Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.3.2023

Valtionosuudet ja kotikuntakorvaus 2023

Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2022 tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle 2023.

Kaupungille on päätöksien perusteella myönnetty valtionosuuksia yhteensä 39,1 miljoonaa euroa seuraavasti:

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnettiin Kuopion kaupungille 21,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 25,8 miljoonaa euroa.

- Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta myönnettiin 19,2 miljoonaa euroa.

- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta myönnettiin -1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus, Puijonlaakson palvelukeskuksen ympäristö / Puijonlaakso 297-12-7-14, 297-12-7-13 ja 297-12-7-10

Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson kaupunginosan korttelissa 7 Sammakkolammenpuiston ja Sammakkolammentien välisellä alueella. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta sekä lisäksi kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta erityisen tärkeää aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen kehittymisen Puijonlaakson palvelukeskuksen uudisrakentamista koskevan hankesuunnitelman mukaisesti vastaten kasvavan ikääntyneen väestönmäärän asumis- ja hoivantarpeisiin Kuopiossa.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 18.1.2023. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 25.1.-24.2.2023. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 297-12-7-17 ja 297-12-7-18 koskevan sitovan tonttijaon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupunkiseudun runkolinjaselvitys

Runkolinjasto on yksi keinoista, joiden avulla voidaan toteuttaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 2030 päätavoitteita helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys ja sujuvuus. Samalla runkolinjaston kehittämisellä voidaan edistää joukkoliikenneohjelmassa määritettyä tavoitetta joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämisen tiiviistä vuorovaikutuksesta sekä tavoitella asetettua matkustajamäärien +50 % kasvutavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Selvitys on tehty osittain samanaikaisesti ja vuorovaikutuksessa Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen kanssa. Runkolinjat tukevat Kuopion kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa esitettyjä tavoitteita kestävälle ja vähähiiliselle yhdyskuntarakenteelle ja liikennejärjestelmälle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisesti

- Kuopion kaupunkiseudun runkolinjaselvityksessä esitetyt runkolinjojen 4, 5 ja 6 reitit, palvelutasomäärittelyt, suunnitteluperusteet ja kustannukset lähtökohdaksi runkolinjojen jatkosuunnitteluun sekä

- runkolinjaselvityksen jatkona tehtävän joukkoliikenneinfrastruktuurin suunnitteluhankkeen ja siihen liittyvät investoinnit.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tontin 297-33-60-6 luovuttaminen ja yhteistyösopimus

Puijon Hiihtoseuraa edustava moninkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen on Suomen menestyneimpiä talviurheilijoita. Kuopion kaupungilla on ollut urheilijan kanssa vuodesta 2014 alkanut pitkäaikainen yhteistyösopimus, joka päättyi vuonna 2022.

Osapuolet ovat keskustelleet syksyn 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana lahjoitustontista ja yhteistyöstä, joka linkittyisi arvopohjaiseen yhteistyöhön ja Kuopio-kuvan sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Kuopion kaupunki ei ole aiemmin lahjoittanut tontteja menestyneille urheilijoille, joten tämä on erityistapaus. Mallia toimintatavalle on saatu esim. muiden kaupunkien tekemistä lahjoituksista.

Niskaselle lahjoitettava tontti sijaitsee Saaristokaupungin Lehtoniemessä. Pinta-alaltaan 1350 m² kokoinen tontti on arvoltaan 69 800 euroa. Lahjaan liittyvästä lahjaverosta vastaa lahjansaaja.

Päätösesityksen liitteenä olevassa yhteistyösopimuksessa osapuolet sitoutuvat tiiviiseen yhteistyöhön, jolla pyritään ensisijaisesti urheilijan toimintaan liittyvän hyvän esimerkin kautta edistämään ns. hyvän mallin antamista kasvavalle nuorisolle.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että Kuopion kaupunki lahjoittaa tontin 297-33-60-6 Iivo Niskaselle esityslistan liitteenä olevan lahjakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion nuorisovaltuuston ja hallituksen kokoonpano ja toimikausi 1.1.2023 - 31.12.2024

Kuntalain mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen. Toimikausi on tarkoituksenmukaisinta järjestää 1.1 - 31.12. väliseksi ajanjaksoksi, mikä poikkeaa kunnan toimielinten toimikaudesta, joka Kuntalain mukaan on 1.6. - 31.5. välisenä ajanjaksona.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se asettaa Kuopion nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 liitteessä esitetyssä kokoonpanossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Päätöksen kumoaminen ja lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Kuopion kaupungin terveysjohtaja on tehnyt 2.11.2022 päätöksen ylihammaslääkärin viran täyttämisestä ja virkaan nimittämisestä. Perusturva - ja terveyslautakunta on 13.12.2022 hylännyt terveysjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen ja pysyttänyt samalla voimassa terveysjohtajan 2.11.2022 tekemän päätöksen.

Virkaan valittu henkilö on sähköpostitse 7.12.2022 peruuttanut hakemuksensa ja ilmoittanut kieltäytyvänsä ylihammaslääkärin viran vastaanottamisesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt lautakunnan päätöksestä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja vaatinut päätöksen kumoamista valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Mainittu virka ei kuitenkaan siirtynyt muutoksen yhteydessä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Kaupunki voi tällä päätöksellään hallintolain 50 ja 52 §:ien mukaisesti kumota ja poistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 13.12.2022 ja terveysjohtajan päätöksen 2.11.2022 sekä ratkaista asian uudelleen siten, että kaupunki päättää jättää ylihammaslääkärin viran täyttämättä.

Koska kaupungin järjestämisvastuu on lainsäädännön muuttumisen myötä päättynyt, eikä ylihammaslääkärin virka ole enää tarpeen, kaupunginhallitus voi lisäksi hallintosäännön 54 §:n mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena päättää samalla ko. ylihammaslääkärin viran lakkauttamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

- kumoaa ja poistaa hallintolain mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 13.12.2022 ja terveysjohtajan päätöksen 2.11.2022 sekä päättää samalla jättää ko. ylihammaslääkärin viran täyttämättä

- päättää samalla lakkauttaa ko. ylihammaslääkärin viran tarpeettomana

- määrää kuntalain 143 §:n mukaisesti päätöksen pantavaksi täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

- toimittaa uuden päätöksen tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toteaa samalla, että kaupungin enemmän lausunnon antaminen raukeaa vireillä olevan valitusasian osalta, koska valituksenalainen päätös on kumottu.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan muotokuva

Kuopion kaupungissa on muodostunut perinteeksi, että Kuopion kaupunginjohtajasta on eläkkeelle jäämisen tai eroamisen yhteydessä maalattu muotokuva. Muotokuva tulee kaupungin omistukseen osaksi Kuopion kaupungin taidekokoelmaa.

Kuopion Taidemuseolta saadun alustavan arvion mukaan hankkeen kustannukset ovat n. 20.000 euroa ja kustannusarvioon sisältyy muotokuvan kohteelle luovutettava muotokuvan luonnos. Hankkeen kustannukset tulisivat maksettavaksi kaupunginhallituksen määrärahoista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää aikaisemman käytännön mukaisesti maalauttaa muotokuvan kaupunginjohtajan viran jättävästä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosesta sekä valtuuttaa taidemuseon laatimaan kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen esityksen kustannusarvioineen ja aikatauluineen hankkeen toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hallintojohtajan viran aukijulistaminen

Hallintojohtaja Heikki Vienola on irtisanoutunut virastaan 1.4.2023 lukien.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan hallintojohtaja johtaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksenteon valmistelua ja toimeenpanoa. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluvat lisäksi mm. keskitetystä varautumisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen, keskitetystä riskienhallinnasta huolehtiminen, asian- ja dokumentinhallinnan ohjaaminen ja kehittäminen, lakipalvelut, oikeudellinen edustaminen ja edunvalvonta sekä keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelu.

Kaupunginhallitus päättää, että

- hallintojohtajan virka julistetaan avoimesti haettavaksi,

- hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys vastuualueen toimialaan,

- rekrytoinnin kumppaniksi otetaan ulkopuolinen rekrytointiasiantuntija sekä

- hallintojohtajan viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään ja haastatteluryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja koulutus- ja rekrytointipäällikkö.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Henkilöstöjohtajan virkavalinnan vahvistaminen

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Henkilöstöjohtajan virka on täytetty edellä mainituin tavoin ehdollisena kaupunginhallituksen päätöksellä 16.1.2023. Virkaan valittu Anu Tiikasalo on toimittanut tarvittavan selvityksen ja valintapäätös voidaan vahvistaa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vahvistaa henkilöstöjohtajan virkavalinnan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kahden perusopetuksen erityisluokanopettajan viran perustaminen

Perusteluna uusien virkojen tarpeelle on kokonaisoppilasmäärän kasvu ja sairaalaopetuksen konsultaation lisääntynyt tarve. Sairaalaopetuksen konsultaatio on vahvistanut myös lähikoulujen opettajien osaamista oppilaiden tukemiseen lähikouluissa. Toinen uusi virka sijoitetaan virkasuhteen alussa Alavan koululle.

Kasvanut oppilasmäärä on lisännyt myös erityisluokanopettajien tarvetta. Toinen uusi virka sijoitetaan virkasuhteen alussa voimakkaasti kasvavalle Hiltulanlahden koululle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupungin perusopetukseen perustetaan kaksi toistaiseksi voimassa olevaa perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2022

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty kuntalaisaloitteita vuonna 2022.  Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 34.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteet vuodelta 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivän muutos

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston 17.4.2023 kokouspäivä siirretään pidettäväksi 24.4.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)