Ympäristömelun ohjearvot
 

Valtioneuvoston päätöksessä (vnp 993/1992) on annettu ympäristömelulle yleiset ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasolle meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Näitä ohjearvoja käytetään yleisesti myös ympäristölupamenettelyssä. Ampumamelulle on annettu omat enimmäismelutasoa koskevat ohjearvot (vnp 53/1997).

Melutason yleiset ohjearvot melun A-painotettuna keskiäänitasona (LAeq) ulko- ja sisätiloissa:

Melutason yleiset ohjearvot.pdf