Viitoitus ja opastus


Kaupunkialueella toimitaan pääasiassa katunimiviitoituksen varassa. Kohteilla voi olla rakennusvalvonnan sallimassa määrin viitoitusta omalla tontillaan.

Tiehallinnon ohjeiden mukaan yleisellä tiellä voi olla opastus kahvilaan, ravintolaan tms., mutta taajama-alueelle ei opastusta yleensä aseteta.

Osoiteviittaa voidaan taajamassa käyttää opastamaan yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, laitoksiin, palvelukohteisiin sekä opastuksen kannalta tärkeisiin teollisuus- ja liikelaitoksiin. Merkkiä käytetään yleensä lähiopastukseen.

Taajamaympäristössä joudutaan viitoitusta käytännön syistä rajoittamaan kohteiden suuren määrän vuoksi.

Palvelukohteiden viitoitus

Kuopion kaupunkialueen sisällä toteutettavassa palvelukohteiden viitoituksessa on luotu periaatteet, joiden avulla voidaan käyttää yhtenäistä viitoitustapaa koko kaupungin hoidossa olevalla katuverkolla (kaupungininsinöörin päätös 1.4.2003 37 §).

  • viitoitus asetetaan vain laitoksen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella

  • jos kohteen viitoitus on aloitettu taajaman ulkopuolella, jatkuvuuden turvaamiseksi viitoitusta käytetään myös taajamassa

  • keskusta-alueella viitoitusta ei aseteta

Viitoitus asuntoalueilla

  • viitoitus voidaan asettaa vain yleisön kannalta tärkeisiin virastoihin, laitoksiin tai palvelukohteisiin. Kohteet ovat yleensä yhteiskunnan ylläpitämiä tai yleishuödyllisiä laitoksia

  • yksityisille yrityksille viitoitusta ei yleensä aseteta

  • viitoitus asetetaan yleensä pää- tai kokoojakadulle

  • viitoituksena käytetään osoiteviittaa (644)

Teollisuus-, liike- ja muut alueet

  • käytetään yleensä yhteisiä opastauluja, joissa on tarvittaessa kartta

  • viitoitus asetetaan vain yrityksille, jotka synnyttävät runsaasti liikennettä tai ovat muuten yhteiskunnallisesti merkittäviä

  • suurille yrityksille voidaan asettaa tienviitta (641), muille osoiteviitta (644)

 

Opastusmerkki Rauhalahteen
Kuva: Kuopion kaupunkiKuva: Kuopion kaupunki

Linkkejä muualle