Sijais- ja jälkihuolto


Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät jostakin syystä riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen on ryhdyttävä silloin kun lastensuojelun avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Perusteena on myös se, että sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun toimenpide.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää joko perhehoitona sijaisperheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.

Kun lapsi on huostaanotettu ja sijoitettu sijaishuoltoon, siirtyy lapsen asioiden hoitaminen Sijais- ja jälkihuoltoon. Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijä vastaa huostassa olevien lasten sijaishuollon järjestämisestä, toteutumisesta ja sijaishuoltopaikkojen valvonnasta. Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen vanhempien ja lapsen asioissa toimivan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Työskentelyn tavoitteena on turvata lapsen kasvu, kehitys ja huolenpito sijoituksen aikana ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä perheen jälleenyhdistämiseen.

Sijaisperhetoiminta ja PRIDE-valmennus


Kuopion sijais- ja jälkihuollossa järjestetään sijaisvanhemmuusvalmennusta Pesäpuun ry:n PRIDE-ohjelman mukaan, lue lisää: www.pesapuu.fi/pride-ohjelma/valmennus.

Lisäksi sijais- ja jälkihuollossa tehdään sukulaissijaisvanhemmuusvalmennukset.

Joissakin tilanteissa tarvitaan lapselle lyhytaikaista perhehoitoa. Lyhytaikainen sijaisperhe toimii osana avohuollon tukitoimia, sijaishuoltoa sekä avohuollon ja huostaanoton liittymäkohdassa. Lapsi voi olla lyhytaikaisesti sijoitettuna:

  • selvitettäessä lastensuojelutarvetta perheen kriisitilanteessa
  • avohuollon tukitoimena tai kiireellisenä sijoituksena
  • huostaanoton alkuvaiheessa ja etsittäessä sopivaa sijaishuoltopaikkaa
  • vastasyntyneen adoptioon luovuttamisen harkinta-aikana

Lyhytaikaisena sijaisperheenä voi toimia, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Perheellä on valmiudet vastata kriisissä olevan lapsen ja perheen tarpeisiin.
  • Sijaisvanhemmat ovat suorittaneet PRIDE – valmennuksen tai pitkään toimineet sijaisperheenä ja osoittaneet omaavansa vahvat valmiudet.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset PRIDE- valmennukseen:

Merja Karppinen, 044 718 3804
Annika Asunmaa, 044 718 3844 .

 

Lapsiperhepalvelujen yhteystiedot Lapsiperhepalvelujen yhteystiedot

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma