Esihenkilötyö ja johtaminen

Ilmakuva Vanuvuoren näköalatornista.

Kuopion kaupungissa työskentelee yli 200 henkilöä johto- ja esihenkilötehtävissä.

Johtamisen ja osaamisen tukena kaupungilla on käytössä useita tietojärjestelmiä. Uutena tietojärjestelmänä otettiin käyttöön koulutusten hallintaan OSS-järjestelmä. Aino- työkykyjohtamisjärjestelmän käyttöä vakiinnutettiin, ja sen pilottina aloitettiin kehityskeskustelulomakkeen käyttö.

Useiden käytössä olevien järjestelmien toiminnallisuuksia lisättiin tai muokattiin vastaamaan paremmin johtamisen tuen tarpeita. Osaan HR-järjestelmistä tehtiin merkittäviä toimintatapamuutoksia ja ne edellyttivät esihenkilöiltä, työntekijöiltä ja HR-ammatti-laisilta uusien käytäntöjen oppimista.

Kuopio 2030-strategia ja tavoitteet johtamiselle

Työn merkityksellisyyden vahvistaminen

Kevan esihenkilökyselyn avointen vastausten yhteenveto

Kuopio 2030-strategia ja tavoitteet johtamiselle

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2030 on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Kaupungin strategian yhtenä päämääränä on olla ”Uudistuva ja yhdessä tekevä – haluttu työyhteisö”. Tämä tarkoittaa, että Kuopion kaupunki on veto- ja pitovoimainen työnantaja ja uudistaa palveluita asiakaslähtöisesti, henkilöstö on avainasemassa monien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, työnantajana kaupunki tarjoaa kuuntelevaa ja kannustavaa johtamista ja esimiestyötä sekä tilaa henkilöstön omille valinnoille. Lisäksi tasapainoinen talous mahdollistaa toimivat palvelut ja tarpeelliset investoinnit.

Kuopion kaupungin strategian mukaisesti toimintatapojemme tulee näkyä kaikessa toiminnassamme, niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja arvioida kriittisesti myös vakiintuneita toimintatapoja. Toimimme vastuullisesti ja otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Teemme organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja otamme asukkaat vahvasti mukaan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.

Henkilöstöjohtamisen strategiset painopisteet vuosille 2022–2025 ovat uudistuva johtaminen sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.  Tavoitteina ovat 1) työnantajavetovoiman vahvistaminen, 2) päätöksenteon, johtamisen ja hyvän työilmapiirin kehittäminen sekä toimivien rakenteiden varmistaminen, 3) esihenkilötyön tukeminen ja esimiesten osaamisen vahvistaminen, 4) osaamisen ja urakehityksen varmistaminen, 5) henkilöstön työhyvinvoinnin ja myönteisen työntekijäkokemuksen kehittäminen, 6) henkilöstön kannustaminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä kokeilukulttuurin tukeminen ja osallisuuden rakenteiden/foorumeiden kehittäminen.

Kuopion kaupungin strategian toiminnallisena tavoitteena on esihenkilöiden ja johtoryhmien osaamisen varmistaminen ja jatkuva kehittäminen. Strategiset teemat on viety läpileikkaavina kaikkiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Lisäksi henkilöstöpalvelut tarjoavat esihenkilöille laajasti neuvontaa ja ohjausta. Keskitetyissä henkilöstöpalveluissa työskentelee kolme HR-asiantuntijaa ja viisi palvelussuhdeasiantuntijaa.

Työn merkityksellisyyden vahvistaminen

Johtamisen merkityksellisyyden ja mielekkyyden arvioinnissa hyödynnettiin syys – lokakuussa Kevan tarjoamalla verkkopalvelulla toteutettua esihenkilökyselyä (Kevan esihenkilökysely 10/2023). Kyselyn vastausprosentti oli 73,5 % (166/226). Esihenkilökysely auttaa arvioimaan ja kehittämään työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Kyselyn aihepiirit käsittelivät johtamista ja viestintää organisaatiossa, työkyvyn tukikeinoja, esihenkilötyön tukea, omaa osaamista ja kehittymistä sekä omaa hyvinvointia. Tulokset tallentuvat vertailuaineistoon ja Kuopion kaupunki voi verrata omia tuloksiaan muihin Kevan kyselyn tehneisiin vastaavan tyyppisiin organisaatioihin. Kyselyyn vastanneista 88 % suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavilleen (78%/ 2022).

Kyselyssä on käytetty viisiluokkaista vastausasteikkoa, jossa 1 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 5 tarkoittaa täysin samaa mieltä.

Esihenkilötyön tuki on koettu hyväksi kaikilta muilta osin, ainoastaan työnantajan palkitsemismenetelmissä on parannettavaa.
Organisaatiossa on selkeästi määritellyt vastuut ja tehtävät, viestintä on hyvää ja koetaan tyytyväisyyttä koko organisaation johtamistapaa.
Esihenkilöillä on työhyvinvoinnin tukikeinot hallussa ja he saavat hyvin tukea työkykyjohtamiseensa.
Esihenkilöt kokevat, että heillä ei ole riittävästi aikaa kehittää osaamistaan työssään. Organisaatio kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia ja kannustaa kehittämään osaamista.
Esihenkilöt ilmoittavat työhyvinvointinsa hyväksi. He kokevat työniloa ja innostusta sekä ovat sitoutuneita työhönsä.

Kevan esihenkilökyselyn avointen vastausten yhteenveto:

Mikä parhaiten tukisi omaa esihenkilötyötäsi?

 • Arvostus, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus
 • Avoin keskustelukulttuuri
 • Riittävät henkilöstöresurssit, toimivat sijaisjärjestelyt
 • Selkeät ohjeet, toimintatavat, tehtävänkuvat
 • Hyvä tiedonkulku ja viestintä
 • Oman esihenkilön säännöllinen yhteydenpito
 • Enemmän aikaa
 • Laadukkaampi esihenkilökoulutus
 • Hyvä perehdytys

Osaamisen haasteet?

 • Aikapaine
 • Työtehtävien uutuus ja muutoksien hallinta
 • Haasteet työyhteisössä
 • Tietotekniikka ja sovellukset
 • Tietohallintoon liittyvät kokonaisuudet
 • Työn kuormitus
 • Palautteen puute
 • Oman työn päälle tulevat lisätehtävät

Mitkä asiat kuormittavat sinua työssäsi erityisesti?

 • Sijaisten puute ja saatavuus
 • Henkilöstöresurssi (osaamisvaje)
 • Kiire
 • Työmäärä
 • Ihmisten moninaiset henkilökohtaiset haasteet
 • Työn arvostuksen puute
 • Huono työilmapiiri

Miten työnantaja voisi parhaiten tukea omaa työhyvinvointiasi ja jaksamistasi?

 • Selkeät ohjeet, hyvä perehdytys
 • Rekrytoinnin kehittäminen
 • Tiiviit palaverit
 • TYHY-toimintaa lisää, liikunta osaksi työpäivää, työsuhdepolkupyörät, ePassiin lisää rahaa
 • Työkierron mahdollisuus
 • Palkitsemalla hyvin tehdystä työstä, palkkauksen kehittäminen
 • Työkulttuurin kehittäminen osaamista arvostavaksi ja luottamusta rakentavaksi

Mikä on innostavinta ja parasta työssäsi?

 • Kehittäminen ja vaikuttaminen
 • Työyhteisö
 • Asiakkaat, lapset, oppilaat
 • Merkityksellisyys, työn sisältö
 • Vapaus, vaihtelu ja itsenäisyys
 • Palaute ja arvostus
 • Uuden oppiminen ja asiantuntijuus
 • Tulosten saavuttaminen ja onnistumisen kokemukset