Eduskuntavaalit 14.4.2019


Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019. Ääniokeutettuja ovat kaikki, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Ennakkoäänestys
 

  • Ennakkoäänestys kotimaassa 3.4.-9.4.2019
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 3.4.-6.4.2019

Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Kuopion ennakkoäänestyspaikat (vaalit.fi)

Vaalipäivän äänestyspaikat
 

  • Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019 klo 9-20

Vaalipäivänä aänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat äänestysalueittain Kuopiossa (pdf)

Huom! Kuopion karttapalvelussa äänestysalueille 93 ja 97 on merkitty virheellinen äänestyspaikka. Äänestysalueiden 93 ja 97 oikea äänestypaikka on Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2. 

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeella, joita on saatavana kaupunginkansliassa os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerosta 044 718 2180.

Väliaikainen henkilökortti

Äänestäjällä on mahdollisuus hankkia äänestämistä varten maksutta väliaikainen henkilökortti, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa. Henkilökorttia voi hakea paikalliselta poliisiviranomaiselta, Kuopiossa osoitteesta Suokatu 44 B.

Äänestyspaikat Äänestyspaikat

Lisätietoa Lisätietoa

•    Vaalimainospaikat (pdf)

Linkit Linkit