Kaupunginvaltuuston esityslistalla 15.5.2023 kello 18

 • Henkilöstökertomus vuodelta 2022
 • Vuoden 2022 tilinpäätös
 • Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
 • Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2022
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023
 • Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
 • Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta 1.6.2023–31.5.2025
 • Kaupunginhallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2023–31.5.2025
 • Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023–31.5.2025
 • Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023–31.5.2025
 • Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Laura Meriluoto

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Työnantajapalvelu on laatinut vuoden 2022 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antama suositus kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa vuodesta 2020 alkaen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Vuoden 2022 tilinpäätös

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätöksen tulos – 4.452.884,89 euroa käsitellään seuraavasti:

Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 6.059,61 euroa, Tilapalvelut 41.923,08 euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitos 81.082,36 euroa, yhteensä 129.065,05 euroa.

Vähennetään tilikauden alijäämä – 4.323.891,84 euroa edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2023) kirjanpidossa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedoksi. Asiaa koskeva päätöskäsittely on asiakohdassa 6.

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2022 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2022

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on valmistunut. Pelastuslaitoksen toiminta kuntien järjestämänä loppui hyvinvointialueuudistuksen myötä ja tämä on taseyksikön viimeinen tilinpäätös. Pohjois-Savon pelastuslaitos laatii erillisenä taseyksikkönä erillisen tilinpäätöksen, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteumat sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2022 ja tilinpäätös yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

Lisäksi pelastuslaitoksen tilikauden alijäämä 3.493.401,54 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman eräksi kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3.2023 tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste, valtuustoon nähden sitovien mittareiden seuranta sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta ja ennustetta koko vuodelle.

Kaupungin talouden arvioidaan nousevan 9,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ylijäämää arvioitiin kertyvän 3,2 M€. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilannetta arvioitaessa on verotulojen ennusteen paraneminen, vaikka loppuvuotta tuleekin rasittamaan palkkaratkaisun vaikutus, mikä lisää henkilöstömenoja noin 3,4 milj. eurolla.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja. Rakennuskustannusindeksin nousu on suurempi kuin koskaan aiemmin kiinteistöverotuksen historian aikana. Kuopion kaupungin kiinteistöverotilitysten kasvu on verotuksen ennakkotietojen mukaan lähes 10 %. Koko maan tasolla kasvu on 8,2 %.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin, mikä perustuu ministeriöiden päätöksiin kuluvalle vuodelle.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 484 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen.

Osavuosikatsausraportti on kaupungin ensimmäinen hyvinvointialuesiirtymän jälkeen. Palvelualuekohtaiset vertailutiedot viime vuodelta on esitetty ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä palveluja, samoin käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut yhteensä sekä muutos vuoteen 2022. Tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisten erien vertailutietoa vuodelta 2022 ei esitetä, koska mm. verotulojen ja valtionosuuksien vertaistaminen ei ole mahdollista.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee perusturva- ja terveyslautakunnan selvityksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta 1.6.202331.5.2025

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.202331.5.2025.

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2023–31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ja nimennyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021–31.5.2023, joten kaupunginhallituksen jäsenet sekä puheeenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.202331.5.2025.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023– 31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021–31.5.2023, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet sekä puheeenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023–31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021–31.5.2023, joten kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet sekä puheeenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se valitsee kasvun ja oppimisen lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Laura Meriluoto

Laura Meriluoto (vas.) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä eduskuntaan valinnan johdosta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Laura Meriluodolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1