Kaupunginhallituksen päätöstiedote 19.6.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen 19.6.2023 Kuopion kaupungintalolla. Hallitus käsitteli seuraavat asiat.

Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen – asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2024–2028

Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu tulevan vuoden talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään perusteena myös useamman vuoden käsittävälle toiminta- ja taloussuunnittelulle, palvelujen suunnittelulle sekä kaavoitukselle.

Tänä vuonna tarkistuksia on tehty lähinnä asuntotuotannon etenemisen ja ohjelmoinnin osalta, kun taas vuonna 2022 hyväksytyt väestösuunnitteet ja Kuopion kasvutavoitteet ovat säilyneet ennallaan. Tarvittaessa näitä lähtötietoja tullaan vielä tarkentamaan asuntotuotannon ja palveluinvestointien osalta ensi syksynä vuodelle 2024 hyväksyttävän talousarvion / toiminta- ja taloussuunnitelman (2024–2027) yhteydessä. Nykyisen taloudellisen epävarmuuden ja korkotason oloissa asuntotuotannon määrän ennustaminen on erittäin vaikeaa tuleville vuosille. Vuonna 2023 valmistuu vielä noin 1200 uutta asuntoa, mutta sen jälkeen asuntotuotannon ennustetaan vähentyvän. Asuntotuotannon ennustetta on pienennetty 800 asunnon tasolle vuosina 2024–2025, jonka jälkeen tuotannon ennustetaan nousevan 1200 asuntoon vuodessa Kuopion tavoitteiden mukaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion väestöä, elinkeinoja ja asumista koskevat lähtötiedot ja asuntotuotannon ohjelmoinnin ja etenemisen muutokset käytettäväksi talousarvion valmistelun ja muun suunnittelun pohjana.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Varhaiskasvatuksen lisätilat / Rantapuistonkatu 3

Saaristokaupungissa kunnalliseen varhaiskasvatukseen on jatkuvasti paljon hakijoita. Hakijoita on ohjattu alueen kunnallisten päiväkotien lisäksi Saaristokaupungin yksityisiin päiväkoteihin sekä kaupungin muille alueille, mm. Petoselle ja keskustaan. Alueen esiopetuksen järjestäminen toimintavuotena 2023–2024 keskittyy kunnallisiin päiväkoteihin, jolloin alle esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuspaikat vähenevät alueen kunnallisista päiväkodeista.

Rantapuistonkatu 3:ssa Saaristokaupungissa toimineelta Kristilliseltä päiväkodilta vapautui tilat toukokuun 2023 loppuun, jonka perusteella selvitettiin tilojen vuokrausmahdollisuusmahdollisuutta kiinteistön omistajalta. Rantapuistonkatu 3 on Pilke -päiväkotien omistama 601,5 m2 kokoinen kiinteistö, joka on rakennettu päiväkodiksi vuonna 2016. Rantapuistonkatu 3:n kiinteistön tiloihin on mahdollista sijoittaa yhteensä 4 varhaiskasvatusryhmää.

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on tarve lisätiloille. Markkinoinnilla ei ole muuta tarjontaa päiväkodiksi sopivista tiloista lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna, joten näin ollen tarve vuokrata Rantapuistonkatu 3:sta tilat yhteensä 4 lapsiryhmälle elokuusta 2023 alkaen toistaiseksi. Asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden esityksen Rantapuistonkatu 3 sijaitsevan kiinteistön vuokraamisestä neljän (4) varhaiskasvatusryhmän tarpeisiin toistaiseksi 1.8.2023 lukien ja valtuuttaa toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pilke Päiväkodit Oy:n (Y-tunnus 1840113-6) kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy asiakkuuspäällikön esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntarahahakemus / WInEco – Water Innovation Ecosystem -hanke (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

Savonia-ammattikorkeakoulu, THL, Itä-Suomen yliopisto ja GTK hakevat Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”WInEco – Water Innovation Ecosystem” – ryhmähankkeeseen. Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 700 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Osaava Suomi 2021–2027 ohjelma), mikä on kohdennettu valtion ja Kuopion kaupungin innovaatioekosysteemisopimuksen toteutukseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 6.6. – 31.8.2022 avoinna olleesta Kuopion ekosysteemisopimuksen hankehausta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20 % osuudella WInEco – Water Innovation Ecosystem -hanketta. Rahoitussumma on enintään 115 881 euroa, jakautuen hankkeen toteuttajien kesken rahoitustaulukon mukaisesti. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntarahahakemus / Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanke (Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

Kuopio Health osuuskunta, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk ja Pohjois-Savon hyvinvointialue hakevat Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa” – ryhmähankkeeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 700 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelma). Tämä rahoitus on tarkoitettu valtion ja Kuopion kaupungin välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteutukseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 6.6. – 31.8.2022 avoinna olleesta Kuopion ekosysteemisopimuksen hankehausta. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2022-31.10.2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20 % osuudella Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanketta. Rahoitussumma on enintään 117 318 euroa. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntarahahakemus / Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) – hanke (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

Kuopio Health osuuskunta hakee Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE)” –ryhmähankkeen osatoteutukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pirkanmaan liitolle 2 000 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma). Tämä rahoitus on tarkoitettu kaupunkien välisiin yhteisiin innovaatioekosysteemisopimuksiin liittyvien vetovastuuteemahankkeiden toteuttamiseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 12.5. – 14.6.2022 avoinna olleesta vetovastuuteemahankkeiden hankehausta. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2023- 31.12.2024.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20 % osuudella Kuopio Health osuuskunnan osatoteutusta Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) -hankeesta. Rahoitussumma on enintään 15 000 euroa. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Henkilöstövuokraus Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Kuopion kaupunki vuokraa koulunkäynnin ohjaajia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle määräaikaisella sopimuksella kesällä 2023. Sopimuksen kohteena on koulunkäynninohjaajien vuokraaminen vammaispalvelujen palvelualueen loma-ajan toimintaa koskevan palvelun tuottamiseksi. Toiminnassa on kyse kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta toiminnasta. Loma-ajan toiminnassa koulunkäynninohjaajan työtehtäviin kuuluu turvallisen ja mielekkään viriketoiminnan järjestäminen sekä loma-ajan toimintaan osallistuvien lasten ohjaaminen, valvonta sekä lapsen hoiva ja tuki yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Työntekijät ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa menettelyyn. Asiaa on esitelty kasvun- ja oppimisen lautakunnassa 23.5.2023 pöytäkirjan ulkopuolisena asiana

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion työllisyysalueen valmistelu

TE-palvelut 2024 uudistuksen valmistelu on edennyt Pohjois-Savossa ja Kuopion tulevalla työllisyysalueella kevään ja alkukesän aikana. Kuopion työllisyyspalvelussa on laadittu pohjaesitys Kuopion työllisyysalueen valmistelun lähtökohdaksi. Pohjaesitys perustuu vastuukuntamalliin (yhteinen toimielin), jossa Kuopio toimisi vastuukuntana. Pohjaesityksessä on kuvattu muun muassa yhteisen toimielimen vaihtoehtoja ja hallintoa, otettu kantaa lähipalveluksi jalkautettaviin ja työllisyysalueella keskitettäviin palveluihin sekä kuvattu mahdollisuutta tehdä työllisyysalueiden välistä yhteistyötä Pohjois-Savossa.

Yhteensä 10 kuntaa (Kaavi, Keitele, Lapinlahti, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto) on tehnyt päätöksen, jonka mukaan ne haluavat valmistella työllisyysaluetta ensisijaisesti Kuopio vetoisen vastuukuntamallin pohjalta. Lisäksi Joroinen, Leppävirta ja Varkaus ovat ilmoittaneet, että valmistelevat ensisijaisesti Koillis-Savon työllisyysaluetta yhdessä Pieksämäen kanssa. Jos Koillis-Savon työllisyysalue ei toteudu, niin ne toivovat yhteistyötä Kuopion kanssa.

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen esittää, että Kuopion kaupunginhallitus päättää valmistella Kuopion työllisyysaluetta niiden kuntien kanssa, jotka ensisijaisesti ovat lähdössä mukaan Kuopion työllisyysalueen valmisteluun. Näitä kuntia ovat Kaavi, Kuopio, Keitele, Lapinlahti, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto. Lisäksi Oksanen esittää, että Kuopion ja edellä mainittujen kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajista sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston edustajista nimetään työllisyysalueen valmistelulle ohjausryhmä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy työllisyyspalvelujohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työllisyyspalvelun hankeselvitys

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (jatkossa TE-palvelut) on päätetty siirtää valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Tasavallan presidentti on vahvistanut TE-palvelut 2024 uudistukseen (jatkossa TE24 uudistus) liittyvät lait 23.3.2023. Uudistuksessa kunnille siirtyy TE-toimiston tehtävät ja henkilökunta pääosin.

TE24 uudistus vaikuttaa laajasti työllisyyspalvelun asiakas- ja henkilöstömääriin sekä toiminnan tilatarpeeseen. Työllisyyspalvelun toiminnallisessa kokonaisuudessa on varauduttava noin 12 000 henkilöasiakkaan ja 6000 työnantaja-asiakkaan palveluun. Henkilöstömäärä tullee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan noin 210 henkilötyövuotta. Henkilöstöstä noin ¾ tekee pääasiallisesti asiakastyötä.

Työllisyyspalveluiden tilaratkaisuksi on haettu laaditun tilaohjelman pohjalta pitkäaikaista ja tulevaisuuden tarpeisiin joustavasti vastaavaa toimitilaa, joka on käytettävissä tavoiteaikataulussa syksystä 2024 lukien. Tavoitteena on ollut löytää tilaratkaisu Kuopion ydinkeskustasta, helposti eri kulkuvälineillä saavutettavasta sijainnista. Sijaintivaatimukset ja tavoiteaikataulu rajaavat tutkittavia vaihtoehtomahdollisuuksia. Selvityksessä on käyty läpi yhteensä kahdeksan tilavaihtoehtoa. Vaihtoehtojen kartoittaminen aloitettiin kaupungin omista kiinteistöistä, mutta niistä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista löytää tavoiteaikataulun ja tilaohjelman mukaista ratkaisua.

Hankeselvitystyöryhmä esittää, että Työllisyyspalvelun tilat vuokrataan Karelia Finland Oy:ltä. Karelia Finland Oy:n tarjoamiin toimitiloihin saadaan toteutettua lainsäädännön edellyttämä monipuolinen palvelukokonaisuus ja varmistettua TE-palvelut 2024 uudistuksen toimeenpano Kuopiossa kustannustehokkaasti.

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen esittää, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen tilojen vuokrauksesta Karelia Finland Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy työllisyyspalvelujohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion tietoliikenneinfrastruktuurin vuokramallin ja -hinnaston hyväksyminen

Kuopion kaupunki hallinnoi tietoliikenneinfraan liittyviä putkireittejä eri puolilla kaupunkialuetta. Putkireittejä ovat mikrokanavaputkistot, suojaputket sekä kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa olevat kaapelireitit. Näitä putkireittejä vuokraamalla voidaan edistää kaupungin digitalisaatio- ja älykaupunkitavoitteita tarjoamalla kaupunkilaisille, yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuus kilpailuttaa tarvitsemansa tietoliikennepalvelut valitsemiltaan operaattoritoimijoilta. Mahdollisia vuokraajia ovat teleoperaattorit sekä omia kuituyhteyksiä tarvitsevat yritykset ja tutkimuslaitokset.

Kaupungin olemassa olevien valokuitujen vuorauksen osalta on tullut tarve hinnastolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen muodostumisen johdosta. Iso joukko aikaisemmin kaupungin toimintaan liittyvistä toimipisteistä siirtyi hyvinvointialueelle ja useissa niiden tietoliikenneyhteyksissä on käytetty kaupungin omistamaa valokuituja. Osassa näitä toimipisteitä varten rakennettuja valokuituja ei käytetä enää kaupungin toiminnassa, joten niitä voi hyödyntää vain hyvinvointialue. Hyvinvointialueen tietohallinnon ja Istekki Oy:n kanssa on käyty läpi tietoliikenneyhteyksien tuottamisessa tarvittavien valokuitujen vuokrausta Istekille, joka hyödyntää niitä tuottaessa tietoliikennepalveluja asiakkailleen. Kaupungin valokuitujen rakentamiseen tehtyjä investointeja saadaan kuoletettua vuokrauksen ansiosta ja vuokrauksen hintataso noudattelee teleoperaattoreiden käyttämiä vuokrahintoja.

Tietohallintajohtaja Jari Torvinen esittää, että kaupunginhallitus

– hyväksyy liitteenä olevat Valokuidun ja kaapelin sijoitusoikeus- ja vuokrahinnaston ja Laitetilan vuokrahinnaston

– hyväksyy, että vuokrahinnaston hintoja korotetaan liitteenä olevien hinnastojen lähtötasoista kunkin sopimuksen allekirjoitushetkellä virallisen elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) pisteluvun muutosta vastaavasti. Perusindeksinä on vuoden 2022 joulukuun indeksiluku ja tarkistusindeksinä kunkin sopimuksen allekirjoitusajankohtaa edeltävän vuoden joulukuun voimassa oleva indeksiluku

– hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuspohjan, kaapeleiden sijoitusoikeuden palvelukuvauksen, valokuitujen vuokrauksen palvelukuvauksen ja niissä kuvatut yleiset sopimusehdot käytettäväksi Kuopion kaupungin hallinnassa olevien tietoliikenneinfran vuokraamisessa siten, että vuokrasopimuspohjaan ja palvelukuvauksiin voidaan tehdä kansliatoimenpitein vähäisiä muutoksia

– valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan Kuopion kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin vuokrasopimukset kaupungin edustajana

– valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan Kuopion kaupungin ja Digita Oy:n välisen teletilan palvelusopimuksen kaupungin edustajana

– päättää, että maksujen alv -käsittelyä voidaan muuttaa myöhemmin, mikäli verottajan näkemys sen alv -käsittelystä poikkeaa 10.6.2019 saadusta verottajalta saadussa ennakkoratkaisusta, joka on ollut perusteena tässä päätösvaiheessa tai mikäli arvonlisäverolaki muuttuu

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy tietohallintojohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vanhusneuvoston nimeäminen 1.6.2023 – 31.5.2025

Kuopion Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta on esittänyt kirjeellään 16.11.2022, että vanhusneuvoston kokoonpanoa muutetaan järjestöpainotteiseksi ja neuvostoon valitaan 10 järjestöjen nimeämää jäsentä ja 2 lautakuntien (hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) nimeämää edustajaa. Puheenjohtajana toimii järjestöjen nimeämä edustaja. Vanhusneuvoston työvaliokunta on antanut esityksestä lausuntonsa 13.4.2023. Vanhusneuvosto katsoo, ettei kokoonpanon muutokselle ole tarvetta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

1) toteaa, että vanhusneuvoston kokoonpanon rakenteeseen ei tehdä muutoksia kuluvan vaalikauden aikana ja kokoonpanoa voidaan tarkastella vaalikauden päättyessä,

2) nimeää neuvostoon seitsemän edustajaa kaupungin luottamushenkilöistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä neuvoston puheenjohtajaksi,

3) nimeää neuvostoon viisi kuopiolaista vanhusjärjestöjen edustajaa, joista Markku Ulmasen neuvoston varapuheenjohtajaksi, eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Vanhusneuvosto jatkaa olemassa olevalla kokoonpanolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto valitsi 24.4.2023 kokouksessaan Soile Lahden Kuopion kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.8.2023 lukien. Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisesssa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta. Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välillä. Hallintosäännön 143 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä kansliatoimenpitein vähäisiä muutoksia.

Johtajasopimus hyväksyttiin vähäisillä korjauksilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 hallintojohtajan viran auki julistamisesta ja valintaa valmistelevasta työryhmästä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että hallintojohtajan viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja ja koulutus- ja rekrytointipäällikkö. Lisäksi rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.

Hallintojohtajan virka oli avoinna ensin ajalla 29.3.-24.4.2023, jona aikana virkaan tuli 16 hakemusta. Henkilöstöjohtajan virkavalintaa valmisteleva työryhmä kokoontui 26.4.2023 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että viran hakuaikaa jatketaan. Tämä esitys hyväksyttiin ja uusi virkahaku toteutettiin ajalla 9.5.-23.5.2023. Yhteensä Kuopion hallintojohtajan virkaan tuli 24 hakemusta. Hallintojohtajan viran haastatteluryhmä valitsi hakemusten ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella 10 hakijaa viran lähihaastatteluun.

Viran täyttöä valmistellut haastatteluryhmä yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintojohtajan virkaan valitaan YTM Tero Oinonen. Tero Oinosen kieltäytymisen varalle valitaan KTM, VTM Eeva Suomalainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntamarkkinoille 2023 osallistuminen

Järjestyksessään 30. Kuntamarkkinat järjestetään Kuntatalossa 13. – 14.9.2023. Kuntamarkkinat on avoin ja ilmainen tapahtuma julkisen hallinnon, kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustojen, yleishyödyllisten järjestöjen ja yhdistysten sekä näyttelykumppaneiden edustajille. Osallistuminen markkinoille edellyttää rekisteröitymistä.

Kaupunginhallitus nimeää osallistujat Kuntamarkkinoille.

Kaupunginhallitus päätti tiedustella Kuntamarkkinoille halukkaat valtuutetut.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Voimistelupäivät Kuopiossa 2024, tila-anomus

Kuopiossa järjestetään Voimistelupäivät 6.-9.6.2024. Voimistelupäivien toteuttamiseen Kuopion Reippaan voimistelijat tarvitsevat Kuopion kaupungin tuen, ilman tukea tapahtumaa ei voida järjestää. Tapahtumaryhmä on todennut kokouksessaan 4.5.2023, että tapahtuma tuottaa kaupungille ja aluetaloudellisesti merkittävää hyötyä sekä tukee strategisia tavoitteita.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion Reippaan Voimistelijoita voidaan tukea haetulla tavalla koulumajoitus- ja ruokailutilojen sekä tarvittavien suorituspaikkojen tilavuokrien osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto ja selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan sille saapuneen kantelun johdosta selvityksen ja antamaan oman lausuntonsa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki antaa asiassa Itä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon ja selvityksen:

Kantelijan lähettämään viestiin 7.3.2023 on lähetetty kaupungin kirjaamosta vastaanottokuittaus 7.3.2023 klo 12.21. Kaupungin näkemyksen mukaan kantelijalle on toimitettu ilmoitus asiakirjojen vastaanottamisesta asianmukaisesti ja kantelu on aiheeton. Muilta osin kaupunki viittaa ympäristöjohtajan antamaan selvitykseen asiassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 12.6.2023 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 12.6.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallitus vetäytyy kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 7.8.2023.

Kaupunginhallituksen kaikki esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)