Yksilöllistetty oppimäärä

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi.

Kuopiossa tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuutta aloittaa koulu yleisen oppimäärän tavoitteilla. Kun lapselle myönnetään pidennetty oppivelvollisuus, tästä voi poiketa perustellusti lääkärin tai psykologin lausunnon pohjalta. Oppimäärän yksilöllistäminen ei koskaan ole ensisijainen ratkaisu, vaan oppilaalle on tarjottava mahdollisimman varhain tukea esimerkiksi sisällöllisellä eriyttämisellä keskittyen vain oppiaineen keskeisiin sisältöihin.

Alkuopetuksen aikana yksittäisen oppiaineen oppimäärää ei yksilöllistetä. Oppiaineen voi yksilöllistää aikaisintaan alkavaksi 3. luokan alusta. Jokainen yksilöllistämispäätös edellyttää, että oppiainetta on opiskeltu vähintään yksi lukuvuosi ja oppilaalle on annettu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen kriteerien mukaista tehostettua tukea.

Ennen kuin oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, on laadittava moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Siinä tulee käydä ilmi, ettei oppilas suoriudu yleisopetuksen tavoitteissa sekä annetut tukitoimet ja niiden vaikuttavuus. Selvitystä käsiteltäessä tulee myös aina olla saatavilla psykologin tutkimuksella saatu tieto oppilaan kognitiivisesta kapasiteetista ja muista mahdollisista erityisistä oppimisvaikeuksista.

Yksilöllistetyn oppiaineen tavoitteet, arvioinnin perusteet, oppimateriaali ja opetusmenetelmät määritellään oppilaan HOJKSissa. Oppilas voi opiskella oppimäärän/-määrien yksilöllistämiseen liittyvän erityisen tuen päätöksen jälkeen yleisopetusryhmässä osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, osittain pienryhmässä tai erityisluokassa tai kokonaan erityisluokassa mikäli se todetaan oppilaan kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi.