Kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.5.2023

Kuopion kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 22.5.2023 käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Sisäilmaryhmän katsaus vuoden 2022 sisäilma-asioihin 
 •  Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 
 •  Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys 
 •  Tilannekatsaus Kuopion työllisyysalueen valmisteluun 
 •  Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030-ohjelman hyväksyminen 
 •  Muotokuvan maalauttaminen kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosesta 
 •  Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pauli Kainulainen 
 •  Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen 
 • Eronpyyntö varavaltuutetun toimesta / Juuso Ikonen 
 • Kaupunginhallituksen kokouksen 29.5.2023 järjestäminen avoimena tilaisuutena 
 • Kuukausiraportti huhtikuu 2023  – Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen 

Sisäilmaryhmän katsaus vuoden 2022 sisäilma-asioihin 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäilmaohjeen päivityksen 11.1.2021. Sisäilmaryhmä raportoi kaupungin sisäilma-asioiden kokonaistilanteesta kaupunginhallitukselle ja yhteistyötoimikunnalle kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee katsauksen tiedoksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 

Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma pitää sisällään Kuopion seudulle yhteneväiset tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseksi. Edistämisohjelman päätavoitteiksi työn aikana muodostuivat jalankulun ja pyöräilyn kasvattaminen seuraavilla keinoilla: 

 • Sujuvan ja turvallisen pyöräilyinfran edistäminen 
 • Viihtyisien ja esteettömien kävely-ympäristöjen kehittäminen 
 • Toimivien matkaketjujen edistäminen pyöräpysäköinnin avulla 
 • Seudullisen pyörämatkailun potentiaalin tunnistaminen ja kehittäminen  

Edistämisohjelmassa on määritelty pyöräilyn pääreittien tekniset laatuvaatimukset, jotka sisältävät mm. jalankulun ja pyöräilyn erottelutarpeen harkinnan, muut pyöräliikenteen väylätyypit, linjauksia reunakivijärjestelyihin, valaistukseen, visuaaliseen erottuvuuteen ja kunnossapitoon. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys 

Selvitystyössä on tarkasteltu keskeisen kaupunkialueen yläkouluverkkoa. Alue sisältää Hatsalan klassillisen koulun, Minna Canthin, Puijonsarven, Neulamäen, Pyörön ja Jynkänlahden koulun. Keskeisen kaupunkialueen vuosiluokkien yläkoulut, lukuun ottamatta Puijonsarven koulua, ovat elinkaarensa päässä 2030-luvun alkupuoleen mennessä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta palautti asian 21.3.2023 uudelleen valmisteluun. Lautakunta edellytti lisää mahdollisuuksia keskustella ja kuulla asiasta, lisäselvitystä eteläisen alueen ratkaisuun sekä raporttia toteutetusta kyselystä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli yläkouluselvitystä uudelleen kokouksessaan 18.4.2023. Kokouksessaan lautakunta päätti hyväksyä yläkouluselvityksen skenaario A:n kouluverkkoon liittyvän suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi seuraavin poikkeuksin.  ”Vuosikymmenen vaihteeseen mennessä tarkastellaan uudelleen keskeisen kaupunkialueen yläkoulujen tilannetta huomioiden nykyisten koulujen oppilasmääräkehitys ja uusien asuinalueiden rakentuminen”. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Keskustelun kuluessa jäsen Vesa Linnanmäki teki muutosehdotuksen, jota kannatettiin. 

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Vesa Linnanmäen tekemän muutosehdotuksen seuraavasti:   

1. Yläkouluverkko rakennetaan vaihtoehto B:n pohjalta seuraavin muutoksin: Etelä-Kuopioon rakennetaan eteläistä ja läntistä maaseutualuetta sekä Hiltulanlahtea palveleva yläkoulu, jonka sijainti ja mitoitus päätetään sitten, kun tieto Vanuvuoren uuden asuinalueen toteutumisesta on käytettävissä. Ratkaisu vähentää keskustan alueen yläkoulujen oppilasmäärää, mikä otetaan huomioon näiden koulujen mitoituksessa. 

2. Tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma ja arvio Jynkänlahden yläkoulun peruskorjauksesta ja sekä säilyttämisestä osana verkostoa, jonka jälkeen tehdään vertaileva arvio peruskorjatun Jynkänlahden koulun ja Lippumäen uuden koulun välillä. Jynkänlahden ja Ylä-Pyörön yläkoulujen oppilasalueita koskeva verkostopäätös tehdään myöhemmin tuon analyysin pohjalta. 

Tilannekatsaus Kuopion työllisyysalueen valmisteluun 

TE-palvelujen 2024 uudistuksen valmistelussa on tällä hetkellä työllisyysalueiden muodostaminen sekä niihin liittyvien yhteistoimintasopimusten ja palveluiden järjestämissuunnitelmien hahmotteleminen. 

Pohjois-Savoon ollaan tällä hetkellä suunnittelemassa kolmea työllisyysaluetta, jotka sijoittuisivat Ylä-Savoon, Kuopion ympäristöön ja Keski-Savoon. Työllisyysalueiden lopullinen määrä ratkeaa valmistelutyön edetessä. 

Kuopion työllisyyspalvelussa on laadittu pohjaesitys Kuopion työllisyysalueen valmistelun lähtökohdaksi. Pohjaesitys perustuu vastuukuntamalliin, jossa Kuopio toimisi vastuukuntana.  

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030-ohjelman hyväksyminen 

Jätepoliittinen ohjelma on kuntien yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja millaisin periaattein jätehuoltoa alueella kehitetään tulevina vuosina. Ohjelma mahdollistaa jätehuollon kehittämisen suunnitelmallisesti ja yhtenäisin periaattein koko toimialueella. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki osaltaan hyväksyy jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2030.        

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Muotokuvan maalauttaminen kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosesta 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 maalauttaa muotokuvan kaupunginjohtajan viran jättävästä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosesta sekä valtuutti taidemuseon laatimaan kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen esityksen kustannusarvioineen ja aikatauluineen hankkeen toteuttamisesta.                            

Taidemuseo on esittänyt, että tehtävään valitaan taitelija Pauno Pohjolainen. Muotokuvan hinta on 20.000 € + alv 10 %.  Hintaan sisältyy myös luonnos, joka lahjoitetaan kaupunginjohtaja Jarmo Pirhoselle. Muotokuva ja siihen liittyvä luonnos ovat valmiit 31.10.2023 mennessä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen muotokuva tilataan taiteilija Pauno Pohjolaiselta.  

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pauli Kainulainen 

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Pauli Kainulaiselle 

1) kaupunginvaltuutetun toimesta sekä 

2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää eron Heli Eskeliselle tilatyöryhmän jäsenyydestä.  

Lisäksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Heli Eskeliselle  

1) kaupunginvaltuutetun toimesta, 

2) valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 

3) Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 

4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Eronpyyntö varavaltuutetun toimesta / Juuso Ikonen  

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää eron Juuso Ikoselle varavaltuutetun toimesta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kaupunginhallituksen kokouksen 29.5.2023 järjestäminen avoimena tilaisuutena 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallituksen suunnittelukokous 29.5.2023 klo 16.30 alkaen järjestetään Juankosken virastotalolla julkisena kokouksena, missä kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokouksen kulkua. Kokouksen jälkeen klo 17.30 kuntalaisilla on mahdollisuus keskustella kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa.  

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Kuukausiraportti huhtikuu 2023 

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 30.4. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet. 

Kaupungin talouden arvioidaan nousevan 9,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Alkuperäisessä talousarviossa ylijäämää arvioitiin kertyvän 3,2 M€. Keskeisenä tekijänä koko vuoden tilanteessa on verotulojen ennusteen paraneminen.  

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja. 

Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin. Valtionosuustulojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 485 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee kuukausiraportin huhtikuulta 2023 tiedoksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen 

Pohjois-Savon matkailutulo vuonna 2022 oli noin 300 milj. euroa, josta valtaosa yli 70 prosenttia kohdistuu Kuopion ja Tahkon alueelle. Pohjois-Savon matkailusta noin 94 prosenttia on kotimaista matkailua. Kuopion kaupungin strategiassa yksi painopistealoista on matkailun kehittäminen. Tällä hetkellä Pohjois-Savosta kuitenkin puuttuu kansainvälisten matkailijoiden saamiseksi tarvittavat rakenteet – matkailun alueorganisaatio. 

Lähivuosina Pohjois-Savon alueella toimivat matkailutoimijat ovat investoimassa merkittävästi matkailun kehittämiseen. Kuopion ja Tahkon alueella toimivat yrittäjät ovat investoimassa yli 100 milj. euroa. Investoinneilla valmistaudutaan kansainvälisten matkailijoiden houkutteluun alueelle.  Tavoitteena on kehittää mm. matkailun ympärivuotisuutta, lisätä majoituskapasiteettia, tuotteistaa erilaisia palveluja ja kehittää erityisesti järvimatkailua alueellisena vetovoimatekijänä. 

Kuopion kaupunki on ollut valmistelemassa yhdessä muiden Pohjois-Savossa sijaitsevien kuntien ja matkailuyritysten kanssa Pohjois-Savon Matkailu Oy -nimisen yhtiön perustamista. Perustettavan yhtiön mukana on tässä vaiheessa kaikki Pohjois-Savon kunnat ja kaupungit sekä 19 yritystä eri puolilta maakuntaa. 

Pohjois-Savon Matkailu Oy:n keskeisenä tehtävänä tulisi olemaan Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kehittäminen ja matkailutulon kasvattaminen. 

Kunnat omistaisivat Pohjois-Savon Matkailu Oy:stä perustamisvaiheessa noin 75 % ja alueen yritykset noin 25 %. Yhtiön perusrahoitus olisi vuosittain 200 000 euroa. Kuopion kaupungin rahoitusosuus olisi vuodessa 75 000 euroa vuosina 2023 – 2026. 

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että 

1) kaupunki hyväksyy osaltaan Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustamissopimuksen ja osakassopimuksen, joihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein, 

2) kaupunki valtuuttaa elinkeinojohtaja Jukka Pitkäsen edustamaan Kuopion kaupunkia yhtiön perustamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä allekirjoittamaan Kuopion kaupungin puolesta perustamissopimuksen ja osakassopimuksen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. 

*** 

Kaupunginhallituksen kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)