Hyväksytyt suunnitelmat


Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen
- asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2020-2024


Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu   talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään myös perusteena useamman vuoden käsittävälle toiminta- ja taloussuunnittelulle, palvelujen suunnittelulle sekä kaavoitukselle ja maanhankinnalle.

Väestönkehityksen tilannetietoa, elinkeinojen ja työllisyyden kehitystietoja ja asumisen ohjelmointia tarvitaan mm. palveluinvestointien, kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun aikatauluttamiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi raportin 17.6.2019.


Kuopion kansallinen kaupunkipuisto

Ympäristöministeriön päätös kansallisen kaupunkipuiston arvonimen myöntämisestä on tullut voimaan 19.2.2018. Kuopion kaupunki käynnistää kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan vuoden 2018 aikana.

Lisätiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fiKaupallinen selvitys

”Kaupallinen selvitys on toteutettu vuonna 2017 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksessä on käsitelty Kuopion vähittäiskaupan palvelutarjonnan kehittymistä vuodesta 2007 eteenpäin. Keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella kaupallisen tarjonnan volyymissä ja sijoittumisessa tapahtuneita muutoksia sekä arvioida, miten uudet kaupan hankkeet Päivärannassa ja Matkuksessa ovat vaikuttaneet Kuopion kaupalliseen tarjontaan kokonaisuudessaan. Yksi työn tarkastelukulma on ollut, miten toteutuneet vaikutukset on pystytty maankäytön selvityksissä ja kaupallisten vaikutusten arvioinneissa ennakoimaan.”


Lisätietoja:
Kaupunkisuunnittelija
Jussi Niilahti
p. 044 718 5510
jussi.niilahti(at)kuopio.fiKaupunkirakenne 2030-luvulle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 14.12.2015. Suunnitelma visio ja tarkastelee Kuopion kasvun ja kehityksen mukaisia asuntotuotannon ja työpaikkojen kasvualueita sekä kaupunkirakenteen tavoitteita 2030-luvulle saakka.Maljapuro-Matkustajasatama-käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman 23.11.2015. Suunnitelman keskeistä sisältöä ovat satamarannan ideointi, vierasvenesataman tarpeet, rantaraitin aktivointi sekä uudet aallonmurtajat ja laituripaikat

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuiston selvitystyö jakautuu esiselvitys- ja hakemusvaiheeseen. Esiselvitysvaiheesta on valmistunut väliraportti vuonna 2006. Siinä on selvitetty kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuvat alueet tai aluekokonaisuudet sekä tuotu esille näiden pohjalta vaihtoehdot ja esitys mahdolliseksi kaupunkipuistoksi. Lisäksi siinä on tuotu esille kaupunkipuiston oikeusvaikutukset, hyödyt, haitat ja joustomahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyi väliraportin 22.5.2006.


Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025

Kaupunginhallitus 2.6.2014 / Kaupunginvaltuusto 16.6.2014
Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 valmistuneessa selvityksessä tarkastellaan Kuopion palveluverkoston nyky-
tilannetta, toimintaympäristöä ja haasteita sekä esitellään Kuopion tavoitteel-
linen palvelurakenne ja sen strategisia tavoitteita vuoteen 2025 saakka. Tiivis tarkastelu visioi palveluverkostoa ja palvelujen asemaa kaupunkirakenteessa Kuopion uudet kasvusuunnat ja vanhojen asuntoalueiden täydennysrakentaminen huomioiden.Kuopion toiminnallisen seudun rakennemalliY-tonttiselvitys

Kaupunginhallitus 2.7.2012.
Kuopion Y-tonttiselvityksessä on tarkasteltu yleisten, julkisten ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakentamattomien tonttien (Y-tontit) nykytilannetta, tarvetta sekä tulevaisuuden tarpeen arviointia.Väinölänniemen käyttösuunnitelman tarkistus

Väinölänniemen käyttösuunnitelma tarkistuksineen valmistui vuonna 2003 ja sitä täydennettiin vuonna 2007 liikenneverkkovaihtoehtojen selvityksellä.
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2007 "Väinölänniemen käyttösuunnitelman tarkistuksen" ja
"…Liikenneverkkovaihtoehdot"-selvityksen sekä siihen sisältyvän liikenneverkkovaihtoehdon 2+ jatkosuunnittelun pohjaksi.

Korkean rakentamisen selvitys

Kaupunginhallitus 23.2.2009 (§ 91)Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelma

Rakennuspaikkaselvitykset

Hirvilahti

Kaislastenlahti

Maaseuturakentamisen periaatteet

Kuopion kaupungin strategisessa maankäytössä sovelletaan Maaseuturakentamisen periaatteet –ohjetta, jonka tarkoituksena on määrittää kaupungin tavoitteita ja toimenpiteitä maaseuturakentamisessa, tarkastella tarkoituksenmukaista kylärakennetta, palveluverkkoa ja kehittämistoimien priorisointia, määrittää lähtökohtia maaseutualueiden maapoliittisille toimille ja osoittaa rakentamisen määrä sekä yhtenäistää yksityiskohtaisempia maaseudun kaavoitustavoitteita.

Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen tuleva maankäyttö ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus 17.5.2010 (§ 252)

Rännikatujen kehittämissuunnitelma

Kaupunginhallitus 17.10.2005 (§ 556)

 

Julkaisuja Julkaisuja

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Aamupäivä (8-12)
Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Iltapäivä (12-16)
Kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
puh. 044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi      

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi