Tietosuoja


Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvillä toimenpiteillä pyritään huolehtimaan siitä, että tietojen asianmukainen käsittely toteutuu ja täten turvataan asiakkaiden ja potilaiden yksityisyyden suoja sekä henkilöstön oikeusturva.

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Lisäksi hän osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun sekä henkilökunnalle annettavan koulutuksen ja ohjeistuksen toteutukseen.

Tietosuojavastaava vastaa myös asiakkaiden ja potilaiden tekemiin tietojensa käsittelyä koskeviin selvityspyyntöihin. Selvityspyynnön voi tehdä tätä varten laaditulla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jonka tulee kuitenkin sisältää lomakkeessa kuvatut tiedot. Tulostettu lomake tulee omakätisesti allekirjoittaa ja toimittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

 

Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava

Pauli Kuosmanen
044 7186103
pauli.kuosmanen(at)kuopio.fi

Lomakkeet Lomakkeet