Tietosuoja


Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvillä toimenpiteillä pyritään huolehtimaan siitä, että tietojen asianmukainen käsittely toteutuu ja täten turvataan asiakkaiden ja potilaiden yksityisyyden suoja sekä henkilöstön oikeusturva.

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Lisäksi hän osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun sekä henkilökunnalle annettavan koulutuksen ja ohjeistuksen toteutukseen.

Tietosuojaan liittyviä asioita on kuvattu tarkemmin kaupungin henkilötietojen käsittelyyn liittyvällä verkkosivulla www.kuopio.fi/henkilotietojen-kasittely. Sieltä löytyvät myös kaupungin tietosuojaan liittyvät lomakkeet sekä tietosuojavastaavien yhteystiedot.