Jatkoaikalupa


Lupapäätöksessä on mainittu luvan voimassaoloaika. Rakennusluvan mukaiset työt tulee aloittaa kolmen vuoden ja saataa loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta. Muutoin lupa raukeaa. Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja kolme vuotta töiden loppuunsaattamista varten. Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran ja loppuunsaattamiselle jatkoaikaa myönnetään harkinnan perusteella kolme vuotta kerrallaan. Jatkoaikaa haetaan lupahakemus kaavakkeella, jonka liitteeksi liitetään alkuperäinen lupapäätös piirustuksineen. Jatkoaikaluvan hinta määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Poikkeamispäätöksille tai suunnittelutarveratkaisuille ei jatkoaikaa voi hakea. Niiden voimassoloaikana tulee rakennuslupahakemus jättää vireille.

Muutoslupa


Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapureiden asemaan, tulee hakea muutoslupaa. Esimerkiksi rakennuksen kokomuutokset vaativat muutosluvan. Muutoslupaa haetaan lupahakemus kaavakkeella, jonka liitteeksi lisätään pätevän suunnittelijan tekemät piirustukset muuttuneesta alueesta. Pohjapiirustukseen tulee rajata muutosalue selkeästi ja muutosluvassa vain rajatun alueen muutokset huomioidaan. Tarvittaessa on toimitettava myös uusi tai päivitetty RH-lomake.

Vähäiset muutokset voidaan hyväksyä ns. työnaikaisena muutoksena. Tämä edellyttää että aiemmin mainitut muutosluvan edellytykset eivät täyty. Työnaikaisen muutoksen voi hyväksyä lupapäättäjä tai tarkastusinsinööri, joka myös tekee hyväksynnän arkistokelpoisiin piirustuksiin. Lupaan liittyvät muutokset tulee hyväksytää viranomaiselle ennen katselmusta. Katselmuksilla havaitut lupapiirustusten vastaiset ratkaisut voivat vaikuttaa katselmuksen hyväksymiseen ratkaisevasti.

Kokoontumistilapäätös


Kokoontumistilapäätöksessä vahvistetaan tietyssä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Kokoontimustilapäätös tehdään mm. ravintoloihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. Kokoontumistilapäätös on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Maisematyölupa


Rakennusvalvonta voi myöntää maisematyöluvan rakentamista valmisteleville töille. Tällaista maisematyölupaa haetaan yleensä isommissa hankkeissa, jossa rakennusluvan hakeminen tulee oletettavasti kestämään pidempään ja jossa on selkeät suunnitelmat pohjatöiden aloittamista varten. Rakennusvalvonnan toimivallassa olevaa maisematyölupaa haettaessa tulee hankkeen rakennuslupa olla vireillä. Liitteeksi maisematyölupa hakemukseen tulee liittää pätevän suunnittelijan toteuttama asemapiirustus jossa maanpintojen muokkaukset, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty. Naapureiden kuuleminen tulee hoitaa maisematyöluvan yhteydessä.

Muut maisematyöluvat myöntää ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat mm. maisemaa muuttavien maanrakennustöihin ja puiden kaatamiseen liittyvät asiat. Ympäristösuojeluviranomainen ohjeistaa myös mm. jätevesiin liittyvissä kysymyksissä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista ja se hoidetaan rakennusvalvonnan toimenpideluvalla.

Toimenpideilmoitus


Toimenpideilmoituksella voidaan toteuttaa vähäisiä toimenpiteitä joiden ei katsota vaativan lupamenettelyä. Toimenpideilmoituksen mukaiset toimenpiteet on lueteltu alueella voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä. Omat rakennusjärjestyksensä löytyvät Kuopion lisäksi Maaningalle, Nilsiään ja Juankoskelle. Kuopion alueella toimenpideilmoitus vaaditaan Kuopion rakennusjärjestyksen 7§ ja 8§ mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia toimenpiteen toteutettavaksi luvalla. Yleisimmin lupakynnys ylittyy, kun toimenpide on tarkoitus toteuttaa lähelle rantaa tai kiinteistön rajaa, hanke vaikuttaa naapurin asemaan tai muuten poikkeaa lain, kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Toimenpideilmoituksen jättäminen
 

Toimenpideilmoitukset käsitellään toimenpideilmoitus-kaavakkeella. Niitä ei voi jättää sähköisesti. Rakennuspaikan hallinnan omaavien tahojen on allekirjoitettava toimenpideilmoitus-kaavake. Ilmoitukseen on liitettävä mukaan:

 • selkeä karttaote kiinteistöstä, johon on merkitty toimenpiteen etäisyydet rajoista, rannasta ja naapurista
 • selkeät luonnospiirustukset (pohja- ja julkisivupiirustus) tai myyntiesitteen kuvat (esim. vaja) toimenpiteestä, josta saa selville millainen hanke on kyseessä. Talousrakennuksesta on esitettävä tarvittavat mitat.

Toimenpideilmoitus käsittely kestää noin viikon, ja jos rakennusvalvontaviranomainen ei muuta ole ilmoittanut 14 vrk ilmoituksen jättämisestä, voidaan hanke toteuttaa.

Toimenpideilmoitus ei ole lupa. Kaikki toimenpideilmoituksen mukaiset hankkeet kuuluvat jälkivalvonnan piiriin ja lupakynnyksen voidaan todeta ylittyneen myös myöhemmin. Toimenpideilmoituksen mukainen hanke onkin tärkeää toteuttaa juuri kuten ilmoituksessa on esitetty. Toimenpideilmoituksen mukaisia töitä ei käydä katselmoimassa rakennusvalvonnan toimesta.

Yleisimpiä toimenpideilmoituksella toteutettavia toimenpiteitä ovat yleensä:
 

 • Tulisijattoman talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen (ei kuitenkaan ajoneuvo suoja)
 • Julkisivun tai katteen värin tai materiaalin muutos kaupunkialueella
 • Aidan rakentaminen kaupunkialueella (katuraja-aita yli 1m ja raja-aita yli 1,2m)

Ilman lupaa tai toimenpideilmoitusta toteutettavia toimenpiteitä ovat yleensä:
 

 • Alle 3m2 jäteaitauksen tai -katoksen rakentaminen rakennusalueen ulkopuolelle, edellyttäen että hankkeelle on naapurin kirjallinen suostumus
 • Pienen vajan, katoksen, grillkatoksen tms. rakentaminen rakennusalueelle (kokorajat tarkastettava rakennusjärjestyksestä)
 • Yksittäisten puiden ja pensaiden istuttaminen
 • Tonttien välisen enintään 1,2m korkea kiinteän raja-aidan rakentaminen yhteistyössä naapurin kanssa
 • Yhden alle 20m2 kokoisen laiturin rakentaminen
 • Kevyiden väliseinien vähäinen rakentaminen tai purkaminen, kun toimenpide ei vaikuta terveellisyyteen tai turvallisuuteen
 • Huoneiston pintarakenteiden muutokseen, kun toimenpide ei vaikuta huoneistojen välisen ääneneristävyyden, kosteuden- tai vesieristävyyden huonontumiseen
 • Lisälämmöneristäminen kun julkisivu ei muutu (muutoin vähintään toimenpideilmoitus)
 • Ikkunoiden ja katteen uusiminen kaupunkialueella, kun materiaali ja väri tai ikkunoiden jako ei muutu
 • Olemassaolevan tulisijan uusiminen olevaan hormiin (piirinuohoojan on tarkastettava hormin kunto etukäteen)
 • Lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljy- tai kiinteäpolttoaineisesta sähkö- tai kaukolämmitykseen (maalämpöön vaihtaminen vaatii vähintään toimenpideilmoituksen)

Tarkastathan rakennusvalvonnan tekniseltä päivystäjältä toimenpiteen luvan tai ilmoituksen tarpeen ennen toteuttamista.

Rakennusvalvonnan linkit Rakennusvalvonnan linkit

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt

Voimassa olevat rakennusjärjestykset Voimassa olevat rakennusjärjestykset

Keskeisin lainsäädäntö Keskeisin lainsäädäntö