Vaikutusten arviointi Kuopion
kaupungin päätöksenteossa


Päätösten vaikutuksia tulee ennakoida, sillä kaupungin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin. Ennakkoarviointi onnistuu parhaiten, kun se liitetään osaksi valmistelu- ja päätöksentekokäytäntöjä.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 25.3.2014 päättänyt vaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arviointi tehdään toimielinpäätöksiin.

Päätöksen vaikutuksia arvoidaan seuraavasti:

  • Strategiavaikutus
  • Vaikutukset ihmisiin
  • Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon
  • Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön
  • Vaikutukset yrityksiin