Lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisasiat


Vanhempien erotessa tai asuessa erillään on suositeltavaa, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa. Sopimuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä, jos vanhemmat katsovat ne tarpeettomiksi.

Lapsen huolto


Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla on oikeus päättää muun muassa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta. Lapsenhuoltolain (361/1983) periaate on, että lapsen etu toteutuu parhaiten, kun vanhemmat vastaavat lapsen huollosta yhdessä. Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, vastaavat he yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä sekä tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Yhteishuoltajuuden sijasta vanhemmat voivat päättää myös, että toiselle vanhemmalle tulee yksinhuoltajuus. Tällöin vain toinen vanhemmista on huoltaja, jolloin hän voi tehdä yksin kaikki lasta koskevat päätökset esim. hoidosta, asuinpaikasta ja terveydenhuollosta. Yksinhuoltajuudessa myös tiedonsaantioikeus on vain huoltajalla, ja toinen vanhempi saa tietoja vain erikseen huoltajan antamalla luvalla.

Lapsen asuminen


Lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Erotilanteessa vanhempien tulee ratkaista, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen asuinpaikan mukaan määräytyy muun muassa päivähoitopaikka ja lähikoulu. Lapsen asuinpaikkaa harkittaessa tulee lähtökohtana olla lapsen etu, kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät parhaiten.

Lapsen tapaamisoikeus


Kun vanhemmat asuvat erillään, on lapsella oikeus edelleen tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Vanhemmat voivat sopia lapsen tapaamisista joko keskenään tai kirjallisesti lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen, voi asian viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lastenvalvojan vahvistama sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Lapsen tapaamisista ei ole olemassa mitää lakisääteistä mallia, vaan vanhemmat sopivat niistä keskenään huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Yleisesti tapaamisopimuksissa sovitaan siitä, että lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaa säännöllisesti ja siitä, kuinka tapaamiset järjestetään yleisinä loma-aikoina ja juhlapyhinä. Tapaamisten tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuuus oppia tuntemaan sekä ylläpitää suhdetta erossa asuvaan vanhempaan.

Kun vanhemmat tekevät tapaamissopimuksen, sitoutuvat molemmat yhteistyöhön sopimuksen mukaisten tapaamisten turvaamiseksi. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on siis kummankin vanhemman vastuulla, joka korostuu varsinkin nuorempien lapsien kohdalla.

Lapsen elatus


Vanhemmilla on lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaan velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun arvioimiseksi, koska laissa arviointiperusteita ei ole kuvattu kovin tarkasti. Ohje ei ole kuitenkaan sitova, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan  suositus. Ohje lapsen elatusavun arvioimiseksi (Oikeusministeriö)

Lapsen elatusavun suuruus määräytyy lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien maksukyvyn mukaan. Jos esimerkiksi toisella vanhemmalla on parempi taloudellinen asema, kuuluu tälle vanhemmalle myös korkeampi elatusvastuu. Elatussopimusta tehdessä lastenvalvoja esittää elatusapusuosituksen, joka on laskettu oikeusministeriön antaman ohjeen mukaisesti. Vanhemmilla on kuitenkin tietyissä rajoissa elatusasioissakin sopimusvapaus. Vanhemmat sopivat elatusavun määrästä elatussopimuksella, jonka lastenvalvoja lopulta vahvistaa, jos katsoo sen olevan lapsen edun mukainen.

Elatustuki


Jos elatusvelvollinen vanhempi ei voi maksaa elatusapua tai maksettava summa on pienempi, kuin elatustuen vahvistettu määrä, voi Kela maksaa elatustukea. Elatustukea voidaan myös maksaa, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Elatustukea maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Lisätietoa elatustuesta osoitteesta www.kela.fi/elatustuki
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Lastenvalvojat
Viestikatu 1-3, 3.krs
PL 227, 70101  Kuopio

Ajanvaraukset
lastenvalvojien puhelinaika arkisin klo 10-11.

Lastenvalvoja määräytyy lapsen äidin sukunimen alkukirjaimen mukaan.

A - J, lastenvalvoja
puh. 017 183 270
- Viestikatu 1-3, 3.krs

K - MAN, lastenvalvoja
puh.  017  183 826
- Viestikatu 1-3, 3.krs

MAO - RUP, lastenvalvoja
puh. 017 183 855
- Viestikatu 1-3, 3.krs

RUQ - Ö, lastenvalvoja
puh. 017 183 820
- Viestikatu 1-3, 3.krs
 

Tiedoksi:

Valmisteltujen sopimusten allekirjoittajat voivat käydä allekirjoittamassa sopimuksia perjantaisin klo 8-14 välisenä aikana Perheoikeudellisessa yksikössä, os. Viestikatu 1-3, 3.krs.