Kuntakokeilun asiakkuus


Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Työllisyyden kuntakokeilussa keskeistä on tuoda sekä työnhakijoiden että työnantajien palveluja henkilökohtaisemmiksi ja paremmin asiakkaiden tavoitteita tukeviksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaille nimetään omatyöntekijä, joka suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä hänen tavoitteensa mukaiset palvelut. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta. Omatyöntekijä hyödyntää eri asiantuntijoiden apua ja palveluja osana prosessia.

Kokeilussa yhdistetään sekä TE-toimiston että kunnan resursseja työllisyyteen liittyvissä palveluissa. Nykytilanteessa asiakkaalla voi olla hänen asioitaan hoitamassa useita työntekijöitä sekä TE-toimistossa että kunnan eri palveluissa. Kokeilussa resurssien yhdistämisen kautta palvelu tulee henkilökohtaisemmaksi ja omatyöntekijä malli mahdollistuu. Omatyöntekijä hoitaa kokeilussa asiakkaan työllistymiseen liittyvät palvelut nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Palveluja kehitetään ja suunnitellaan asiakaslähtöisesti organisaatiolähtöisyyden sijaan.

Sähköisen asioinnin sijaan omavalmentajaa tavataan kasvotusten ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen työllisyyskokeilussa


Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi eli työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen normaalisti ilmoittautumalla Pohjois-Savon TE-toimistoon. Jos kuulut kuntakokeilun kohderyhmään, Pohjois-Savo TE-toimisto ohjaa sinut kuntakokeilun asiakkaaksi.

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.


Kuntakokeilun asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti ja jää sen jälkeen uudelleen työttömäksi, ohjautuu hän takaisin kuntakokeilun piiriin. Näin ollen kerran alkanut asiakkuus jatkuu kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka, vaikka asiakas ei enää kuuluisi kuntakokeilulain määrittelemään kohderyhmään.