Ohjelmat, hankkeet ja verkostot


Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma keskittyy toimiin, joita juuri Kuopiossa voidaan tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Se sisältää myös suunnitelman ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta.

Kuopion resurssiviisausohjelma toteuttaa Kuopion kaupungin strategian päätavoitetta Resurssiviisas Kuopio. Kuopion kaupunki on mukana myös useissa kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistävissä hankkeissa.

Kuopio on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa laajassa Liito-orava Life -hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen. Arjen ilmastotekojen vauhdittamiseksi Kuopiossa järjestetään myös kaikille avoimia Ilmasto-olkkari -tapahtumia.

Alasivuilta löydät lisää tietoa mm. Kuopion ilmastopoliittisesta ohjelmasta, resurssiviisaudesta ja kiertotaloudesta, käynnissä olevista ilmastohankkeista ja kestävän kehityksen verkostoista.

Yhteistyö valtakunnallisten verkostojen kanssa

Kuopio on resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkoston jäsen. Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee. FISU-kunnat tähtäävät jätteettömiksi, päästöttömiksi ja kestävän kulutuksen kunniksi vuoteen 2050 mennessä.

Kuopio on myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa, jossa 10 kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on, että kaupungissa kierrätetään vähintään 55 % yhdyskuntajätteistä, 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähennetään jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Esiselvityksen mukaan Kuopion yhdyskuntajätteiden kierrätysaste oli 56 % ja rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste 81 % vuonna 2018.

Energiatehokkuus

Kuopion kaupunki on solminut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla (noin 10 600 MWh) vuoteen 2025 mennessä.

Tutustu tarkemmin energiatehokkuussopimuksiin.

Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa kuluttavan toiminnan toteuttamista mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. Euroopan unioni ja valtio asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita ja -velvoitteita, joita kunnat toteuttavat osana toimintaansa.

Energiatehokkuutta on Kuopiossa edistetty mm. pitkälle viedyn kiinteistöjen kulutusseuran avulla, kiinteistöjen energiakatselmuksilla, siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön ja siirtymällä led-valaistukseen sisä- ja ulkovalaistuskohteissa.

Energiatehokkuuden parantamiseksi Kuopion kaupunki on laatinut energiatehokkuuden toimintasuunnitelman vuosille 2017-2025 (pdf).

Tutustu myös Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmukseen vuodelta 2018 (pdf).

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi