Kommentoi alkavia metsänhoitotöitä Pitkälahden alueella

Pitkälahdessa valtatie 5 ja vitostien välistä metsäaluetta on tarkasteltu maastokatselmuksella keväällä 2023. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsän jatkuvan kasvatuksen turvaamiseksi harvennushakkuita. Hoitohakkuun arvioitu ajankohta on kesällä 2023.

Metsänhoitosuunnitelma on laadittu liitteen kartan mukaiselle alueelle. Kartalle on väritetty kuviot, joita harvennushakkuut koskevat. Käsiteltävä alue on noin 7,5 hehtaaria.

Alueella asuvia kuullaan ennen hakkuiden aloittamista ja heidän toiveitaan huomioidaan suunnitteluvaiheessa mahdollisuuksien mukaan.

Harvennushakkuussa on rajattu pois Kuvelammen rantavyöhyke, johon jätetään vähintään 50 metrin käsittelemätön suojavyöhyke. Suojavyöhykkeellä turvataan rannan virkistyskäyttö sekä varmistetaan, ettei hakkuulla ole vaikutusta lähimaisemaan. Myös valtatien varteen jätetään käsittelemätön noin 20 metrin suojavyöhyke.

Hakkuissa lisätään lehtipuun suhteellista määrä säästämällä haapoja, koivuja, sekä muita lehtipuita. Myös lahopuuta säästetään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Hakkuussa poistetaan havupuita harventamalla ja tehdään tilaa luontaiselle taimettumiselle. Tavoitteena on saada metsän kiertokulku jatkuvapeitteiseksi.

Lähetä kommenttisi Pitkälahden hakkuusuunnitelmaan 26.5.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen iiro.ojalainen(at)kuopio.fi metsätalousinsinööri Iiro Ojalaiselle.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, maaomaisuuden hallintapalvelut, metsät ja vesialueet, metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen, iiro.ojalainen(at)kuopio.fi