Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 24.4.2023

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 24.4.2023 yksimielisesti Soile Lahden Kuopion kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi mm. Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023, ympäristökertomus vuodelta 2022 ja henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

Hyvinvointisuunnitelma ohjaa toimintaa kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Keskiössä on hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvo, terveyden, mielenhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen sekä normaalipainoisuuden edistäminen.

Kuopion hyvinvointisuunnitelma sisältää myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä näkökulmia arjen turvallisuuden edistämisestä.

Vuosina 2022 ja 2023 hyvinvointisuunnitelmaa on tarkasteltu tarkemmin ikääntyneiden näkökulmasta. Tarkastelussa keskusteluun on noussut laajasti ikääntyneiden hyvinvoinnin tila ja siihen vaikuttavat tekijät.

Vuosiraportissa 2023 seurataan alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vuosiraportissa myös arvioidaan asetuissa hyvinvoinnin edistämisen tavoitteissa etenemistä sekä nostetaan esiin toteutuneita toimenpiteitä kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelman vuosiraportti 2023 löytyy verkosta osoitteesta www.kuopionhyvinvointisuunnitelma.fi

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Ympäristökertomus vuodelta 2022

Ympäristökertomuksessa 2022 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelutyöstä, jota kaupunki on tehnyt vuonna 2022. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään ympäristöasioiden merkittävyyttä.

Ympäristönsuojelun tulot olivat 20 % pienemmät kuin vuonna 2021. Menot ovat säilyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021. Ympäristönsuojeluun liittyviä investointeja tehtiin vuonna 2022 hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Isompia ympäristövahinkoja ei vuonna 2022 tapahtunut.

Tulevien vuosien suuria ympäristöhaasteita ovat luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kuten lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin liittyvät varautumis- ja sopeutumistoimet mm. maankäytön suunnittelussa. Vuoden 2023 aikana ajankohtaista on luonnon monimuotoisuusohjelman ja resurssiviisausohjelman päivitystyö.

Kaupunginvaltuusto merkitsi ympäristökertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.5.2019 § 29 Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Nyt suunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyvaatimuksia. Tasa-arvosuunnitelma on laadittu yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla tuetaan kaupungin strategian toteuttamista. Kuopion kaupungin strategian vuoteen 2030 yhtenä näkökulmana, päätavoitteena on uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio. Näkökulmaan sisältyy osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, osaamisesta, hyvästä työnantajakuvasta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta.

Kuopion kaupunki on työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkea toimintaa työnantajana ja kaikkia Kuopion kaupungin työyhteisöjen jäseniä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Asemakaavan muutosehdotus / Levänen, Kivilampi/ 297-24-53.59 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

Suunnittelualue sijaitsee Leväsen kaupunginosassa, Kartanonkadun ja Rauhalahdentien risteyksessä.

Asemakaavan muutoksella selvitetään uuden noin 500 asukkaan asuinalueen sijoittamista Rauhalahden leirintäalueen käytössä olleelle alueelle. Kaavatyössä tutkitaan myös päiväkodin, pysäköinnin ja lähivirkistysalueiden sijoittumista alueelle. Kaavatyössä pyritään säilyttämään alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja kehittämään kevyenliikenteen yhteyksiä. Kaava-alue on kauttaaltaan kaavoitettua aluetta.

Asemakaavan muutos toteuttaa Kuopion strategiaa ja mahdollistaa Kivilammen alueen kehittämisen laadukkaaksi asuinalueeksi vahvan joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Asemakaavan muutos tiivistää kaupunkirakennetta ja eheyttää kaupunkikuvaa sekä parantaa alueen ympärivuotista elävyyttä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 24. kaupunginosan (Levänen) kortteleiden 53…59 tonttijaon ja aluetta koskevan sitovan rakentamistapaohjeen.

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kuopion kaupunginjohtajan virka vapautuu 1.8.2023 alkaen nykyisen kaupunginjohtajan Jarmo Pirhosen jäädessä eläkkeelle.

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi eduksi katsotaan laaja kokemus organisaation ja konsernin johtamisesta, kyky muutoksen, ihmisten ja tunneilmaston johtamiseen, hyvä elinkeinoelämän, julkishallinnon ja -talouden tuntemus, verkostoituminen ja kumppanuuksien hallinta, hyvät esiintymis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, asukaslähtöinen, strateginen ja visionäärinen ajattelu sekä hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 14 henkilöä ja lisäksi 6 henkilöä jätti suostumuksensa.
Valmisteluryhmä kävi kokouksessaan 1.3.2023 läpi asiantuntijan laatiman ansiovertailun pohjalta kaikkien kelpoisten hakijoiden hakemukset sekä suostumuksensa jättäneiden CV:t ja valitsi haastatteluihin yhdeksän hakijaa (Soile Lahti, Janne Laine, Timo Nousiainen, Jari Saarinen, Anne Sandelin, Rami Savila, Kaija Savolainen, Esa Sirviö ja Kirsi Soininen). Haastatteluissa käytettiin kaikille yhtenäistä haastattelurunkoa. Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella valintaryhmä päätti kutsua henkilöarviointeihin Soile Lahden, Anne Sandelinin ja Rami Savilan.

Kuntalain 41 §:n mukaisesti kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulee valituksi se henkilö, joka saa eniten ääniä (enemmistövaali). Kuntalain 41.2 §:n mukaan, jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Toimielin voi olla päätöksessään yksimielinen, jolloin vaalia ei ole tarpeen suorittaa.

Kuopion kaupunginjohtajan viran täytön valmistelutyöryhmä on 18.4.2023 esittänyt yksimielisesti, että Kuopion kaupunginjohtajan virkaan valitaan HTM, oikeusnotaari Soile Lahti. Valintaesitys perustuu kokonaisarvioon, jossa on huomioitu viran kelpoisuusehtojen täyttäminen, työ- ja johtamiskokemus, haastattelu sekä erillinen johtaja-arviointi. Kokonaisarvion perusteella Soile Lahti on soveltuvin hakija Kuopion kaupunginjohtajaksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto

1) suorittaa kaupunginjohtajan vaalin,

2) päättää, että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja

3) päättää, että virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi virkaan valitusta voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys ennen viran vastaanottamista.

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti Kuopion kaupunginjohtajan virkaan HTM, oikeusnotaari Soile Lahden.

Kaupunginvaltuuston kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet ja lähettää ne kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)