Liito-orava-LIFE+ luontohanke


Kuopion on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa laajassa hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen.  Hakemus on jätetty EU:lle syyskuussa 2016. Mikäli hanke hyväksytään toteutukseen, se alkaa syksyllä 2017 ja jatkuu vuoteen 2023 saakka. Koko hankkeen budjetti on noin 10 miljoonaa euroa, josta Kuopion osuus on runsaat 750 000 euroa. Mukana on kaupunkien lisäksi paljon toimijoita metsäsektorilta ja vapaaehtoisesta järjestökentästä.

Kuopion tavoitteena on muun muassa kehittää toimintatapoja liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi yhdessä hankkeeseen osallistuvien Espoon ja Jyväskylän kanssa. Kuopio on myös mukana kehittämässä taajamien virkistysmetsien käsittelytapoja, joissa sovitetaan yhteen liito-oravan suojelu sekä asukkaiden ja ulkoilijoiden tarpeet. Lisäksi Kuopiossa seurataan liito-oravakannan tilaa keskeisellä kaupunkialueella, parannetaan liito-oravien liikkumismahdollisuuksia puita istuttamalla ja vahvistetaan virkistys- ja suojelumetsien liito-oravakantaa pöntöttämällä.

Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu hankkeeseen monipuolisella ympäristökasvatukseen ja viestintään liittyvällä osiolla. Hankkeen puitteissa palkataan lähettiläs järjestämään oppitunteja liito-oravasta kuopiolaisissa alakouluissa. Suurelle yleisölle järjestetään retkiä, luentoja ja paneelikeskusteluja, ja lisäksi museo tuottaa kiertävän liito-oravanäyttelyn.

  • LIFE on EU:n rahoitusjärjestelmä Natura 2000-alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja luontodirektiivin lajien suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Liito-orava on EU:ssa tiukasti suojeltu luontodirektiivin liitteen IV laji, jonka kannan kehitys on epäsuotuisa. Suurin uhka on sopivan elinympäristön väheneminen. Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin keskittyvillä suunnitelmilla on mahdollisuuksia ns. LIFE+ Luontohankkeeksi, jossa hankkeen toimenpiteiden kustannuksista jopa 75 % voi saada EU:lta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145