Henkilötietojen käsittely

Sormet näppäilevät näppäimistöä.
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Kaupungin asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Rekisteriin kerättyjen tietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Kaupungin palveluissa henkilötietojen käsittely perustuu pääasiassa kaupungin lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen tai viranomaiselle säädetyn julkisen vallan käyttämiseen. Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on tällä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät alempaa tältä sivulta.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä pelastuspalvelun rekisterinpitäjyys on siirtynyt 1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Näihin rekistereihin liittyvät tarkastuspyynnöt tulee osoittaa hyvinvointialueelle: https://pshyvinvointialue.fi/asiakkaan-ja-potilaan-oikeuksiin-liittyvat-lomakkeet

Rekisteröidyn informointi

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) edellyttää rekisterinpitäjältä rekisteröityjen informointia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista, eli siitä mitä henkilötietoja rekistereihin tallennetaan, miten tietoja käsitellään, mihin niitä mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään. Informoinnin avulla rekisteröity saa myös tiedon oikeuksistaan ja siitä tahosta, johon hän voi olla yhteydessä oikeuksiensa käyttämiseksi. EU:n tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018).

Kuopion kaupungin palvelut perustuvat pääosin lainsäädännön velvoittamien palveluiden sekä kaupungin itselleen järjestettäväksi ottamien palveluiden tuottamiseen. Näiden palveluiden tuottamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekistereitä.

Kuopion kaupunki rekisterinpitäjänä käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informoinnin toteuttamisessa tietosuojaselostetta, jonka oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaa henkilörekisteristä vastaava viranhaltija.

Tietosuojaselosteet (26.9.2022 saakka (ELKO ja KYP) ja 7.11.2022 saakka (KOP ja HEP))

Tietosuojaselosteet (27.9.2022 alkaen ELKO ja KYP, 8.11.2022 alkaen KOP ja HEP)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot