Palkkaus ja palkitseminen

Haminalahden maisemaa autotieltä kuvattuna. Edessä mäkinen ja mutkitteleva autotie.

Kuopion kaupungin henkilöstön kokonaispalkka koostuu pääsääntöisesti 1) tehtäväkohtaisesta palkasta, joka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella, 2) työkokemukseen perustuvasta lisästä ja 3) henkilökohtaisesta lisästä, joka perustuu henkilön ammatinhallintaan ja työssä suoriutumiseen. Tämän lisäksi käytössä on kertaluontoiset palkkauselementit 1) kertapalkkio hyvästä työsuorituksesta, 2) kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto/laatupalkinto kaupungin toimintaa kehittävistä ideoista, 3) tulospalkkio tuloksellisuuden edistämisestä. Henkilöstöä palkitaan myös pitkästä palvelusta.

Vuoden 2023 lukujen suuri alenema johtuu henkilöstön siirtymisestä Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Iisalmen kaupungin palvelukseen.

Palkkausmenot

Tasa-arvo suunnitelman toteutuminen palkkauksen osalta

Palkitseminen ja aloitepalkinnot

Henkilöstöedut

Palkkausmenot

Kaupungin kannustavan palkkauksen toteuttamisessa noudatetaan seuraavia yhteistoiminnallisesti sovittuja periaatteita: 1) oikeudenmukaisuus ja tasapuolinen kohtelu, 2) jokaisella oltava mahdollisuus ponnistella palkkion/henkilökohtaisen lisän saamiseksi, 3) kriteerien avoimuus, 4) esimiesten kannustavaa palkkausta koskevat samat periaatteet kuin henkilöstöä.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2023 virka- ja työehtosopimuksiin sisältyi 1.6.2023 yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä ja kehittämisohjelmaerä. Yleiskorotus oli kaikilla muilla sopimusaloilla 2,2 %, paitsi opetusalalla (OVTES) 2,02 %. Paikalliset järjestelyerät olivat 0,7 % (0,4 % + 0,3 % = verrokkialojen vaikutus) ja paikallinen kehittämisohjelmaerä 1,2 %. Yleiskorotus ja järjestelyerät olivat yhteensä 3,92 % – 4,1 %.

Näiden lisäksi sopimusratkaisu sisälsi kaikilla sopimusaloilla maksettavan euromääräisen kertaerän. Kertaerä maksettiin kesäkuun palkanmaksun yhteydessä tietyt palvelussuhteen yhdenjaksoisuuteen liittyvät edellytykset täyttäneille työntekijöille/viranhaltijoille. Kertaerän suuruus oli 467 € lukuun ottamatta eräitä varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtäviä sekä koulun peruspalvelutehtäviä, joissa kertaerän suuruus oli 587 € – 617 €. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus oli noin 6,7 milj.€. Kunta-alan työvoimakustannusten vuosikeskiarviomuutos vuoteen 2022 on 4,85 %.

Lisäksi palvelualueet ovat toimivaltansa puitteissa tehneet tehtävän vaativuuden muutoksiin liittyviä pysyviä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksia ja henkilökohtaiseen arviointiin perustuvia henkilökohtaisten lisien tarkastuksia sekä päättäneet määräaikaisista lisävastuupalkkioista ja kertapalkkioista.

Vaikka talousarviossa varauduttiin sopimuskorotuksiin 6,54 milj.€:n lisämäärärahalla, henkilöstömenot ylittyivät 5,5 milj.€. Ylitys johtui Pohjois-Savon pelastuslaitoksen varallaolokorvausten palkkasaataviin liittyvien kanteiden ratkaisuihin varautumisesta 6,5 milj. eurolla. Ilman em. varautumista olisi talousarvio toteutunut lähes arvioidun mukaisesti, alitus olisi ollut 0,9 milj.€. Pylväskaaviossa vuoden 2023 palkkauskustannukset on esitetty kahdella tavalla: ”pylväs 2023” on ilman pelastuslaitoksen palkkasaatavavarausta ja ”pylväs *) 2023” sisältää palkkasaatavavarauksen.

Palkkakustannukset milj.€. Pylväskaaviossa esitetään kaupungin palkka- ja työnantajakustannusten kehitys 2021–2023. Vuonna 2023 palkkauskustannukset olivat yhteensä 200 milj.€ (357 milj.€ vuonna 2022 ja 336 milj.€ vuonna 2021), josta työnantajakustannusten osuus on 41 milj.€ (75 milj.€ vuonna 2022 ja 71 milj.€ vuonna 2021).

Kaupungin henkilöstön keskimääräinen kuukausipalkka oli 3.574 € kuukaudessa (Tilastokeskus/Kuntasektorin palkkatilasto, lokakuu). Keskimääräiseen kuukausipalkkaan sisältyvät mm. lokakuussa maksetut työaikakorvaukset ja opettajien ylituntipalkkiot. Keskimääräinen kuukausipalkka oli 121 € (3,5 %) suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen kuukausipalkka kasvoi eniten opetusalalla (OVTES) 199 € (5,1 %), toiseksi eniten teknisten alalla 190 € (4,9 %) ja kolmanneksi eniten muilla sopimusaloilla (Näyttelijät ja muusikot) 125 € (4,1 %). Kasvu oli pienintä yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tehtävissä 61 € (2,1 %).

Kokonaisansion keskiarvo. Pylväskaaviossa esitetään kokonaisansioiden keskiarvot sopimusaloittain 2021–2023. Vuonna 2023 KVTES:n sopimusalan keskimääräinen kuukausipalkka oli 2.972 €, OVTES:n 4.106 €, Teknisten 4.090 € ja muilla aloilla 3.205 €.

Tasa-arvo suunnitelman toteutuminen palkkauksen osalta

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman palkkavertailussa on todettu, että naisten ja miesten välillä ei tehtäväkohtaisissa palkoissa ole perusteettomia palkkaeroja. Marginaaliset tehtäväkohtaisten palkkojen palkkaerot johtuvat ensisijaisesti vaativuustasoltaan erilaisista tehtävistä. Henkilökohtaisissa lisissä naisten ja miesten välillä havaittiin 3–37 euroa palkkaeroja eri sopimusaloilla. Henkilökohtaisen lisän saaminen perustuu henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin eikä arvioinnissa oteta huomioon sukupuolta. Kaikkien sovellettavien sopimusalojen osalta tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa toimenpiteenä on henkilökohtaisten lisien tasapuolinen suuntaaminen sukupuolesta riippumatta, mikäli henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Tarkasteltaessa vuoden 2023 keskimääräisiä henkilökohtaisia lisiä todetaan, että naisten keskimääräiset henkilökohtaiset lisät ovat pienempiä kuin miesten keskimääräiset henkilökohtaiset lisät KVTES- ja OVTES -sopimusaloilla eron ollessa 2 – 10 euroa. Naisten keskimääräiset henkilökohtaiset lisät ovat 6-23 euroa suuremmat kuin miesten keskimääräiset henkilökohtaiset lisät Teknisten, Näyttelijöiden ja Muusikoiden sopimusaloilla. Vuoden 2023 kesäkuun järjestelyeristä käytettiin 0,4 %:n erä henkilökohtaisiin lisiin kaikilla sopimusaloilla. Keskimääräinen henkilökohtainen lisä on laskettu sopimusaloittain henkilökohtaista lisää saavien perusteella. Keskimääräistä henkilökohtaista lisää laskettaessa on laskennasta jätetty pois ne palkansaajat, joilla ei ole henkilökohtaista lisää ollenkaan. Henkilökohtaista lisää on saanut 1379 palkansaajaa. Erilaisen laskentaperusteen vuoksi keskimääräistä henkilökohtaista lisää ei voida verrata vuoden 2021 tarkasteluun henkilökohtaisten lisien osalta naisten ja miesten välisissä palkkauseroissa.

Keskimääräinen henkilökohtainen lisä euroina. Pylväskaaviossa esitetään naisten ja miesten keskimääräiset henkilökohtaiset lisät sopimusaloittain vuonna 2023. Korkeimmat henkilökohtaiset lisät olivat Teknisten sopimuksen alalla, jossa naisten keskimääräinen henkilökohtainen lisä oli 135 euroa ja miesten 129 euroa. KVTES - ja OVTES - sopimusaloilla miesten henkilökohtaiset lisät olivat suurempia kuin naisten. Teknisten sekä näyttelijöiden että muusikoiden sopimusaloilla naisten keskimääräinen henkilökohtainen lisä oli suurempi kuin miesten.

Palkitseminen ja aloitepalkinnot

Kaupunki muistaa työntekijöitään heidän merkkipäivänään ja palkitsee henkilöstöä pitkästä palveluksesta.

Kuopion kaupungin kultainen ansiomerkki myönnetään 30 vuoden palvelusta. Hopeinen ansiomerkki myönnetään 20 vuoden palvelusta. Vuonna 2023 myönnettiin 29 kultaista ja 71 hopeista ansiomerkkiä.

20 vuotta kaupungin palveluksessa olleet ovat oikeutettuja saamaan palveluksen täyttymisvuonna kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja 100 euron arvosta, jotka lisätään henkilön ePassin saldoon. Vuonna 2023 näitä oli 75 henkilöä.

30 ja 40 vuotta kaupungin palveluksessa olleet ovat oikeutettuja yhden kalenteriviikon pituiseen palkalliseen vapaaseen. Vuonna 2023 palkallisen vapaan piti 68 henkilöä.

Henkilön täyttäessä 50 ja 60 vuotta ja jäädessä eläkkeelle annetaan työnantajan lahjana 100 euroa, joka maksetaan ao. kuukauden palkanmaksun yhteydessä. Vuonna 2023 näitä oli 245 henkilöä.

Innovatiivisuutta kannustetaan kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnolla, joka jaetaan vuorovuosin kaupungin laatupalkinnon kanssa. Innovaatiopalkinto on tunnustus merkittävästä uudesta toimintatavasta, joka otetaan käyttöön ja joka vaikuttaa suoraan kuntalaisten palveluihin. Lisäksi jaetaan aloitepalkinto tuntuvasta uudesta käyttöön otettavasta toimintatavasta, tunnustuspalkinto muutoksesta nykyiseen toimintatapaan sekä arvontapalkinto. Henkilöstö teki aloitteita/ideoita yhteensä 50 kpl vuonna 2023. Aloitepalkinnot jaetaan keväällä 2024 seuraavista aloitteista: sähköpyöräsuojat, tarkista osoitteesi- kampanja, valtuustotalon polkupyörien säilytys, kesätyöntekijöiden rekrytointien aikaistaminen ja hinnoittelutunnuksen lisääminen henkilön perustietoihin ESS- järjestelmässä.

Henkilöstöedut

ePassi

Kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilöstöetuna vuosittaisen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun, jonka arvo oli 150 euroa/henkilö/vuosi. Arvo voi olla pienempi määräaikaisuutta- ja osa-aikaisuutta tekevillä henkilöillä. Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipassia voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalvelujen ostoon sekä mm. kansalaisopiston kurssien maksuihin, teatterien sekä urheilu- ja muiden tapahtumien pääsylippuihin, hierontaan ja fysioterapiaan. Käyttöpaikkoja on tuhansia ja maksuväline käy koko Suomessa. Etua käytettiin liikuntaan 45 %, hyvinvointiin 22 % ja kulttuuriin 33 %.

Myös työsuhdematkalippuetu on järjestetty sähköisellä ePassilla. Työsuhdematkaetua voi hyödyntää henkilökohtaisiin paikallisliikenteen ja seutuliikenteen bussikortteihin. Työsuhdematkaedun määrä oli 10€/kuukausi/henkilö vuodessa eli 120 euroa/vuosi/työntekijä.

Vuoden 2023 lukujen suuri alenema johtuu henkilöstön siirtymisestä Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Iisalmen kaupungin palvelukseen.

ePassi flexin ja työmatkapassin käyttäjät, käyttökerrat ja kustannukset. Taulukossa esitetään liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun ja työsuhdematkalipputuen käyttö vuosina 2021–2023. Vuonna 2023 ePassia käytti 4.131 käyttäjää 542.670 euron edestä ja työsuhde-matkalipputuen käyttäjiä oli 2.182 käyttäjää 154.075 euron edestä.

Hyvinvointiranneke

Työnantaja on tarjonnut henkilökunnan käyttöön hyvinvointirannekkeen. Hyvinvointirannekkeen hinta on 88,50 €/vuosi tai 47,50 €/puoli vuotta. Oston yhteydessä on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla. Ranneke oikeuttaa pääsyn kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin esimerkiksi kuntosaleille ja uimahalleille. Vuosiranneketta hyödynsi 772 henkilöä (1460 vuonna 2022) ja puolen vuoden ranneketta 272 henkilöä (534 vuonna 2022). Vuoden 2022 luvut sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön.

Kalakukko-spurtti

Kalakukko-spurtti on kaupungin henkilöstön liikuntakerho, jonka tavoitteena on edistää ja tukea henkilöstön liikuntaharrastuksia sekä edustaa kaupunkia valtakunnallisissa ja paikallisissa liikunta- ja urheilutapahtumissa. Kerhon toimintaan voivat osallistua kaikki vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevät kaupungin työntekijät. Tapahtumat, joita Kalakukko-spurtti tukee tai järjestää, julkaistaan sisäisessä intrassa. Liikuntakerho on koettu henkilöstön osalta positiivisena asiana ja on näin osaltaan rakentamassa myönteistä työnantajakuvaa. Liikuntakerho perustettiin vuonna 2001.

Kalakukko-spurtin tuella henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua Kuopion Reippaan Voimistelijoiden järjestämään kesäjumppaan, kansalaisopiston keväällä järjestämälle pilates-kurssille ja syksyllä järjestämälle lavatanssikurssille.

Henkilöstön osallistumista Finland Ice Marathonille (7 osallistujaa) ja Rauhalahti Kuopio Maratonille (18 osallistujaa) tuettiin aikaisempien vuosien tapaan. Lisäksi mahdollistettiin Kuopion Uimaseuran uintikurssi (11 osallistujaa).

Kalakukko-spurtin kirkkovene on henkilökunnan lainattavissa valtuustotalon asiakaspalvelusta. Kirkkovenettä säilytetään Savisaaressa.