Tavoitteena kestävä talous – Kuopion kaupungin talouden kantokyky ja tasapaino vaativat sopeutustoimia

Vuoden 2024 talousarvion valmistelun käynnistyessä Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne on muuttumassa. Talouden liikkumavara kapenee ja taloutta on sopeutettava vastaamaan muuttuvia toimintaedellytyksiä.

Kuluva vuosi on kaupungin taloudessa poikkeuksellinen hyvinvointialueiden otettua vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Kunnallisveroprosentteja leikattiin, kun rahoitusta siirrettiin hyvinvointialueille ja kaupungin saamat valtionosuudet kutistuivat kuudesosaansa. Kaupungin talous näyttää kokonaisuutena vielä varsin vahvalta vuonna 2023, koska kaupunki saa kertaluonteisia verotuloja vuoden 2022 veroperusteiden pohjalta.

Vuoden 2024 talousarvion valmistelun käynnistämistä varten kaupunki tilasi Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ltä selvityksen Kuopion kaupungin talouden tilannekuvasta 2023-2032. Selvityksen mukaan nykyinen menojen kasvuvauhti sekä raskas investointitaso ylittävät odotettavissa olevan verotulojen ja valtionosuuksien (nk. verorahoitus) vuosittaisen kehityksen. Tämän arvioidaan johtavan tulevien vuosien aikana kaupungin velkamäärän nousuun noin 1,1 miljardiin euroon. Mikä tarkoittaisi lainamäärän kasvua yli kaksinkertaiseksi nykytasosta ja jatkuvaa alijäämäisyyttä kaupungin taloudessa.

Selvityksen lopputuloksena Inspira laati arvion kaupungin talouden kantokyvystä ja suosituksen toimenpiteistä, joilla kehityskulkua on mahdollista muuttaa ja kaupungin talous saadaan tasapainoiselle uralle.

Edellä mainittu selvitys sekä tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot vuoden 2024 verotuloista ja valtionosuuksissa osoittavat, että kaupungin talouteen on välttämätöntä tehdä sopeutustoimia. Inspira suosittelee taloutta vahvistavan toimenpideohjelman laadintaa, toiminnan tehostamista ja investointiohjelman keventämistä. Toimenpideohjelma voi koostua esimerkiksi tuottojen lisäyksistä, kulujen kasvun hidastamisesta, kustannusleikkauksista ja omaisuuden myymisestä.

Kaupungin investointitaso tuleville vuosille on korkea, lähes 100 miljoonaa vuodessa. Tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, joten kaupunki joutuu rahoittamaan investoinnit suurelta osin lainarahalla. Nyt kun rahalla on jälleen hinta, korkotason nousu kasvattaa lainanhoitomenoja merkittävästi. Tehokkain keino hillitä korkomenojen kasvua on pienentää kokonaisvelkamäärää, joten investointitasoa on laskettava. Kaikkiin tarpeisiin ei voida välttämättä vastata suunnitellussa aikataulussa, erityisesti, jos ne tarkoittavat kaupungin palvelujen laajentamista.

– Talouden tilannekuvan ja tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmotus on tärkeä pohja päätöksenteolle. Kaupungin talouden tasapainotuksessa kestävälle uralle mitään keinoja ei voida sulkea pois. Samalla on huolehdittava, että Kuopion kasvun ja menestyksen edellytykset säilyvät, toteaa Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen.

– Talouden tehostaminen edellyttää rohkeita päätöksiä toimenpideohjelman toteutuksesta, joka pitää sisällyttää jo vuoden 2024 taloussuunnitelmaan. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että se on meidän omissa käsissämme, talousjohtaja Marja-Leena Martikainen toteaa.

Kaupunginhallitus valmistelee 12.6.2023 kokoukseen talousarviokehyksen vuodelle 2024. Palvelualueiden kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja, millä tasolla tulevan vuoden toimintamenot ja -tulot ja investoinnit voivat olla.

Lisätiedot: Aleksi Eskelinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 040 370 4306, Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja, puh. 044 718 2153