Kaupunginhallituksen päätöstiedote 14.8.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 14.8.2023. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Servica Oy:n puitesopimus 1.1.2024 alkaen
 • Yritystontin 297-31-17-3 (Tutkakatu 1) luovuttaminen / Kasvis Galleria Oy
 • Vastine oikaisuvaatimuksiin, suunnittelutarveratkaisu / Kesko Oyj ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy / Hiltulanlahti 297-411-32-2 määräala
 • Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen
 • Kaupunkisuunnittelujohtajan virkavalinnan vahvistaminen
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen työkykykoordinaattorin tehtävän perustamisesta Kuopion kaupungille

  Servica Oy:n puitesopimus 1.1.2024 alkaen

  Kuopion kaupunki on neuvotellut Servica Oy:n kanssa puitesopimuksesta 1.1.2024 alkavalle sopimuskaudelle. Sopimusvalmistelun lähtökohtana on ollut osapuolten välisen jatkuvan, pitkäaikaisen ja avoimen yhteistyön ja kumppanuuden laajentaminen ja vahvistaminen. Puitesopimus kattaa Servica Oy:n kaupungille tuottamat tukipalvelut, kuten ruoka-, puhtaus-, kiinteistö- ja logistiikkapalvelut.

  Puitejärjestelyyn liittyvistä palvelukokonaisuuksista tehdään erilliset palvelusopimukset, jotka sisältävät palvelukuvaukset, hinnoitteluperiaatteet sekä vastuunjakotaulukot.

  Puitesopimuksen voimassaolo alkaa 1.1.2024 ja sopimuksen kesto on kolme vuotta. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, mikäli sopimusta ei ole irtisanottu sopimusehtojen mukaisesti.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki hyväksyy liitteenä olevan Kuopion kaupungin ja Servica Oy:n välisen puitesopimuksen, johon voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Yritystontin 297-31-17-3 (Tutkakatu 1) luovuttaminen / Kasvis Galleria Oy

  Pienessä Neulamäessä sijaitseva yritystontti 297-31-17-3 varattiin Kasvis Galleria Oy:lle tonttipäällikön päätöksellä 11.1.2023 § 7. Kasvis Galleria Oy on pyytänyt tontin vuokraamista ja tontin ostomahdollisuutta.

  Kasvis Galleria Oy rakentaa tontille ensimmäisessä vaiheessa noin 4 577 k-m²:n laajuisen elintarviketeollisuuden tuotantorakennuksen. Rakennushanketta varten on myönnetty rakennuslupa. Tontille jää tilaa ja rakennusoikeutta yrityksen laajentamisen mahdollistamiseksi.

  Kiinteistöstä tehdään ensin maanvuokrasopimus soveltaen kaupungin tavanomaisia yritystonttien vuokraehtoja. Vuokrasopimukseen tulee rakentamisvelvoite, jonka mukaan kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta rakennetaan edellä tarkoitettu tuotantorakennus noin 4 577 k-m².

  Kasvis Galleria Oy on ilmaissut halunsa ostaa tontti omaksi. Tontin myymiselle ei ole estettä. Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä on tarkoitus tehdä erillinen kiinteistökaupan esisopimus, jonka mukaan Kasvis Galleria Oy:llä on oikeus ostaa tontti omaksi sen jälkeen, kun ensimmäisessä vaiheessa rakennettava rakennus on rakennettu valmiiksi ja vuokrasopimuksen ehtoja on muutenkin noudatettu.

  Kasvis Galleria Oy:n uusinvestointi mahdollistaa nykyiseen verrattuna yli kaksinkertaisen liikevaihdon ja tuotantovolyymit. Sitä kautta syntyy mahdollisuus työllistää henkilöstöä merkittävä määrä lisää.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy osaltaan kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Vastine oikaisuvaatimuksiin, suunnittelutarveratkaisu / Kesko Oyj ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy / Hiltulanlahti 297-411-32-2 määräala

  Yleiskaavapäällikön viranhaltijapäätöksestä on jätetty kolme oikaisuvaatimusta. Kyseessä on Kesko Oyj:lle ja kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:lle Hiltulanlahteen kiinteistölle 297-411-32-2 (Lapinmäentie) tehty myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta logistiikkakeskuksen rakentamiseksi.

  Oikaisuvaatimusten jättäjät vaativat yleiskaavapäällikön myönteisen lupapäätöksen kumoamista. Ao. henkilöillä on valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemässä poikkeamispäätöksessä ja suunnittelutarveratkaisussa ja oikaisuvaatimus on tehty lain mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Päätöksen valmistelussa on ilmennyt menettelytapavirhe. Päätöksessä on myönnetty poikkeaminen yleiskaavasta, hankkeen sijoittuessa osittain yleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Hankkeesta on jätetty hakemus vain suunnittelutarveratkaisulle, koska hanke on edellyttänyt ensisijaisesti MRL 137 §:n mukaista harkintaa. Päätöksen valmistelun yhteydessä on todettu, että hanke edellyttää myös poikkeamista sijoittuessaan osittain yleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Poikkeaminen on myönnetty samalla päätöksellä kuin suunnittelutarveratkaisu. Hakija ei ole täydentänyt alkuperäistä hakemusta tai jättänyt erillistä hakemusta poikkeamisesta. Osallisten kuuleminen ja tiedottaminen on tehty vain suunnittelutarveratkaisun osalta. Koska poikkeaminen voidaan myöntää MRL 171 §:n mukaisesti vain hakemuksesta, on päätös ollut poikkeamisen osalta virheellinen.

  Menettelytapavirheen johdosta yleiskaavapäällikön viranhaltijapäätös on kumottava ja asia palautettava valmisteluun. Menettelytapavirheestä johtuen oikaisuvaatimuksen muun asiasisällön käsittely on tässä yhteydessä tarpeetonta. Oikaisuvaatimuksissa esitetyt näkökohdat huomioidaan asian jatkovalmistelussa.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että se kumoaa yleiskaavapäällikön päätöksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen

  Heli Eskeliselle (ps.) on myönnetty ero Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.6.2023 § 54. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti siirtää lautamiehen valinnan seuraavaan kokoukseen.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Heli Eskelisen tilalle uuden jäsenen Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Kaupunkisuunnittelujohtajan virkavalinnan vahvistaminen

  Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

  Kaupunkisuunnittelujohtajan virka on täytetty ehdollisena kaupunginhallituksen päätöksellä 12.6.2023 § 201. Virkaan valittu Ilkka Laine on toimittanut tarvittavan selvityksen ja valintapäätös voidaan vahvistaa.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vahvistaa kaupunkisuunnittelujohtajan virkavalinnan.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Vastaus valtuustoaloitteeseen työkykykoordinaattorin tehtävän perustamisesta Kuopion kaupungille

  Tuula Savolainen (kesk.) ja 16 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kaupunginvaltuustossa 15.5.2023 valtuustoaloitteen työkykykoordinaattorin tehtävän perustamisesta Kuopion kaupungille.

  Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki perustaa työkykykoordinaattorin tehtävän mahdollisimman nopealla aikataululla. Aloitteessa kerrotaan työkykykoordinaattorin olevan työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työssä jatkamiseen tai työllistymiseen. Työkykykoordinaattori on osatyökykyisen tukihenkilö, joka innostaa ja motivoi, neuvoo sosiaaliturvaetuuksissa, ohjaa kuntoutukseen, koulutukseen tai sopiviin avautuviin työtehtäviin.

  Vastauksena valtuustoaloitteeseen esitetään, että huomioiden vasta vuoden 2023 alussa tapahtunut henkilöstön liikkeenluovutus Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja sitä kautta tapahtunut Kuopion kaupungin henkilöstön oleellinen vähentyminen, Kuopion kaupunki jatkaa jo olemassa olevia toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja osatyökykyisten työurien tukemiseksi, eikä ole tarvetta tässä muutosvaiheessa lisätä henkilöstöresurssia em. tehtävään.

  Kuopion kaupungin työkykyprosessien kokonaisuutta arvioitaessa voidaan katsoa toimenpiteiden ja tehtyjen suunnitelmien olevan tässä vaiheessa riittäviä myös osatyökykyisten tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan edelleen jatkossa mm. työterveyshuollon kanssa pidettävissä palavereissa.

  Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

  Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

  Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2