Maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuilla uutta vetovoimaa Kuopion seudulle

Valmistautuminen MAL-sopimuksen päivitykseen aloitettu

Kuopion seudun kuntien MAL-asiantuntijoille ja elinkeinovastaaville järjestettiin 5.6.2023 työpaja, jossa tarkasteltiin seuraavan MAL-sopimuskauden (2024–2027) näkökulmasta toimintaympäristön muutostekijöitä, elinkeinotoimijoiden vahvempaa mukanaoloa MAL-sopimuksen valmistelussa ja toteutuksessa sekä luotiin yhteistä seudullista näkemystä seuraavan MAL-sopimuskauden (2024–2027) maankäytön, asumisen ja liikenteen teemoihin.

Kuopion seutu pääsi MAL-sopimusmenettelyn piiriin vuonna 2021. MAL-sopimukset ovat konkreettista valtion ja suurten kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten ratkaisemiseksi. MAL-asioiden merkitys kuntien ja seudun elinvoiman vahvistamisessa korostuu entisestään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirryttyä perustetuille uusille hyvinvointialueille kuluvan vuoden alusta.

MAL-sopimus tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain, joten valmistelu on aloitettu sopimuksen päivittämiseksi. Kattava kuvaus nykyisten Kuopion seudun sopimuskohteiden etenemisestä löytyy Kuopion kaupungin verkkosivuilta.

Maankäytön työryhmän nostoja olivat mm. maankäytön tehostaminen ja eheyttäminen, pääväylien esillä pitäminen, turvallisuusklusterin aikaansaaminen, Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman ja sen jatkohankkeiden toimeenpano sekä seudullisten periaatteiden muodostaminen palveluverkon valmistelussa.

Asumisen osiossa korostettiin monipuolisen asumisen mahdollisuuksien turvaamista ja asuntuotannon tason säilyttämistä korkeana (1400 asuntoa/vuosi) koko kaupunkiseudulla sekä kohtuuhintaisen ARA- tuotannon riittävää määrää ja sen edistämistä sekä valtion suuntaan vaikuttamista yhteistyössä Jyväskylän ja Lahden seutujen kanssa. 

Liikenteen työryhmä puolestaan painotti joukkoliikenteen ja väyläverkon edistämistä sekä Riistaveden vahvistamista liikenteen ja maankäytön solmupisteenä ja elinvoimahankkeena.

Yhteistä näkemystä on tarkoituksena selventää syksyn seuraavassa työpajassa ja päättäjäseminaarissa. Sen jälkeen käynnistyvät neuvottelut valtion kanssa MAL-sopimuksen päivityksestä. Sidosryhmät voivat esittää perusteltuja seudullisia ehdotuksia uusiksi sopimuskohteiksi ja kehittämiskokonaisuuksiksi verkkopohjaiselle MIRO-työskentelyalustalle.

MAL-sopimuksessa on määritelty tavoitetila ja kehityspolku vuosille 2021–2031 sekä konkreettiset, vaikuttavimmat ja kuntien keskinäistä tai kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021–2023.

Lisätietoja:

Tero Piippo, yhteyspäällikkö, Kuopion kaupunki, tero.piippo@kuopio.fi, 044 718 2125.