Liito-orava-LIFE -hanke


Kuopio on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa laajassa EU- hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen. Hanke on alkanut 1.8.2018 ja jatkuu kevääseen 2025 saakka. Koko hankkeen budjetti on noin 8.9. miljoonaa euroa, josta Kuopion kaupungin ja Kuopion luonnontieteellisen museon osuus on yhteensä noin 630 000 euroa. Mukana on kaupunkien lisäksi paljon toimijoita metsäsektorilta ja vapaaehtoisesta järjestökentästä. Kaikkiaan kumppaneita on 18, myös Virosta, joten hanke kattaa koko liito-oravan eurooppalaisen levinnäisyysalueen.

Kuopion tavoitteena on muun muassa kehittää toimintatapoja liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi yhdessä hankkeeseen osallistuvien Espoon ja Jyväskylän kanssa. Kuopio on myös mukana kehittämässä taajamien virkistysmetsien käsittelytapoja, joissa sovitetaan yhteen liito-oravan suojelu sekä asukkaiden ja ulkoilijoiden tarpeet. Lisäksi Kuopiossa seurataan liito-oravakannan tilaa keskeisellä kaupunkialueella, parannetaan liito-oravien liikkumismahdollisuuksia puita istuttamalla ja vahvistetaan virkistys- ja suojelumetsien liito-oravakantaa pöntöttämällä.

Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu hankkeeseen monipuolisella ympäristökasvatukseen ja viestintään liittyvällä osiolla. Hankkeen puitteissa palkataan lähettiläs järjestämään oppitunteja liito-oravasta kuopiolaisissa alakouluissa. Suurelle yleisölle järjestetään retkiä, luentoja ja paneelikeskusteluja, ja lisäksi museo tuottaa kiertävän liito-oravanäyttelyn.

  • LIFE on EU:n rahoitusjärjestelmä Natura 2000-alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja luontodirektiivin lajien suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Liito-orava on EU:ssa tiukasti suojeltu luontodirektiivin liitteen IV laji, jonka kannan kehitys on epäsuotuisa. Suurin uhka on sopivan elinympäristön väheneminen. Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin keskittyvissä hankkeissa on mahdollisuus saada toimenpiteiden kustannuksista jopa 75 % EU:n rahoitusta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145