Mitä on yleiskaavoitus?


Yleiskaavoituksen avulla suunnitellaan tulevaisuutta, ohjataan ympäristömuutoksia sekä säilytetään ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä.

Yleiskaavoituksen tavoitteena on varautuminen tulevaisuuden muutoksiin sekä edellytysten luominen tavoitellulle kehitykselle.

Yleiskaava on mahdollista laatia koko kaupungin alueelle tai sen osa-alueelle ohjaamaan kaupungin maankäyttöä ja rakentamista.

Yleiskaava sisältää tavoitellun kehityksen pääpiirteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Sillä ratkaistaan asuinalueiden ja yritysalueiden sijainti, liikenneverkko, virkistysalueet ja muut asukkaiden ja yritysten kannalta olennaiset elämisen edellytykset.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muihin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Yleiskaava ohjaa myös suoraan rakentamista taajamien ulkopuolella esimerkiksi rannoilla ja kylien tuntumassa. Kaavassa osoitetaan paikat, joihin saa rakentaa ja myös rantajaksot, jotka säilyvät rakentamattomina.

Yleiskaava esitetään kartalla tai kartoilla. Yleiskaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Miten yleiskaavat valmistellaan?


Kuopion kaupunki hoitaa alueellaan yleiskaavoitusta. Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista.

Kaavahankkeista laaditaan suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS).

Valmisteltaessa yleiskaavaa varataan asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille hyvissä ajoin tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta.

Yleiskaavoituksen käynnistymisestä sekä luonnos- ja ehdotusvaiheiden kuulemisesta tiedotetaan yleensä sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa alueelliseen hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO),  jonka päätös on lopullinen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
+358 44 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi