Potilaan oikeudet


Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. Se määrää myös sosiaalihuollon laitoksissa annettavista terveydenhuollon palveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden yhteydessä annettava terveydenhoito ja sairaanhoito kuten lääkitys, lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut ja laboratoriotutkimukset.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään seuraavista asioista:

  • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.

  • Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

  • Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja hoidon vaihtoehdoista.

  • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot ja oikaista ne.

  • Hoitoa jonottamaan joutuvalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta.

  • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle.

  • Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

  • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun lapsi on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan. Lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi lapsen kehittyneisyyden.

  • Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.

Potilasvahinkolaki säätää, että potilasvahinkojen varalta on terveydenhuollon toimintayksiköiden on otettava potilasvakuutus. Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon ennalta määritellyissä tapauksissa. Potilasvakuutusta hoitaa Potilasvakuutuskeskus.