Kaupunginhallituksen päätöstiedote 17.4.2023

Ryhtymispäätös Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämisestä

Hakemus koskee tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Länsi-Kuopioon Kytökankaan alueelle noin 28 kilometrin päähän Kuopion keskustasta. Strateginen maankäyttö on valmistellut hakemuksesta kaupunginhallituksen käsittelyä varten myönteisen esityksen. Hakija on hakemuksessaan pyytänyt Kuopion kaupunkia käynnistämään tuulivoimaosayleiskaavan laatimisprosessin. Junnunmäen tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijoittuu Kuopion ja Tervon alueelle. Molempiin kuntiin laaditaan erilliset osayleiskaavat. Hankkeen ympäristövaikutustenarviointi laaditaan kaavatyöstä erillisenä hankkeena. Osayleiskaavan, ympäristövaikutustenarvioinnin ja muut tarvittavat selvitykset laatii hakijan palkkaama konsultti.

Hakemuksessa esitetty hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2550 hehtaaria, josta noin 2070 hehtaaria on Kuopion kaupungin alueella ja 480 hehtaaria Tervon kunnan alueella. Koko suunnittelualueen alustava tuulivoimalamäärä on 30. Hakijan kanssa on keskusteltu suunnittelualueen laajentamisesta ja voimalamäärän nostamisesta hakemuksen toimittamisen jälkeen. Lopullinen hankealue ja voimalamäärä tarkentuvat suunnittelun aikana mm. tehtyjen selvitysten perusteella.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hakemuksen ja yleiskaavan laatimiseen ryhdytään.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta 1.6.2023 – 31.5.2025

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 4 valinnut kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten puheenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025. Kuopion kaupungin hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Edellä mainitusta voidaan poiketa, mikäli kaupunginhallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei ole mahdollista nimetä valtuutettua tai varavaltuutettua tasa-arvolain mukaisesti.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ja nimennyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten kaupunginhallituksen jäsenet sekä puheenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta johtaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualuetta. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet sekä puheenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kasvun ja oppimisen lautakunta johtaa kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet sekä puheenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Edunvalvonnan tilannekatsaus huhtikuu 2023

Edunvalvonta on yksi Kuopion strategian kriittisistä menestystekijöistä. Kaupunginhallitus käsitteli 19.9.2022 kaupungin edunvalvonnan toimintamallia ja tavoitteita. Sovitun toimintamallin mukaan kaupunginhallitus tarkastelee edunvalvonnan tilannetta säännöllisesti neljännesvuosittain.

Alkuvuoden 2023 aikana vaikuttamisen toimenpiteitä ovat olleet mm. vaikuttaminen Itä-Suomen visiotyöhön ja sen toimeenpanoon, uusien MAL- kaupunkiseutujen yhteiset kannanotot (ARA-rahoitus, kaupunkipolitiikka), vaikuttaminen TE-palvelut 2024 uudistukseen, vaikuttaminen valtion väylien investointiohjelmaan ja yliopistosairaalalisään. Edunvalvonnan kärkiä on tuotu esille ja otettu keskusteluun useissa alkuvuoden vaikuttajavierailuissa. Vaikuttamisviestinnän mallia ja sisältöä on kehitetty, verkkosivujen uudistus on käynnissä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)