Rakennusvalvonnan toimielimet

Ympäristö- ja rakennuslautakunta


Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan mm. rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueella. Lautakunnan jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta siirtää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä erityislaeissa säädettyä rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Rakennusvalvonnan viranhaltijoina Kuopiossa toimivat Kuopion kaupungin rakennustarkastaja, tarkastusarkkitehti, valvonta-arkkitehti, rakennuslupainsinöörit, tarkastusinsinöörit sekä LVIE- ja LVI-insinöörit. Suonenjoen alueella viranhaltijana toimii Suonenjoen rakennustarkastaja. Viranhaltijoiden tehtävät ja vastuut on määritetty Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä.

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksistä ja päättää mm. pakkotoimenpiteistä, rakennusvalvontaviranomaisen taksoista ja yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta. Lautakunnan tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Kuopion kaupungin hallintosäännössä.

Toimintasäännön mukaiset toimielimet


Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 13d§:ssä määritellään mm. teknisen tarkastustyöryhmän ja kaupunkikuvatyöryhmän tehtävät.

Tekninen tarkastustyöryhmä


Tekninen tarkastustyöryhmä on lupapäättäjille lausuntoja antava työryhmä. Se käsittelee vaativat rakennushankkeet, joista lupapäättäjä tarvitsee ratkaisunsa tueksi asiantuntijoiden lausunnon. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Teknisen tarkastustyöryhmän esittelijänä toimii tarkastusarkkitehti. Työryhmään kutsutaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palotarkastaja, Kuopion ympäristöterveydenhuollon edustaja ja lupapäättäjä, jonka alueelta hakemuksia käsitellään. Tarvittaessa työryhmään voidaan pyytää myös muita asiantuntijoita.

Kaupunkikuvatyöryhmä


Kaupunkikuvatyöryhmä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä rakennuslupa-asioissa toimivaltaisten viranhaltijoiden apuna toimiva asiantuntijaelin. Työryhmän tehtävänä on seurata kaupunki-, kylä- ja maisemankuvan kehitystä sekä erityisesti rakentamisen vaikutusta niihin. Työryhmä edesauttaa hyvän kaupunki- ja maisemakuvan ja julkisen ulkotilan muodostumista sekä antaa tarvittaessa lausuntoja ympäristöön merkittävästi tai poikkeavasti vaikuttavista hankkeista.

Kaupunkikuvatyöryhmän esittelijänä ja puheenjohtajana toimii tarkastusarkkitehti ja jäsenenä Kuopion kaupungin asemakaavapäällikkö.

Muina jäseninä työryhmän työhön tarvittaessa osallistuvat Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajat, Kuopion kaupunginarkkitehti, yleiskaavapäällikkö, kaupunginpuutarhuri ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja tai muu lautakunnan keskuudestaan nimeämä jäsen. Lisäksi lautakunnan varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin käsiteltäessä Suonenjoen aluetta koskevia asioita.

Savon Arkkitehdit ry:llä on oikeus vuosittain nimetä työryhmään edustajansa, joka osallistuu työryhmän työhön merkittävien kohteiden osalta. Tarvittaessa työryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu joka maanantai ja laajennettuna tarvittaessa joka toinen torstai. Kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet ovat vuonna 2022:

•    Kari Jäkkö, tarkastusarkkitehti, esittelijä ja puheenjohtaja
•    Anne Siltavuori, asemakaavapäällikkö

Laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän jäseniä edellisten lisäksi ovat vuonna 2022:

•    Nina Hakokivi, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja
•    Mikko Suihkonen, ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja
•    Antti Gävert, arkkitehti/Savon arkkitehdit SAFA
•    Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti
•    Masa O. Wacklin, kaupunginpuutarhuri
•    Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö
•    Ilkka Korhonen, Kuopion kaupungin rakennustarkastaja
•    Mika Kimonen, Suonenjoen kaupungin rakennustarkastaja