Pyöräily ja jalankulku


Kuopion kaupungin keskeisellä kaupunkialueella on liikennemerkein varustettuja kevyen liikenteen väyliä 172 km  ja jalkakäytäviä 103 km .

Erillisiä kevyen liikenteen ali- ja ylikulkuja on rakennettu 50 kpl. Kevyen liikenteen väylien määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Viime vuosina kevyen liikenteen väyliä on rakennettu keskimäärin 2 km vuodessa.

Vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ovat keskustaan johtavat pääväylät sekä Savilahdentien väylä yliopiston kohdalla.

Pyöräilykypärän keskimääräinen käyttöaste on 30 %. Eniten kypärää käytetään työmatkareiteillä ja vähiten keskustassa.

Viime vuosina poliisin tietoon tulleita kevyen liikenteen onnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 43 onnettomuutta vuodessa.

Kevyen liikenteen strategia

Kevyen liikenteen strategian tavoitteena on laatia yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolinen ja konkreettinen toimenpideohjelma seudun kevyen liikenteen suosion lisäämiseksi ja aseman parantamiseksi.

Työn alussa toteutettiin internet-kysely, jonka avulla kerättiin taustatietoa kevyen liikenteen olosuhteista sekä jalankulun ja pyöräilyn esteistä. Kyselyyn saatiin noin 1000 vastausta. Aktiivisimmin vastasivat työikäiset, vastaajien keski-ikä oli noin 42 vuotta.

Vastaajista kaksi kolmasosaa piti kevyen liikenteen nykyisiä olosuhteita Kuopion seudulla hyvinä tai tyydyttävinä ja enemmistö koki, että olosuhteet olivat viimeisen kolmen vuoden aikana pysyneet ennallaan tai parantuneet jonkin verran.

Myös kehittämistarpeita löytyi. Autoilijoiden piittaamattomuus mainittiin yhdeksi suurimmista jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huolenaiheista. Piittaamattomuudesta olivat huolissaan kaikenikäiset vastaajat asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi kevyen liikenteen väylästön kattavuus ja epäjatkuvuus koettiin ongelmaksi erityisesti Kuopion kaupunkialueen ulkopuolella ja pienemmissä kunnissa asuvien keskuudessa. Eläkeläiset kokivat ongelmat kaiken kaikkiaan muita suuremmiksi.

Parantamiskeinoista parhaimpina vastaajat pitivät kevyen liikenteen väylien rakentamista, nykyisten reittien jatkuvuuden ja yhtenäisyyden parantamista, valaistuksen rakentamista ja tehokkaampaa talvihoitoa.

Liikennesäännöistä tiedottamista pidettiin myös tärkeänä. Liikennesääntötietämyksessä olisi vastaajien mukaan parannettavaa niin autoilijoilla ja mopoilijoilla kuin jalankulkijoilla ja pyöräilijöilläkin

 


Kuva: Vicente SerraKuva: Vicente SerraKuva: Kuopion kaupunki

Yhteystiedot

 

Kevyen liikenteen strategia
Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki
Puh. 044 718 5656
ismo.heikkinen(at)kuopio.fi

Noora Airaksinen, Sito-Kuopio Oy
Puh. 0400 922 372