Ensimmäinen Hyvien väestösuhteiden foorumi käynnissä Kuopiossa

Kuopiossa on parhaillaan käynnissä Hyvien väestösuhteiden foorumi. Sen ohjelma jatkuu vielä huomenna 1.6.2023.

Kyseessä on ensimmäistä kertaa järjestettävä kansallinen tapahtuma. Tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia siitä, mitä Suomessa vuosina 2022–2023 on tehty hyvien väestösuhteiden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi.

Foorumissa verkostoidutaan ja vaihdetaan kokemuksia aluetoiminnasta eri puolilta Suomea.

Aiheina ovat muun muassa eriarvoistavien rakenteiden purkaminen, työelämän monimuotoisuuden edistäminen, viranomaisten yhdenvertaisuusosaamisen vahvistaminen, väestön tietoisuuden kasvattaminen rasismin eri muodoista, osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen, turvallisuuden tunteen parantaminen sekä aiheeseen liittyvän tutkimuksen kehittäminen.

Koolla on noin 200 osallistujaa eri puolilta Suomea. He edustavat ministeriöiden ja kuntien viranomaisia sekä kotoutumisen parissa työskenteleviä järjestöjä. Foorumin järjestävät Uudenmaan ELY-keskuksen Hyvien väestösuhteiden edistämisen pilottihanke ja Kuopion kaupunki.

”Tavoitteenamme on ollut, että monista taustoista tulevien ihmisten mielipiteitä kuunneltaisiin ja otettaisiin huomioon päätöksenteossa. Tämä on nyt toteutunut, koska olemme koolla”, sanoi avauspuheenvuorossaan Sahra Mohamud. Hän on Suomen somalinaisten kehitys ry:n toiminnanjohtaja.

Foorumin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin muun muassa valtioneuvoston johtaman Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Niitä esitteli erityisasiantuntija Mia Luhtasaari oikeusministeriöstä.

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmassa on tunnistettu kahdeksan tavoitetta. Niistä ensimmäiseksi on kirjattu tavoite tunnistaa ja purkaa yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita.

”Tämä tarkoittaa rakenteellista rasismia, joka vaatii systemaattista muutosta purkaa syrjääviä rakenteita. Peiliin katsominen ei ole aina helppoa, vaan tuskallistakin”, sanoi Luhtasaari.

Myös työelämässä on valitettavan paljon rasismia. Luhtasaari muistutti, että työpaikoilla luodaan kontakteja ja vaikutetaan siihen asenneilmapiiriin, mitä meillä Suomessa on.

”Rasismin vastaista työtä ei ratkaista yhdessä hallituskaudessa. Tämä on pitkällistä työtä”, Luhtasaari muistutti.

Hyvien väestösuhteiden kehittyminen on pohja demokratialle. Tätä painotti puheenvuorossaan oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

”Demokratiaa ei ole ilman yhdenvertaisuutta. Tähän saakka kotoutumisen hyväksi tehtävän työn ja hyvien väestösuhteiden välinen kuilu on ollut liian suuri. Se on johtunut osittain virkakunnan rakenteista. Käytännön työ tehdään kentällä, sitä ilman ei meidän hallinnossa tekemällämme työllä ole mitään merkitystä”, Pekka Timonen

Arjen merkitystä korosti myös Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen puheenvuorossaan.

”Hyvät väestösuhteet ovat meidän kaikkien asia ja ne rakentuvat arkipäiväisistä teoista. Suurimpia arjen turvallisuutta haastavia tekijöitä ovat syrjäytyminen ja eriarvoistuminen, joiden kautta aihe koskettaa kyllä ikävällä tavalla jokaista.”

”On tärkeää, että näkisimme erilaisuuden ja muut kulttuurit rikkautena. On varmasti paljon opittavaa, kun annamme tälle mahdollisuuden.”

”Hyvien väestösuhteiden edistämistä voi ajatella hyvin monipuolisena työnä, jota Kuopiossa ja Pohjois-Savossa on tehty. Esimerkiksi Kuopio kaupunkina on jo suhteellisen kansainvälinen: viime vuonna vieraskielisiä asui meillä hieman yli 6 000 henkilöä. Kansainvälisiä työyhteisöjä meillä ovat esimerkiksi yliopisto, kaupunginorkesteri sekä geeniterapialääkkeitä kehittävä ja valmistava Finvector.”

”Näemme kaupungilla eri väestöryhmiin kuuluvien asukkaiden väliset suhteet, samoin kuin kaupungin ja asukkaiden väliset suhteet tärkeinä”, sanoi Aleksi Eskelinen.

Foorumi jatkuu torstaina. Aiheena ovat muun muassa alueelliset toimintasuunnitelmat rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi sekä uusi kotoutumislaki.

Lisätietoja
https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/hyvien-vaestosuhteiden-foorumi