English Transition Class

Kuusi alakouluikäistä oppilasta ulkovälinetelineellä välitunnilla.

Kuopion kaupunki aloittaa syksyllä 2023 perusopetuksessa englanninkielisen luokan. English Transition Class on tarkoitettu alkuvaiheen opetukseksi Suomen ulkopuolelta Kuopioon muuttaville lapsille ja nuorille, joiden perheet muuttavat Suomeen väliaikaisesti.

Jokaiselle English Transition Class -opetuksessa aloittavalle oppilaalle räätälöidään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilaat opiskelevat luokalla oman tarpeensa mukaan noin vuoden ajan. Luokalla opiskelee eri-ikäisiä oppilaita. English Transition Class on alkuvaihe suomalaisissa opinnoissa. Oppilaita integroidaan edistymisen mukaan eri oppiaineiden kaksikieliseen opetukseen. Tämä tapahtuu oppilaan edistymisen ja vahvuuksien mukaisesti.

Opetuskieli on pääsääntöisesti englanti. Oppiaineissa tavoitteena on oppilaan ikätaso ja lähtötilanne yksilöllisesti huomioiden edetä kohti suomalaisen opetussuunnitelman edellyttämiä tavoitteita. Opettaja voi alussa testata englannin kielen taidon. Kielitestillä varmistetaan, että oppilas pystyy opiskelemaan akateemisia aineita englanniksi. Jos kielitaito on heikko, oppilaalle järjestetään englannin kielen intensiiviopetusta.

Opetuksessa käytetään suomalaisen opetussuunnitelman mukaisia englanninkielisiä opetusmateriaaleja. Suomalaiset opetussuunnitelmat ovat kaikissa oppiaineissa laajat, monipuoliset ja laadukkaat. Opetussuunnitelma määrittää, mitä oppilaan tulisi eri vuosiluokilla oppia. Opetuksessa edistymistä arvioidaan formatiivisin menetelmin. Formatiivinen arviointi on opettajan antamaa jatkuvaa palautetta oppilaan edistymisestä. Oppilaat osallistuvat taito- ja taideaineisiin suomen kielellä. Tämä tukee heidän vuorovaikutustaan suomenkielisten lasten ja nuorten kanssa.

Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Esiopetuksen ja 1. – 2.-luokkien oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen, jos koulumatka on yli kolme kilometriä. Oppilailla on käytössään normaalit suomalaisen koulujärjestelmän oppilashuoltopalvelut, kuten psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhoito ja maksuton kouluateria.

Suomalainen koulujärjestelmä ja lainsäädäntö tukevat vahvasti lapsen oikeuksia. Suomalaisissa kouluissa painotetaan lapsen yksilöllistä tukea oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Siksi myös elinympäristön kielen opetus on tärkeää, jotta lapsi ja nuori voi kehittyä yhdessä ikäryhmänsä kanssa. Suomalainen koulujärjestelmä kantaa myös vastuuta siitä, että lapset ja nuoret jaksavat muuttuneessa oppimisympäristössä henkilökohtaisten voimavarojensa mukaan.

Tavoitteena siirtymä kaksikieliseen opetukseen

English Transition Class -luokalla tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukainen A1.2. -tason suomen kielen osaaminen. Tämä tarkoittaa minimikielitaitoa, jolla oppilas selviytyy elinympäristössään ja pystyy kanssakäymiseen oman ikäryhmänsä lasten ja nuorten kanssa. Suomen perusopetus sisältää velvoitteen huolehtia lapsen ja nuoren hyvinvoinnista. Ilman paikallisen kielen vähimmäisosaamista se ei ole mahdollista. Paikallista kieltä osaamaton lapsi tai nuori voi jäädä ikäryhmänsä ja toimintaympäristönsä ulkopuolelle.

English Transition Class -luokka tukee yksilöllisesti oppilasta siirtymään kaksikieliseen opetukseen. English Transition Class -vaiheen jälkeen oppilas siirtyy ikätasonsa mukaiselle kaksikieliselle luokalle. Kaksikielisessä opetuksessa käytetään sekä englantia että suomea ja edetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kaksikielistä opetusta on järjestetään Rajalan koulussa luokille 1 – 6 ja Hatsalan klassillisessa koulussa luokille 7 – 9.

Kaavio.

Ilmoittautuminen English Transition Class -opetukseen

English Transition Class -opetukseen otetaan vain ulkomailta muuttavia lapsia ja nuoria. Luokka ei ole tarkoitettu äidinkieleltään suomenkielisille lapsille. English Transition Class -opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kouluun.

English Transition Class -opetusta antavat koulut