Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 15.5.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui jälleen maanantaina 15.5. Kokouksen lopuksi kiitettiin väistyvää Kuopion kaupunginjohtajaa Jarmo Pirhosta sekä valtuuston puheenjohtajaa Tuula Väätäistä, jolle kokous oli viimeinen valtuuston puheenjohtajana. Valtuuston asialistalla olivat seuraavat aiheet:

 • Henkilöstökertomus vuodelta 2022
 • Vuoden 2022 tilinpäätös
 • Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
 • Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2022
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023
 • Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
 • Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta 1.6.2023 – 31.5.2025
 • Kaupunginhallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025
 • Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025
 • Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025
 • Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Laura Meriluoto

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Työnantajapalvelu on laatinut vuoden 2022 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antama suositus kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa vuodesta 2020 alkaen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Vuoden 2022 tilinpäätös

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätöksen tulos – 4.452.884,89 euroa käsitellään seuraavasti:

Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 6.059,61 euroa, Tilapalvelut 41.923,08 euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitos 81.082,36 euroa, yhteensä 129.065,05 euroa.

Vähennetään tilikauden alijäämä – 4.323.891,84 euroa edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2023) kirjanpidossa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedoksi. Asiaa koskeva päätöskäsittely on asiakohdassa 6.

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2022 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kaupunginvaltuustolle päätti, että se

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2022

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. –31.12.2022 on valmistunut. Pelastuslaitoksen toiminta kuntien järjestämänä loppui hyvinvointialueuudistuksen myötä ja tämä on taseyksikön viimeinen tilinpäätös. Pohjois-Savon pelastuslaitos laatii erillisenä taseyksikkönä erillisen tilinpäätöksen, joka kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien toteumat sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2022 ja että tilinpäätös yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

Lisäksi pelastuslaitoksen tilikauden alijäämä 3.493.401,54 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman eräksi kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä.


Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3.2023 tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste, valtuustoon nähden sitovien mittareiden seuranta sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta ja ennustetta koko vuodelle.

Kaupungin talouden arvioidaan nousevan 9,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ylijäämää arvioitiin kertyvän 3,2 M€. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilannetta arvioitaessa on verotulojen ennusteen paraneminen, vaikka loppuvuotta tuleekin rasittamaan palkkaratkaisun vaikutus, mikä lisää henkilöstömenoja noin 3,4 milj. eurolla.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja. Rakennuskustannusindeksin nousu on suurempi kuin koskaan aiemmin kiinteistöverotuksen historian aikana. Kuopion kaupungin kiinteistöverotilitysten kasvu on verotuksen ennakkotietojen mukaan lähes 10 %. Koko maan tasolla kasvu on 8,2 %.

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin, mikä perustuu ministeriöiden päätöksiin kuluvalle vuodelle.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 484 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen.

Osavuosikatsausraportti on kaupungin ensimmäinen hyvinvointialuesiirtymän jälkeen. Palvelualuekohtaiset vertailutiedot viime vuodelta on esitetty ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä palveluja, samoin käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut yhteensä sekä muutos vuoteen 2022. Tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisten erien vertailutietoa vuodelta 2022 ei esitetä, koska mm. verotulojen ja valtionosuuksien vertaistaminen ei ole mahdollista.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 tilinpäätös sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi perusturva- ja terveyslautakunnan selvityksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta 1.6.202331.5.2025

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.202331.5.2025 seuraavasti:

 • Puheenjohtaja: Marko Kilpi
 • 1. varapuheenjohtaja: Leila Savolainen
 • 2. varapuheenjohtaja: Harri Auvinen

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ja nimennyt kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021–31.5.2023, joten kaupunginhallituksen jäsenet sekä puheenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2025.

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.202331.5.2025 seuraavasti:

                                      Varsinainen jäsen:                  Henkilökohtainen varajäsen:

 • Pj.       Kesk.                 Eskelinen Aleksi                        Kananen Hannu
 • I vpj.   Kok.                  Koskinen Ari (Allu)                     Pääkkö Sakari
 • II vpj.  SDP                   Kaartinen Tiina                            Asikainen Iris
 •              KD                   Cederberg Björn                         Taskinen Rauno
 •              Kok.                 Eskelinen-Fingerroos Miia      Chiksoeva Elena
 •              PS                     Hämäläinen Vuokko                 Peltola Outi
 •              Vihr.                  Kantele Kaisa                            Berg Marja
 •              SDP                   Kokki Hannu                              Kosunen Jaakko
 •              Kesk.                 Linnanmäki Vesa                        Tolppanen Tapio
 •              Kesk.                Markkanen Sallamaarit            Karkulahti Saara
 •              Kok.                  Niiranen Pekka                           Wetzell Eero

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsenet sekä puheeenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginvaltuusto valitsi jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025 seuraavasti

                                      Varsinainen jäsen:                  Henkilökohtainen varajäsen:

 • Pj         SDP                     Röppänen Neeta                        Hyttinen Ulla
 • Vpj.     Kesk.                  Savolainen-Lipponen Teija     Mäkinen Eeva
 •              SDP                     Backnäs Teemu                         Kokki Esa
 •              PS                        Hämäläinen Vuokko                 Romo Virva
 •              Vihr.                   Koponen Kaija                           Mustonen Mia
 •              Liik.                     Nivamo Saija                             Koponen Pekka
 •              Kesk.                  Pitkänen Esa                              Pitkänen Stefan
 •              Vihr.                   Sariola Matti                             Kumpulainen Sami
 •              Kok.                    Savolainen Mika                        Tuppurainen Jarmo
 •              KD                       Taskinen Rauno                        Virta Markku
 •              Kok.                    Turunen Jaana                            Shatterjee-Paukkonen Sudipta

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenten valinta 1.6.2023 – 31.5.2025

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 5 valinnut kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 9.8.2021 – 31.5.2023, joten kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet sekä puheeenjohtajisto tulee valita jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginvaltuusto valitsi kasvun ja oppimisen lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025 seuraavasti:

                                      Varsinainen jäsen:                   Henkilökohtainen varajäsen:

 • Pj         Kesk.                  Savolainen Tuula                        Kortelainen Kiia
 • Vpj.     Kok.                    Sääski Kaija                                Soukkamäki Anna
 •              Kok.                    Hakala Jussi                               Honkanen Petri
 •              Kesk.                  Kähkönen Kaisa                          Jaakkola Tiina
 •              Kesk.                  Loponen Kari                             Laukkanen Janne
 •              Vihr.                   Mertanen Sanna                        Vaattovaara Jenni
 •              KD                       Ojala Annukka                           Sahlberg Minna
 •              PS                        Pirinen Risto                              Lätti Ville
 •              SDP                     Pitkänen Henna-Riikka             Pasanen Janika
 •              Vihr.                   Sutinen Kari                               Laakso Anton
 •              SDP                     Tirkkonen Veijo                        Hirvonen Kalle

Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Laura Meriluoto

Laura Meriluoto (vas.) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä eduskuntaan valinnan johdosta.

Kaupunginvaltuusto myönsi Laura Meriluodolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tilalle valittiin valtuutettu Soile Sirkka.

**

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1