Omavalvonta


Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan yritysten itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa oman toiminnan valvontaa riskien hallitsemiseksi. Omavalvonta koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita elintarviketuotantolaitoksista kioskiyrittäjiin.

Omavalvonnasta on oltava kirjallinen suunnitelma. Suunnitelmaa on noudatettava ja sitä on päivitettävä. Omavalvonnan toteutuksesta on pidettävä kirjaa. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia, eikä kuluttajia johdeta harhaan. 

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon tarkastajat neuvovat tarvittaessa yrityksiä omavalvonnan laadinnassa ja kehittämisessä sekä valvovat elintarvikealan yritysten omavalvonnan toimivuutta tarkastuksin ja näytteenotoin.

Lue lisätietoa Ympäristöterveydenhuollon omavalvonnan yleisohjeesta