Liikenneturvallisuus


Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla.

Liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät liikenteessä. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön ja katuluokkaan.

Tilastokeskuksen sivuilla on nähtävissä uusimmat Suomen liikenneonnettomuustilastot.

 


Liikenneturvallisuusaloitteet

Koska liikenneturvallisuuskohteille on vuosittain varattuna pieni määräraha, kerätään aloitteita pitemmältä jaksolta ja määritellään niiden kiirreellisyysjärjestys käyttämällä pisteytystaulukkoa.

Aloitteiden arvioinnissa perusteena ovat liikenneturvallisuustilanne (mitatut ajonopeudet, onnettomuudet), kadun liikenneolosuhteet (läpiajoliikenne, kevyen liikenteen väylät, risteykset) sekä maankäyttö kadun vaikutuspiirissä (koulut, päiväkodit, palvelutalot, urheilualueet ym.)

Pisteytys tehdään kerran vuodessa ja toteutettavaksi valittavat kohteet sisällytetään seuraavan vuoden rakentamisohjelmaan. Anotut kohteet laitetaan pisteytyksen perusteella toteutusjärjestykseen. Toteuttamistapana käytetään pääasiassa töyssyjä.

Yleisperiaatteita liikenteen rauhoittamisessa

Katurakenteelliset ja liikenneympäristön ratkaisut on toteutettu siten, että käytettävät nopeudet ovat alueen ja väylän luonteen mukaisia:

Tonttikadut: 30-40 km/h
Kokoojakadut: 40-50 km/h
Pääkadut: 50-60 km/h

30 km/h
- rakenteina käytetään töyssyjä ja kavennuksia

40 km/h
- rakenteina käytetään keskikorokkeita ja jalkakäytäviä
- tonttikaduilla myös töyssyjä

50 km/h
- rakenteina käytetään jalkakäytäviä ja kevyen liikenteen väyliä, liikennevaloja ja liikenneympyröitä

60 km/h
- rakenteina käytetään erillisiä kevyen liikenteen väyliä ajoradasta erotettuna

Uudet alueet

Ratkaisut suunnitellaan kaavoitusvaiheeseen liittyvän liikennesuunnittelun yhteydessä.  Tonttikaduilla ja liityntäkaduilla ratkaisut toteutetaan aina maankäytön ja liikennemäärien perusteella.

Vanhat alueet

Tonttikaduilla toimenpiteitä tehdään myös asukasaloitteiden perusteella, kadun varrella asuvien enemmistön toiveiden ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Hankkeet arvioidaan vuosittain kiireellisyyden perusteella.

 


Puut ja pensaat vaarana liikenteelle

Kiinteistöjen puut ja pensaat voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle sekä haitata katualueen kunnossa- ja puhtaanapitoa. Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito kuuluu kiinteistön omistajalle, jonka on huolehdittava mm. siitä, että kasvillisuus ei haittaa näkyvyyttä ja liikkumista.

Risteyksissä kasvavat puut ja pensaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille kuten autoilijoillekin. Vanhojen kiinteistöjen kasvillisuuden leviäminen on syytä sopivin väliajoin tarkistaa. Uusilla kiinteistöillä istutuksia tehtäessä on otettava huomioon, että esim. puut ja pensasaidat mahtuvat myös täysikasvuisina tontin puolelle.

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on uusinut kiinteistönomistajille tarkoitetun tiedotteen, jolla kiinteistönomistajille huomautetaan tarvittaessa puiden ja pensaiden aiheuttamasta haitasta. Tiedotteessa annetaan ohjeita mm. kasvuston leikkaustyön turvallisuudesta sekä suositeltavista istutusten ja ajoteiden sekä jalkakäytävien etäisyyksistä. Tiedote (pdf).

 

Keskikoroke Kallantiellä
Kuva: Kuopion kaupunki
 


Kuva: Kuopion kaupunki