Kaupunginhallituksen päätöstiedote 3.4.2023

Asemakaavan muutosehdotus / Levänen, Kivilampi/ 297-24-53.59 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

Suunnittelualue sijaitsee Leväsen kaupunginosassa, Kartanonkadun ja Rauhalahdentien risteyksessä. Aluerajaus on laajentunut hieman kaavatyön edetessä.
 
Asemakaavan muutoksella on selvitetty uuden noin 500 asukkaan asuinalueen sijoittamista Rauhalahden leirintäalueen käytössä olleelle alueelle. Kaavatyössä tutkitaan myös päiväkodin, pysäköinnin ja lähivirkistysalueiden sijoittumista alueelle. Kaavatyössä pyritään säilyttämään alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja kehittämään kevyenliikenteen yhteyksiä. Kaava-alue on kauttaaltaan kaavoitettua aluetta.
 
Uusi rakennusoikeus kaavoitetulla alueella on yhteensä noin 26 000 k-m2, josta noin 24 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 1 800 k-m2 palvelurakentamista. 
Kaavatyö on sisältynyt asemakaavoituksen työohjelmaan ja vuosien 2019–2023 kaavoituskatsaukseen.
 
Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt päätösehdotuksen yksimielisesti kokouksessaan 7.12.2022.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 24. kaupunginosan (Levänen) kortteleiden 53…59 tonttijaon ja aluetta koskevan sitovan rakentamistapaohjeen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

Kuopion Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 on laadittu osana Kuopion hyvinvointiryhmän ja toimeenpanevan hyvinvointiryhmän toimintaa. Hyvinvoinnin tilaa kuvatessa on käytetty laajasti erilaisten valtakunnallisten ja paikallisten tutkimusten ja selvitystä tuloksia. Toiminnan toteutumista raportoidaan myös Kuopion oman tilastoseurannan avulla. 
 
Vuosina 2022 ja 2023 Kuopion laajaa hyvinvointisuunnitelmaa on tarkasteltu tarkemmin ikääntyneiden näkökulmasta, tavoitteena päivittää lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980) mukainen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma osaksi laajaa hyvinvointisuunnitelmaa. 
 
Tarkastelussa keskusteluun on noussut laajasti ikääntyneiden hyvinvoinnin tila ja siihen vaikuttavat tekijät. Tarkastelussa ei kuitenkaan noussut esiin uusia tavoitteita tai toimenpiteitä vuonna 2021 laadittuun Kuopion hyvinvointisuunnitelmaan nähden, vaan aiemmin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden koettiin olevan edelleen ajankohtaisia ikääntyneiden näkökulmasta.
Toteutettu tarkastelu ja siinä esiin nousseet aiheet on kirjattu osaksi Kuopion hyvinvointisuunnitelmaa, joka löytyy kokousaineiston liitteenä.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2019 § 29 Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Nyt suunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyvaatimuksia. Tasa-arvosuunnitelma on laadittu yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ehdotukset toimenpiteiksi kohdistuvat pääosin yhdenvertaisuutta käsitteleviin asioihin, koska miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa ei ole työryhmän selvityksen mukaan oleellista huomautettavaa. 
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Työnantajan ja henkilöstön välinen sopimus yhteistoiminnan periaatteista ja menettelytavoista

Kuopion kaupungin edellinen yhteistoimintasopimus on vuodelta 2008.
 
Uudistetussa yhteistoimintasopimuksessa yhteistoiminnan periaatteet ja menettelytavat on päivitetty työnantajan edustajien ja pääluottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kesken ajoittuen vuodenvaihteeseen 2022–2023. Vuoden 2023 alussa osa kaupungin henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle.
 
Päivitetyssä yhteistoimintasopimuksessa kuvataan yhteistoiminnan periaatteet ja menettelytavat kaupungille jääneen henkilöstön osalta.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kahden perusopetuksen lehtorin viran perustaminen

Kuopion perusopetukseen on tarpeen perustaa kaksi uutta perusopetuksen lehtorin virkaa. Toisessa virassa opetettavat aineet ovat äidinkieli ja S2-opetus sekä toisessa historia ja uskonto. Virkojen sijoituskoulu tulisi olemaan 1.8.2023 alkaen Minna Canthin koulu.
Perusteluna uusien virkojen tarpeelle on Minna Canthin koulun oppilasmäärän kasvusta johtuva opetustuntien määrän lisääntyminen.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Edunvalvonnan tilannekatsaus huhtikuu 2023

Edunvalvonta on yksi Kuopion strategian kriittisistä menestystekijöistä. Kaupunginhallitus käsitteli 19.9.2022 kaupungin edunvalvonnan toimintamallia ja tavoitteita. Sovitun toimintamallin mukaan kaupunginhallitus tarkastelee edunvalvonnan tilannetta säännöllisesti neljännesvuosittain.

Alkuvuoden 2023 aikana vaikuttamisen toimenpiteitä ovat olleet mm. vaikuttaminen Itä-Suomen visiotyöhön ja sen toimeenpanoon, uusien MAL-kaupunkiseutujen yhteiset kannanotot (ARA-rahoitus, kaupunkipolitiikka), vaikuttaminen TE-palvelut 2024 uudistukseen, vaikuttaminen valtion väylien investointiohjelmaan ja yliopistosairaalalisään. Edunvalvonnan kärkiä on tuotu esille ja otettu keskusteluun useissa alkuvuoden vaikuttajavierailuissa. Vaikuttamisviestinnän mallia ja sisältöä on kehitetty, verkkosivujen uudistus on käynnissä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kuopion kaupunginjohtajan virka vapautuu 1.8.2023 alkaen nykyisen kaupunginjohtajan Jarmo Pirhosen jäädessä eläkkeelle. Tämänhetkisen aikataulun mukaan uusi kaupunginjohtaja valitaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023.
 
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan vaalin,

2) viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja

3) virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi virkaan valitusta voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys ennen viran vastaanottamista.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman. 

Kaupunginvaltuuston päätösten 27.3.2023 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se toteaa, että kaupunginvaltuuston 27.3.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2lu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)