Tonttipuut

Kaupungin vuokratontit


Vuokra-alueella ennen rakennustöiden aloittamista kasvava puusto on vuokranantajan omaisuutta. Puusto poistetaan ennen rakentamisen aloittamista lukuun ottamatta mahdollisia maisema- ja suojapuita, jotka siirtyvät korvauksetta vuokralaisen omistukseen. Tämän jälkeen vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Puiden kaataminen edellyttää kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointia. Luvan tarpeen arvioi ympäristönsuojelupalvelut, jolta myös tarvittava lupa haetaan.

Omistustontit


Puiden kaataminen omistustonteilta edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointia. Lupatarpeen arvioinnin tekee ympäristönsuojelupalvelut, jolta myös maisematyölupa haetaan.

Tonttipuiden kaataminen asemakaava-alueella


Voit kaataa yksittäisiä puita tontiltasi ilman alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden lupaa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
- Puita kaadetaan enintään kolme kappaletta, mutta alle puolet tontilla sijaitsevien puiden kokonaismäärästä.
- Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.
- Kaadettavat puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jossa asemakaavan mukaan tulee olla puita (esimerkiksi tontin luonnontilaisena säilytettävä osa, kaavamerkintä pl). Asemakaavan voit tarkistaa Kuopion karttapalvelusta.
- Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä olisi maisemaa olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
- Saat naapurisi kirjallisen suostumuksen rajalla tai rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) puiden poistolle.
- Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Vastuu toimenpiteen luvanvaraisuudesta on aina sinulla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä alueellisiin ympäristönsuojelupalveluihin.

Hakemuslomake tonttipuiden kaatoon (e-lomake)

Hakemuslomake tonttipuiden kaatoon (pdf)

Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Kaatoperusteeksi ei riitä esimerkiksi pelkkä lumikuorman aiheuttama repeämisriski. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, koskee normaali harkinta- ja lupamenettely myös huonokuntoisia puita.

Mikäli edellä olevat ehdot eivät täyty, tarvitset puiden kaatamiseen alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden luvan tai kannanoton sen tarpeesta. Mikäli toimenpide ei ole vähäinen, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut voi velvoittaa sinut hakemaan lupaa kirjallisesti. 

Puistometsät


Asutukseen rajoittuvien asemakaava-alueen puistometsien, puistojen ja katualueiden puiden poistamisesta vastaa rakentamisen ja kunnossapidon palvelut.

Palautteet puistometsien hoidosta lähetetään osoitteeseen kunnossapito(at)kuopio.fi

Hakija voi esittää kirjallisen pyynnön haluamistaan poistettavista puista tai vesakon raivauksesta. Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Kaupunkiympäristön palvelualue
kunnossapitopalvelut
PL 1097, 70111 Kuopio

tai asiointisähköpostiin
kunnossapito(at)kuopio.fi

Hakemuksen tulee sisältää:

  • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • taloyhtiöiden on liitettävä hakemukseen ote hallituksen päätöspöytäkirjasta, jossa on hallituksen päätös hakea puiden poistamista tai vesakon raivausta
  • jos toimenpide vaikuttaa tontinhaltijan naapureihin, on pyydettävä hakemuksen liitteeksi kirjallinen suostumus toimenpiteeseen naapureilta
  • karttaliite alueesta, johon on merkitty toimenpidealue
  • perustelu, miksi puita tai vesakkoa halutaan poistaa (esim. puiden roskaaminen ja polttopuun hankinta ei ole peruste puun kaatamiselle)
  • jos kaato/ raivauslupa myönnetään, hakija kaataa puut omalla kustannuksellaan ja omalla vastuullaan sekä siivoaa kustannuksellaan syntyneet jätteet pois
  • hyötypuusta peritään valvojan määrittämä hinta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
jouni.hoffren(at)kuopio.fi

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
timo.peratie(at)kuopio.fi

 

 

Ilmoitukset vaarallisista puista Ilmoitukset vaarallisista puista

Valtuustotalon asiakaspalvelu
Suokatu 42
080 091 8511

kunnossapito(at)kuopio.fi
044 718 5069

Asemakaava-alueiden ulkopuolisten puiden poisto Asemakaava-alueiden ulkopuolisten puiden poisto

Maaomaisuuden hallintapalvelut
Metsät ja vesialueet

Työnjohtaja
Markku Immonen
markku.immonen(at)kuopio.fi

Metsätalousinsinööri
Heikki Soininen
heikki.soininen(at)kuopio.fi