Kaupunginhallituksen päätöstiedote 15.5.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen 15.5.2023. Listalla olivat seuraavat aiheet:

 • Talousarviomuutoksia vuodelle 2023
 • Konsernitilin limiitin käyttöoikeuksien tarkistus
 • Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille
 • Kuopion kaupungin hankintaohjelma
 • Pienen Neulamäen yritysalueen jatkorakentaminen, rahoitus ja urakoitsijoiden valinta
 • Lausunto Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta
 • Tiedonhallintalain mukaisten vastuiden määrittely
 • Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys
 • KUOPIO 250 -juhlavuosiprojektin asettaminen

Talousarviomuutoksia vuodelle 2023

Talousarvioon on tullut tarkennuksia kuntien palkkaratkaisun, kuntien tasausmaksun, Haltuun-projektin toimeenpanon sekä verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Tarkemmat tiedot näistä ovat kokousaineistossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2023 palvelualueiden, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen toimintakatteeseen sekä verotuloihin ja valtionosuuksiin. Muutoksilla on vaikutusta kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja muutosten jälkeen kaupungin talousarvion ylijäämä on 9,7 milj. euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Konsernitilin limiitin käyttöoikeuksien tarkistus

Kuopion kaupunginhallitus on päätöksellään 21.6.2021 § 236 tehnyt maksuliikenne- ja konsernitilisopimuksen Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa 1.11.2021 alkaen toistaiseksi. Konsernitilissä ovat mukana Kuopion kaupunki ja sen tytäryhteisöt. Sopimuskaudella yhteisöjen määrä voi kasvaa tai vähentyä. Konsernitilissä mukana olevat yhteisöt saavat käyttää konsernitilin limiittiä kaupunginhallituksen päätöksessä asetettujen rajojen puitteissa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää korottaa Kuopion Energia Oy:n limiittiä 20.000.000 euroon sekä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen limiittiä 800.000 euroon. Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan limiitti pienennetään 200.000 euroon. Kuopio Innovation Oy:n 50.000 euron limiitti poistetaan. Muutokset ovat voimassa toistaiseksi ja tulevat voimaan 1.7.2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousjohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.9.2022 § 250 hyväksynyt hankeselvityksen, jonka
mukaisesti Jynkän koulun esiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävä koulun sarjaisuuden
mukaisesti kolmelle esiopetusryhmälle sekä kouluun rakennetaan tilat nuorisopalveluille. Laajennus
rakennetaan Jynkän koulurakennuksen pohjoispuolelle, vanhaan rakennukseen yhdistyen. Jynkän koulu on
elinkaarikohde, jonka omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Oy ja kohteen palvelutuottajana toimii YIT ,
Suomi Oy. Laajennuksen rakentamisen osalta on laadittu erillinen KVR-urakkasopimus, jonka mukainen
kokonaisurakkahinta on 2.744.000 euroa (alv 0%).

Jynkän koulun laajennushanke liittyy kiinteästi kaupungin järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten
perusopetuspalveluiden tuottamiseen, joten takaus on perusteltua myöntää 100 %:n suuruisena. Kiinteistö
Oy Kuopion Koulutilojen toiminta kohdentuu kokonaisuudessaan kaupungin palveluiden järjestämisessä
tarvittavien kiinteistöjen hallinnointiin ja vuokraukseen kaupungin käyttöön, eikä yhtiö tarjoa palveluja
yksityisille toimijoille. Takauksen myöntäminen edellä kuvatuin määrittelyin varmistaa, ettei takaus vääristä
kilpailuolosuhteita, eikä sisällä valtiontukisäännösten tarkoittamaa kiellettyä valtiontukea.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää

1) myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Koulutilojen lainalle pääomaltaan enintään 2.800.000 euroa ja lisäksi sen korkojen, viivästyskorkojen ja kulujen suorittamisen vakuudeksi. Taattavan lainan laina-aika on 18 vuotta 6 kuukautta.
2) periä takauksesta 0,50 %:n provision ja
3) tuoda mahdollisen lainan uudelleen hinnoittelun tai uuden kilpailutuksen viiden vuoden kuluttua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin hankintaohjelma

Kaupunginhallitus käsitteli hankintaohjelmaa kokouksessaan 24.4.2023 § 136 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Hankintaohjelman valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen evästysten pohjalta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankintaohjelman kevään 2023 aikana.
Kaupungin strategian 2030 päämäärien kriittisiä menestystekijöitä on tarkasteltu hankintojen näkökulmasta ja niille on asetettu tavoitteet ja mittarit vuosille 2023–2025. Hankintaohjelma on voimassa vuoteen 2030 asti ja kriittiset menestystekijät tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa, jotta voidaan varmistaa hankintaohjelman tavoitteiden toteutuminen kulloinkin asetettuihin strategian tavoitteisiin nähden. Hankintaohjelman toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

Hankintaohjelma on ollut kommentoitavana sisäisesti kaupunkiorganisaatiossa ja lisäksi ohjelmasta on pyydetty sidosryhmien kommentit ennen päätöksentekoa ja ohjelman hyväksymistä.

Hankinta- ja pienhankintaohjeet ovat päivitetty hankintaohjelman valmistelun yhteydessä vastaamaan nykytilaa ja uutta hankintaohjelmaa. Ohjeet ovat viiteaineistona.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan hankintaohjelman ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Pienen Neulamäen yritysalueen jatkorakentaminen, rahoitus ja urakoitsijoiden valinta

Pieni Neulamäki on Savilahden lisäksi voimakkaimmin laajeneva yritystonttialue Kuopiossa. Kuopion yritystonttireservistä pääosa on ollut Pienessä Neulamäessä ja vapaat tontit ovat sielläkin käymässä vähiin. Parhaillaan asemakaavoitetaan toista yritysaluetta.

Ensimmäisen alueen kadut on pitkälti toteutettu yhdessä vesi- ja energiahuollon verkoston kanssa. Joitain pieniä kohteita, kuten Pioneerikadun pohjoisosan toteutus vielä puuttuu. Alueen tontit on melkein kaikki esirakennettu kaupungin yritystontteja koskevien periaatteiden mukaisesti. Nyt esitetään yhden tontin esirakentamista Pioneerikadun loppuosuuden rakentamisen lisäksi.

Kaupunkiympäristön palvelualue yhdessä yrityspalveluiden kanssa esittää, että kaupunginhallitus:

 • hyväksyy urakoitsijaksi Pienen Neulamäen eteläpään yritysalueen Tutkakadun yritystontin tasaamiseen Koneurakointi M. Niiranen Oy:n sopimussummalla 350 382 €, alv 0 %
 • myöntää 400 000 €: n rahoituksen tasaamishankkeelle sekä Pioneerikadun loppupään infran rakentamiselle 140 000 €, alv 0 % sisältäen varautumisen mahdollisiin louhintatöiden kustannuksiin.
 • päättää, että tontin esirakentamisen urakkasopimus solmitaan Koneurakointi M. Niiranen Oy:n kanssa, mikäli kaupunginhallitus osoittaa hankkeelle rahoituksen.
 • päättää, että Pioneerikadun loppuosan infran rakentamisen toteuttaa Mestar Kuopio Oy kaupungin ja Mestar Kuopio Oy:n välisen puitesopimukseen perustuen

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen ja yrityspalveluiden esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta


Pohjois-Savon hyvinvointialue on pyytänyt 20.4.2023 saapuneella kirjeellään Pohjois-Savon kunnilta lausuntoa Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 15.5.2023 mennessä.
Kuopion kaupungin lausuntoa on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 5.5.2023 ja sen valmisteluun on osallistunut viranhaltijoita kaikilta palvelualueilta. Lausunto on kokonaisuudessaan kokousaineistossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy strategiajohtajan esityksen.

Vt. Kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas teki keskustelun kuluessa lisäyksen lausuntoon, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Ikäihmisten palvelujen ja asumisen lisäksi palvelustrategiaan toivotaan myös muiden erityisryhmien (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä vammaiset) käsittelyä ja linjauksia palveluista ja mm. asumispalveluista sekä niiden kehittämisestä.
Kuopion kaupungin mielestä on tärkeää, että erityistarpeessa olevien asukkaiden palveluista (ml. asumispalvelut) on olemassa selkeät periaatteet ja linjaukset sekä näkymä siitä, mihin suuntaan palvelutarjontaa ollaan kehittämässä hyvinvointialueella tulevina vuosina.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tiedonhallintalain mukaisten vastuiden määrittely

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Kuopion kaupungin tiedonhallinnan vastuut on määritelty yhteistyössä tietohallinnon, strategian ja kehittämisen ja kaupunginkanslian kanssa. Vastuut on tarkemmin kuvattu kokousaineiston liitteenä olevassa vastuutaulukossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion kaupungin tiedonhallinnan vastuut liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys

Kasvun ja oppimisen lautakunta palautti asian 21.3.2023 uudelleen valmisteluun. Lautakunta edellytti lisää mahdollisuuksia keskustella ja kuulla asiasta, lisäselvitystä eteläisen alueen ratkaisuun sekä raporttia toteutetusta kyselystä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tässä vaiheessa selostuksen tiedoksi ja asia tuodaan päätöskäsittelyyn 22.5.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

KUOPIO 250 -juhlavuosiprojektin asettaminen

Vuonna 1775 perustettu Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta vuonna 2025.

Visionsa mukaisesti Kuopio on matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi 2030 ja juhlavuosi toimii työkaluna kohti visiota. Juhlavuosi antaa pohjan yhteisen tulevaisuuden luomiselle Kuopion kaupunkiorganisaation ja toimijoiden yhdessä tekemänä.

Kaupunginhallitukselle esitetään liitteen mukaisesti juhlavuoden projektin resursointia ja, että se asettaa KUOPIO 250 -juhlavuoden projektin, johtamisrakenteen ja resurssoinnin toteutukselle:

 1. Juhlavuotta koordinoidaan Elinvoima- ja konsernipalveluissa markkinointi- ja viestintäyksikössä markkinointijohtajan alaisuudessa.
 2. Juhlavuoden koordinointia varten palkataan projektipäällikkö 15.8.2023–15.3.2026 sekä projektisuunnittelija 2.1.2024–31.12.2025. Juhlavuoden jälkeen tämä resurssi käytetään tapahtumapalveluiden vahvistamiseen.
 3. Juhlavuoden ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä, joka käsittelee asiaa kerran kuukaudessa. Lisäksi juhlavuoden valmistelua käsitellään kaupungin palvelualueiden johtoryhmässä säännöllisesti omien tuotantojen ja tiedonkulun näkökulmasta. Kaupunkiorganisaation sisällä hyvinvointiryhmä ja kaupunkisuunnitteluryhmä ovat keskeisiä poikkihallinnollisia ryhmiä KUOPIO 250 -juhlavuoden toteutuksien suunnitteluun. Lisäksi perustetaan alatyöryhmät, joita projektitiimi koordinoi ja kutsuu koolle.
 4. Projektin aloittaessa organisoidutaan sidosryhmien osalta erikseen. Aihetta pidetään yllä jokaisessa sidosryhmätyöskentelyssä.
 5. KUOPIO 250 -projekti raportoi tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle säännöllisesti.
 6. Valmistautuminen kaupungin oman toiminnan suuntaamiseen ja tuotantotukimekanismit valmistellaan osana talousarviokierroksia vuosina 2023–2026.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy markkinointijohtajan esityksen.

Keskustelun kuluessa Vesa Linnanmäki teki muutosesityksen, jota yksimielisesti kannatettiin:

poistetaan kohdasta 2 toinen lause: ” juhlavuoden tämä resurssi käytetään tapahtumapalveluiden vahvistamiseen.”

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

**

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257201