Lastenneuvola


Lastenneuvolassa perheen kanssa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista, vanhemmuudesta sekä perhettä askarruttavista asioista. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kehitystä ja kasvua sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja edistetään terveitä elintapoja. Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten ja nuorten rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. päivähoidon, perhetyön, puhe-, fysio- ja toimintaterapian, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja perheneuvolan kanssa sekä ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluita.

Äkillisesti sairasta lasta ei hoideta neuvolassa.

Neuvolan terveystarkastukset

 Määräaikaistarkastukset: 

 Lapsen ikä:

 Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset

 1-2vko (kotikäynti), 2-4vko

 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, 10kk,

 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v

 Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri)

 

 4-6vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v

 


Laajoissa terveystarkastuksissa (4kk, 1,5v, 4v) arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. 6kk määräaikaistarkastus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa ryhmäkäyntinä. 6kk ryhmäneuvolat on peruttu toistaiseksi.

Tutustu ennen leikki-ikäisen lapsen määräaikaistarkastusta
lapsen kehitysvaiheeseen

Ennen lapsen neuvolakäyntiä voitte arvioida perheen elämäntapoja Mitä teidän perhearkeenne kuuluu–digikortin avulla. Neuvolakäynnillä on mahdollisuus keskustella perheen elämäntavoista ja -tilanteesta.

Lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen

Vauva on syntymästään alkaen valmiina vuorovaikutukseen. Vauva reagoi herkästi vanhempien tunteisiin ja vuorovaikutukseen sekä siihen miten vanhempi on läsnä ja vastaa vauvan tarpeisiin. Vauvavuoden päiväkirjan avulla vanhempi voi havainnoida vauvan tarpeita ja tunnistaa oman käyttäytymisen vaikutuksia vauvaan. Päiväkirjan tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta.

Ensikotiyhdistyksen tarjoama videosarja Vauvojen videoviltti - ideoita yhdessäoloon vauvan kanssa.

Riittävä uni on tärkeää lasten päiväaikaisen hyvinvoinnin ja kasvun ja kehityksen kannalta. Lapsen uni on yksilöllistä ja lapsen uni häiriintyy herkästi erilaisten tekijöiden vaikutuksesta.

Säännöllisellä ääneen lukemisella yhdessä lapsen kanssa on vaikutusta lapsen taitojen, mielikuvituksen ja tunneälyn kehittymiseen. Lue lapselle -sivustolla on tutkimustietoa lukemisen vaikutuksista, kirjavinkkejä eri-ikäiselle sekä lorupankki yhteisiin lukuhetkiin.

Varhaisvuosien liikuntasuosituksen mukaan lapsen olisi hyvä liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä.

Vanhemman on hyvä tietää lapsen aivojen kehitykselle hyödyllisistä stressikokemuksista sekä tunnistaa ja suojata lasta haitalliselta stressiltä. Lapset tarvitsevat aikuisen apua päästäkseen yli stressaavasta tai vaikeasta tilanteesta. Aikuinen voi jokapäiväisellä toiminnallaan auttaa lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymisessä.

Vanhempien on hyvä pohtia omaa ja perheen medialaitteiden käyttöä. Pohdiskele asiaa Huomaatko minut - vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä- oppaan avulla. Tässä myös tietoa ja tehtäviä kodin mediakasvatuksen tueksi.

Kuopiolaisten lasten on mahdollista saada äännevirheohjausta Äännekoulun kautta. Kysy lisää neuvolan terveydenhoitajalta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Lastenneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tällä hetkellä tehdä 3-, 5- ja 6-vuotiaan neuvolatarkastuksiin.
Alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asiointi edellyttää eTerveyspalvelun kautta annettavaa suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja tietojärjestelmään.

Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa Kuopion kaupungin neuvoloista.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisää tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta Terveyskylän Lastentalon sivulla.

Lisää tietoa Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe sivulla.

Lisää tietoa ravitsemuksesta THL:n sivulla Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille.