Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 12.6.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 12.6.2023 ja käsitteli kokouksessaan seuraavia asioita:

 • Talousarviomuutoksia vuodelle 2023
 • Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys
 • Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen
 • Kuopion kaupungin hankintaohjelma
 • Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 -ohjelman hyväksyminen
 • Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pauli Kainulainen
 • Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen
 • Eronpyyntö varavaltuutetun toimesta / Juuso Ikonen
 • Tarkastuspäällikön tehtävien hoito 28.6.2023 alkaen
 • Ylimääräinen asia / Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

   Talousarviomuutoksia vuodelle 2023

   Kuntien palkkaratkaisu

   Maaliskuun alussa tehty kunta-alan palkkaratkaisu lähes kaksinkertaisti vuoden 2023 palkankorotusten aiheuttaman määrärahatarpeen. Kunta-alalle sovittu nk. perälauta ja maksettavat kertaerät ovat suuruudeltaan koko kaupungin tasolla yhteensä 3,245 milj. euroa.

   Kuntien tasausmaksu

   Talousarviovalmistelussa käytössä ollut laskennallinen arvio Kuopion kaupungin tasausmaksusta vuodelle 2023 oli 7,4 milj. euroa. Kunnille tämän jälkeen annetun ohjeistuksen mukaan tasausmaksua ei tule kohdentaa Tilapalveluille. Palvelualueille tasausmaksu kirjataan henkilöstömenojen suhteessa. Tasausmaksuun varatun määrärahan jakautuminen muutetaan vastaamaan kirjausohjeita. Talousarvioon merkittyyn koko kaupungin toimintakatteeseen tämä ei aiheuta muutosta.

   Haltuun-projektin toimeenpano

   Haltuun-projektin tavoitteena oli koota hallinto- ja tukipalvelut suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöstön moniosaamisen sekä digitalisaation hyödyntämisellä pystytään suoriutumaan vähemmällä henkilöstömäärällä, sujuvoittamaan palveluprosesseja ja vähentämään henkilöriskejä.

   Uudistuksen henkilöstö- ja muut resurssimuutokset vaikuttavat palvelualueisiin sekä Tilapalveluihin. Määrärahamuutoksilla päivitetään käyttösuunnitelmat vastaamaan uutta rakennetta. Henkilöstösuunnitelmissa tämä vaikuttaa vuodelle 2023 yhteensä noin 14 htv:n verran. Nettovaikutus koko kaupungin tasolla on nolla.

   Verotulot ja valtionosuudet

   Verotulojen tuloarvioita esitetään nostettavaksi yhteensä 8,6 milj. eurolla. Verotulojen kertymään vaikuttaa edelleen jatkuva palkkasumman hyvä kehitys, joka kasvattaa kunnallisveron tuottoa. Kiinteistövero on noin 10 %:n kasvussa, koska rakennuskustannusten nousu kasvattaa kiinteistöjen verotusarvoja. Verotulot ovat poikkeuksellisesti tällä tasolla ja vuonna 2024 tilitykset pienenevät.

   Valtionosuudet arvioitiin valtuuston talousarviopäätöksessä 37,9 milj. euroksi. Vasta vuodenvaihteen tuntumassa varmistuvat lopulliset ministeriöiden päätökset valtionosuuksista. Tuloarviota esitetään nostettavaksi päätösten mukaisesti 39,1 milj. euroon.

   Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2023 palvelualueiden, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen toimintakatteeseen sekä verotuloihin ja valtionosuuksiin. Muutoksilla on vaikutusta kaupungin talousarvion tuloslaskelmaan ja muutosten jälkeen kaupungin talousarvion ylijäämä on 9,7 milj. euroa.

   Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys

   Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvitys keskustelutti kaupunginvaltuuston jäseniä runsaasti. Keskustelua aiheesta käytiin lähes kahden tunnin ajan.

   Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää, että

   1. yläkouluverkko rakennetaan vaihtoehto B:n pohjalta seuraavin muutoksin: Etelä-Kuopioon rakennetaan eteläistä ja läntistä maaseutualuetta sekä Hiltulanlahtea palveleva yläkoulu, jonka sijainti ja mitoitus päätetään sitten, kun tieto Vanuvuoren uuden asuinalueen toteutumisesta on käytettävissä. Ratkaisu vähentää keskustan alueen yläkoulujen oppilasmäärää, mikä otetaan huomioon näiden koulujen mitoituksessa.

   2. tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma ja arvio Jynkänlahden yläkoulun peruskorjauksesta ja sekä säilyttämisestä osana verkostoa, jonka jälkeen tehdään vertaileva arvio peruskorjatun Jynkänlahden koulun ja Lippumäen uuden koulun välillä. Jynkänlahden ja Ylä-Pyörön yläkoulujen oppilasalueita koskeva verkostopäätös tehdään myöhemmin tuon analyysin pohjalta.

   Henna-Riikka Pitkänen (sd.) teki kannatetun muutosesityksen, joka on Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukainen (Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.04.2023 § 37, vaihtoehto A, ”viiden yläkoulun malli”): Puijonsarven koulu ja Hatsalan koulu säilyvät määritellyillä paikoillaan. Pyörön yläkoulurakennus peruskorjataan tai rakennetaan uusi nykyiselle paikalle 10-sarjaisena. Minna Canthin koulu rakennetaan Mölymäkeen ja Jynkänlahden koulu Lippumäkeen. Keskeisen kaupunkialueen yläkouluverkon kokoonpano tulee arvioida ja ratkaista 2020- ja 2030-lukujen taitteessa, jolloin yläkouluikäisten määrä kääntyy laskuun.  Alueen oppilasmäärien kehitystä ja erikseen suunniteltavia, mahdollisia koulujen oppilaaksiottoalueita on kuvattu skenaarioihin. Vuosikymmenen vaihteeseen mennessä tarkastellaan uudelleen keskeisen kaupunkialueen yläkoulujen tilannetta huomioiden nykyisten koulujen oppilasmääräkehitys ja uusien asuinalueiden rakentuminen” ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle.

   Asiasta äänestettiin siten, että kaupunginhallituksen esitys oli JAA ja Henna-Riikka Pitkäsen muutosesitys oli EI. Äänestystulos: JAA 33, EI 26, TYHJÄ ja POISSA 0. Kaupunginhallituksen esitys voittaa.

   Kaupunginvaltuusto päätti siis, että

   1. yläkouluverkko rakennetaan vaihtoehto B:n pohjalta seuraavin muutoksin: Etelä-Kuopioon rakennetaan eteläistä ja läntistä maaseutualuetta sekä Hiltulanlahtea palveleva yläkoulu, jonka sijainti ja mitoitus päätetään sitten, kun tieto Vanuvuoren uuden asuinalueen toteutumisesta on käytettävissä. Ratkaisu vähentää keskustan alueen yläkoulujen oppilasmäärää, mikä otetaan huomioon näiden koulujen mitoituksessa.

   2. tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma ja arvio Jynkänlahden yläkoulun peruskorjauksesta ja sekä säilyttämisestä osana verkostoa, jonka jälkeen tehdään vertaileva arvio peruskorjatun Jynkänlahden koulun ja Lippumäen uuden koulun välillä. Jynkänlahden ja Ylä-Pyörön yläkoulujen oppilasalueita koskeva verkostopäätös tehdään myöhemmin tuon analyysin pohjalta.

   Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustaminen

   Kuopion kaupunki on ollut valmistelemassa yhdessä muiden Pohjois-Savossa sijaitsevien kuntien ja matkailuyritysten kanssa Pohjois-Savon Matkailu Oy -nimisen yhtiön perustamista.

   Pohjois-Savon matkailu Oy tulisi olemaan kuntien ja yksityisten yritysten yhteisesti perustama ja omistama yhteisyritys, jonka tarkoituksena ei olisi tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kunnat omistaisivat Pohjois-Savon Matkailu Oy:stä perustamisvaiheessa n. 75 % ja alueen yritykset n. 25 %. Yhtiön perusrahoitus olisi vuosittain 200 000 euroa. Kuopion kaupungin rahoitusosuus olisi vuodessa 75 000 euroa vuosina 2023–2026.

   Kaupunginvaltuusto päätti, että
   1. kaupunki hyväksyy osaltaan liitteenä olevat Pohjois-Savon Matkailu Oy:n perustamissopimuksen ja osakassopimuksen, joihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein;
   2. kaupunki valtuuttaa elinkeinojohtaja Jukka Pitkäsen edustamaan Kuopion kaupunkia yhtiön perustamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä allekirjoittamaan Kuopion kaupungin puolesta perustamissopimuksen ja osakassopimuksen.

   Kuopion kaupungin hankintaohjelma

   Uudistettu hankintaohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin hankintojen tekemistä vuosien 2023–2030 aikana, joten se on päivitetty vastaamaan uuden kaupunkiorganisaation tarpeita ja toimintaympäristöä hyvinvointialuemuutoksen jälkeen. Kuopion hankintaohjelman päivityksessä on hyödynnetty kansallisen hankintastrategian tietoaineistoa ja johtopäätöksiä ja peilattu kansallisen hankintastrategian tavoitteita kaupungin omiin strategisiin tavoitteisiin. Toimintaympäristön muutoksissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin myös tuleva TE-palvelu-uudistus.

   Kaupungin strategian 2030 päämäärien kriittisiä menestystekijöitä on tarkasteltu hankintojen näkökulmasta ja niille on asetettu tavoitteet ja mittarit vuosille 2023–2025. Hankintaohjelma on voimassa vuoteen 2030 asti ja kriittiset menestystekijät tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa, jotta voidaan varmistaa hankintaohjelman tavoitteiden toteutuminen kulloinkin asetettuihin strategian tavoitteisiin nähden. Hankintaohjelman toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

   Kaupunginvaltuustolle hyväksyi liitteenä olevan hankintaohjelman.

   Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 -ohjelman hyväksyminen

   Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.5.2023 jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2030 ja esittää nyt ohjelman hyväksyttäväksi kaikille toimialueensa kunnille. Jätepoliittisessa ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet kunnallisen jätehuollon kehittämiselle ja kiertotalouden edistämiselle.

   Kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan liitteenä olevan jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2030.

   Eronpyyntö luottamustehtävistä / Pauli Kainulainen

   Pauli Kainulainen (VaL.) on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa luottamustehtävistä.

   Kaupunginvaltuusto päätti
   1) myöntää eron Pauli Kainulaiselle kaupunginvaltuutetun toimesta.

   2) myöntää eron Pauli Kainulaiselle Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

   Hänen tilalleen em. toimiin valitaan Jarmo Auvinen. 

   Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen

   Heli Eskelinen (ps.) on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa luottamustehtävistä.

   Kaupunginvaltuusto päätti

   1) myöntää eron Heli Eskeliselle kaupunginvaltuutetun toimesta, ja nimetä hänen sijalleen Jukka Littusen.

   2) myöntää eron Heli Eskeliselle valtuuston vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Irja Sokan.

   3) myöntää eron Heli Eskeliselle Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vuokko Hämäläisen (hänelle ero varajäsenyydestä) ja varajäseneksi Markus Jukaraisen.

   4) myöntää eron Heli Eskeliselle Pohjois-Savon käräjäoikeuden tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös uudesta jäsenestä siirretään syksyyn.

   Lisäksi: Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Eskeliselle eron Perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä, tilalle loppukaudeksi valitaan Airi Pulkkinen.

   Eronpyyntö varavaltuutetun toimesta / Juuso Ikonen

   Juuso Ikonen (kok.) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun toimesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.

   Kaupunginvaltuusto päätti myöntää eron Juuso Ikoselle varavaltuutetun toimesta.

   Tarkastuspäällikön tehtävien hoito 28.6.2023 alkaen

   Tarkastuspäällikön irtisanoutumisen johdosta virka tulee avoimeksi 28.6.2023 lukien ja virka tullaan laittamaan julkiseen hakuun. Tarkastuslautakunnan esittelijän tehtävien hoitaminen on järjestettävä tarkastuspäällikön avoimen viran hoidon ajaksi. Tarkastussihteeri Sari Düssel on antanut suostumuksensa avoinna olevan viran hoitamisesta 28.6.–31.10.2023.

   Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

   Ylimääräinen asia / Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

   Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen taloudellinen tilanne on vakaa, eikä yhtiö ole valtiotukisäännösten tarkoittamalla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa. 0,5 %:n takausprovision voidaan katsoa vastaavan EU-säädösten edellyttämää markkinaperusteista hinnoittelutasoa. Jynkän koulun laajennushanke liittyy kiinteästi kaupungin järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten perusopetuspalveluiden tuottamiseen, joten takaus on perusteltua myöntää 100 %:n suuruisena. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen toiminta kohdentuu kokonaisuudessaan kaupungin palveluiden järjestämisessä tarvittavien kiinteistöjen hallinnointiin ja vuokraukseen kaupungin käyttöön, eikä yhtiö tarjoa palveluja yksityisille toimijoille. Takauksen myöntäminen edellä kuvatuin määrittelyin varmistaa, ettei takaus vääristä kilpailuolosuhteita, eikä sisällä valtiontukisäännösten tarkoittamaa kiellettyä valtiontukea.

   Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat kilpailutti 2.800.000 euron suuruisen lainan. Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle rahoituslaitokselle ja tarjous saatiin kahdelta rahoituslaitokselta. Edullisin tarjous on saatu Kuntarahoitukselta: laina-aika 18 vuotta ja 6 kuukautta, 6 kk:n euribor ja marginaali 0,38 %-yksikköä. Marginaali on voimassa 5 vuotta.

   Kaupunginvaltuustolle päätti

   1) myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Koulutilojen lainalle pääomaltaan enintään 2.800.000 euroa ja lisäksi sen korkojen, viivästyskorkojen ja kulujen suorittamisen vakuudeksi. Taattavan lainan laina-aika on 18 vuotta 6 kuukautta.

   2) periä takauksesta 0,50 %:n provision ja

   3) tuoda mahdollisen lainan uudelleen hinnoittelun tai uuden kilpailutuksen viiden vuoden kuluttua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

   Kokouslistat ovat kokonaisuudessaan luettavissa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1