopaikoituksen, jätehuollon, kulkuyhteyden ja rakennusosien tukemiseen.

Rakennusrasite voidaan muuttaa tai poistaa, jos asianosaiset siitä sopivat ja toimenpide ei vaikeuta tarkoituksenmukaista rakentamista, kiinteistön asianmukaista käyttöä tai hoitoa taikka asemakaavan toteuttamista. Tietyissä tapauksissa ei tarvita rasiteoikeuden haltijan suostumusta. Jos korvauksista ei sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Rasitejärjestely


Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Mikäli rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää rasitteen perustamista, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen kuin rasitesopimus ja hakemus sen perustamiseksi sekä tarvittavat liiteasiakirjat on toimitettu Kuopion kaupungille.

Hakemukseen tulee liittää:

 • rasitesopimus
 • asemapiirros ja/tai rakennuspiirustus, josta käy ilmi rasitteen sijainti
 • mikäli sopijaosapuoli on yhtiö, jäljennös yhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen yhtiötä sitovaksi

Rekisteröinti


Kun perustettu / poistettu / muutettu rasite on saanut lainvoiman, merkitään se kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

Hakemuslomakkeet Hakemuslomakkeet

Toimitusmaksut Toimitusmaksut

Viralliset karttaotteet Viralliset karttaotteet

Viralliset karttaotteet erilaisten lupahakemusten liitteiksi.

Asiointi
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Valtuustotalo, Suokatu 42

Verkkolomake
Tilattavissa mm. kiinteistörekisteriote tai rasitustodistus.
Karttaotteet (e-lomake)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kiinteistörasitteet


Toimitusinsinööri
Elina Heikura
044 718 5540

Toimitusinsinööri
Anu Paananen
044 718 5502

Kiinteistöinsinööri
Tuija Helminen
044 718 5515

kiinteistonmuodostus(at)kuopio.fi

Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestely


Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
017 185 174

rakennusvalvonta(at)kuopio.fi