Lastensuojelun avohuolto


Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, kun lapsella todetaan lastensuojelun tarve. Lastensuojelun asiakkuus voi alkaa palvelutarpeen arvioinnin jälkeen tai kiireellisen lastensuojelun toimenpiteen seurauksena. Lastensuojelun asiakkuus voi alkaa myös ennen palvelutarpeen arvioinnin päättymistä, jos lapselle tai hänen perheelleen annetaan lastensuojelulaissa tarkoitettuja palveluita tai muuta tukea. Kiireellisten toimenpiteiden tavoitteena on yleensä turvata lapsi. Lastensuojelun avohuollossa työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu. Lastensuojelun tavoitteena on tukea vanhempia kasvatustyössä siten, että lapsi voisi kasvaa ja kehittyä turvallisissa olosuhteissa omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhdessä perheen, läheisten sekä muiden viranomaisten kanssa. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Yhdessä perheen kanssa pohditaanperheen tuen tarpeita ja mietitään tukitoimia, joiden avulla perhettä voidaan tukea. Lastensuojelussa pyritään työskentelemään yhteistyössä perheen kanssa huomioiden perheen omat toiveet, mielipide ja tuen tarpeet. Lastensuojelun tuki voi kestää lyhyen aikaa, mutta jossain tilanteissa tuki ja muutoksen aikaansaaminen voivat vaatia myös pitkäjänteistä työskentelyä.

Työskentelyn aikana lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, missä määritellään yhteiset tavoitteet ja sovitaan tukitoimista. Työskentelyn tavoitteiden toteutumista ja tukitoimen tarpeellisuutta arvioidaan säännölliseti yhdessä perheen kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet voivat olla taloudellista tukea, kotiin annettavaa perhetyötä, sosiaalityötä tai sosiaaliohjausta, tukeperhe-tai tukihenkilötoimintaa, perhekuntoutusta tai lapsen avohuollon sijoitus.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot