Oppilashuolto

Koulun yhteisöllinen oppilashuolto


Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Kussakin koulussa toimii oma koulukohtainen oppilashuollon työryhmä, jota johtaa rehtori. Tähän monialaiseen yhteisölliseen oppilashuollon työryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulun koosta riippuen terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja sekä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien edustajat. Koulukohtainen oppilashuollon työryhmä kokoontuu lukuvuosittain suunnitellusti vähintään kaksi kertaa.

Yksilökohtainen oppilashuolto


Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti . Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Lisätietoa yksilökohtaisesta oppilashuollosta löydät Oppilaan ja opiskelijan tukipalveluiden sivuilta.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä


Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittelyssä on tarpeen mukaan koulun rehtori, kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanohjaaja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti.

Oppilaan huoltajaa tulee tiedottaa etukäteen asian käsittelystä, sekä mahdollistaa sekä oppilaan että huoltajan osallistuminen oppilasta koskevan asian käsittelyyn.

Lisätietoa oppilashuollon toiminnasta löydät oman koulun kotisivulta.

Oppilashuollon yhteystiedot 1.1.2023 lähtien
 

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuodenvaihteessa. Tämän myötä koulukuraattorit ja -psykologit (eli opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut) sekä koulujen terveydenhoitajat ja lääkärit (eli koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) ovat siirtyneet hallinnollisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Työntekijöiden tehtävät tai kouluilla oleminen ei kuitenkaan muutu mitenkään, vaan samat tutut työntekijät jatkavat kouluilla vuodenvaihteen jälkeenkin.

Koska erilaisten järjestelmien toimivuuteen yli hallintorajojen liittyy vielä joitakin kysymysmerkkejä, tavoittaa terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin 1.1.2023 lähtien varmimmin puhelimitse. Ajantasaiset puhelinnumerot löytyvät oman koulun nettisivuilta. Toistaiseksi nämä numerot pysyvät samoina, mutta muuttuvat alkutalven aikana hyvinvointialueen puhelinnumeroiksi. Työntekijöiden sähköpostiosoitteet tulevat olemaan muotoa etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi