Kaupunginhallituksen päätöstiedote 28.8.2023

Pirtin koulu – uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen


Kuopion Saaristokaupunkia palvelevan 5-sarjaisen ala- ja esikoulun varhaiskasvatus -hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 22.6.2021 § 55 ja Kuopion kaupunginhallituksessa 12.7.2021 § 253. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan uusi koulu korvaa käytöstä poistuvia tai purettavia koulutiloja Pirtin koulun alueella.

Hankesuunnitelman mukaisesti Pirtin koulu toteutetaan uudisrakennuksena, joka sijoitetaan osoitteeseen Pirtintie 21. Toiminta voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuodelle 2026–2027.

Pirtin koulun toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Yhteistoiminnallisessa KVR-urakkamuodossa hanke käsittää kolme vaihetta; osallistumisvaihe, kehitysvaihe sekä toteutusvaihe. Hankkeessa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen toteutusvaiheen urakkasopimuksen laatimista.

Kuopion Tilapalvelut julkaisi Hilmassa 1.7.2023 ja EU-hankintailmoituksen TED:ssä 4.7.2023.

Yhteistoiminnallisen KVR-urakan osallistumishakemukset liitteineen tuli jättää sähköisesti viimeistään 11.8.2023 klo 12.00. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä 10 kpl. Kaikki ehdokkaat täyttivät soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Hankinta-asiakirjoissa tarkemmin esitettyjen kriteerien mukaisesti, valitaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen kolme osallistujaa pisteytyksellä.

Ehdokkaista kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistumishakemusvaiheessa eniten pisteitä saivat Jalon Rakentajat Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy ja YIT Suomi Oy.

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn seuraavien vaiheiden eli neuvottelujen, kehitystyöpajojen ja tarjousten jälkeen, tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myös lopullinen yhteistoiminnallisen KVR-urakoitsijan valinnan hankinta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Pirtin koulun yhteistoiminnallisen KVR-urakan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen Jalon Rakentajat Oy:n, Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n ja YIT Suomi Oy:n.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Asemakaavan muutosehdotus / Vehmersalmi, Rantarinne


Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 31.5.2023. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.6.–7.7.2023. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto.

Lausunnot ja muistutukset:

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto, eikä siitä jätetty muistutuksia. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo totesi lausunnossaan, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Vaikutusten arviointi:

Asemakaavan muutoksen vaikutuksia on kuvattu liitteessä vaikutusten ennakkoarviointilomake. Asemakaavan muutos mahdollistaa maanomistuksen huomioimisen tonttien muodostuksessa ja kaavamuutos edistää alueen täydennysrakentamista. Tonttitarjonnan monipuolistumisella voidaan arvioida olevan positiivisia lapsivaikutuksia. Kaavamuutoksella on vaikutuksia kaavoissa osoitettujen virkistysalueiden määrään, mutta asemakaavan mukaisia

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kuopion kaupungin lausunto /Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2030


Savo-Pielisen jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa jätehuollon palvelustason luonnoksesta, jonka lautakunta on asettanut nähtäville 15.5.-18.8.2023. Julkisen nähtävillä olon lisäksi lautakunta on pyytänyt lausuntoja sidosryhmiltään, mm. toimialueen kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta elokuun loppuun 2023 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti lautakunnan asiointisähköpostiin, jatelautakunta@kuopio.fi

Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen jätehuollon palvelutasoksi vuoteen 2030. Palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko toteuttaa. Näitä ovat jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaisen toteuttamille viranomaispalveluille.

Palvelutason keskeisimmät muutokset:

Palvelutasoluonnoksen merkittävimmät muutokset voimassa olevaan palvelutasoon nähden koskevat kierrätettävien jätteiden aluekeräystä ja lajitteluasemapalvelua. Jätehuoltopalvelujen saavutettavuuden parantamista on toivottu laajasti palvelutasoa valmistellessa, ja toiveeseen on pyritty vastaamaan täydentävien ekopisteiden lisäämisellä, muovipakkausten keräyksen laajentamisella sekä lajitteluasemapalvelun kehittämisellä. Tarkemmin muutokset on esitetty liitteenä olevassa lausuntopyynnössä. Palvelutasoraportti vaikutusarvioineen ja yhteenveto asiakaskyselystä ovat esityslistan liitteinä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Keskustelun kuluessa tehtiin tarkennuksia sanamuotoihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty puolen vuoden toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2023 tilinpäätöksessä 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Muutetusta talousarviosta ollaan jäämässä 3,1 milj. euroa alemmalle tasolle. Keskeisenä tekijöinä koko vuoden tilanteessa on verotulojen ennusteen paraneminen, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen menojen kasvu. Kuluvan vuoden toteumaan liittyy kuitenkin merkittävä riski, mikäli pelastuslaitoksen varallaolokorvauksista saadaan työtuomioistuimen lopullinen päätös, joka on kirjattava tulosvaikutteisesti kaupungin tilinpäätökseen.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja ja kiinteistöveron määrää.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 463,4 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvioon merkittyä pienempi ja lainakannan lisäys kuluvana vuonna jää noin 10 milj. euroon.

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kuopion kaupungin osallistuminen ONCE – One health Network for Cities in Europe -hankkeeseen (EAKR/Urbact IV/Interreg)


Lyonin kaupunki lähestyi Kuopion kaupunkia ja noin kymmentä muuta Euroopan kaupunkia URBACT IV -hankealoitteella helmikuussa 2023. Lyonin tavoitteena on jalkauttaa kansainvälisellä kaupunkiyhteistyöllä One health -käsite kaupunkien toimintaan ja Kuopio on yksi kaupunki, jota toivottiin mukaan yhteiseen kehittämiseen. Sekä Lyon että Kuopio ovat jäsenkaupunkeja WHO:n Euroopan terveiden kaupunkien nk. Healthy Cities -verkostossa. Hankealoitetta käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä 10.2.2023 sekä hyvinvointiryhmässä 20.2. ja 27.3.2023, ja kaupunki päätti lähteä mukaan Lyonin koordinoimaan URBACT IV (2021–2017) Action Planning network -hankehakuun (9.1.-31.3.2023). Kuopion osion hankevalmistelusta vastasi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella kansalaistoiminnan yksikkö.

One health Network for Cities in Europe ”ONCE” -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeeseen lähti lopulta mukaan yhteensä 9 kaupunkia: Lyon (Ranska) koordinoijana, Kuopio ja Lahti (Suomi), Suceava (Romania), Strasbourg (Ranska), Loule (Portugali), Benissa (Espanja), Elefsina (Kreikka) ja Munchen (Saksa).

Hanketta on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.6.2023 – 31.12.2025 ja kaupunkien yhteinen kokonaisbudjetti on noin 850 000 euroa. Jokaiselle osallistuvalle kaupungilla on varattu erillinen budjetti hanketoimenpiteitä varten. Kuopion osuuden budjetti on 81 950 euroa, jossa eu-tuen osuus on 57 365 euroa (70 %) ja tarvittavan omarahoituksen osuus 24 585 euroa eli 30 %.

Projektin kehittämistoimenpiteet tukevat Kuopion strategian visiota tulla hyvän elämän pääkaupungiksi sekä strategisia ohjelmia Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio kuin myös Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio sekä strategian läpileikkaavaa tavoitetta kansainvälisyys, jossa tavoitteena on kansainvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttaminen.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi, että Kuopion kaupunki osallistuu ONCE-hankkeeseen varmistuneen rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman mukaisesti. Kuopion omarahoitusosuus (24 585 €) varaudutaan maksamaan yleishallinnon kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan ja tälle varahenkilön osallistumaan projektin tilaisuuksiin.

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Hannu Kokin ja varahenkilöksi Björn Cederbergin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön viran muuttaminen työsopimussuhteeksi


Kaupunginkansliassa työskentelee virkasuhteinen riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö. Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin riskienhallinta -asiat ja varautumiseen sekä valmiussuunnitteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi hän toimii asiantuntijana kaupungin henkilö- ja kiinteistöturvallisuusasioissa sekä huolehtii kaupungin varautumis- ja valmiussuunnitelmien ajantasaisuudesta sekä yhteistoiminnasta ao. asioissa eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa.

Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaisesi tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön tehtävässä ei ole tunnistettu sellaisia päätös- tai valmisteluasioita, jotka edellyttäisivät virkasuhdetta, joten virka voidaan muuttaa työsopimussuhteeksi 1.10.2023 alkaen.

Muutoksella ei ole muutoin vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin. Tehtävää vakituisesti hoitanut viranhaltija on irtisanoutunut ja sijaisen virkamääräys päättyy 30.9.2023, joten viranhaltijalain mukaiselle kuulemiselle ei asiassa ole tarvetta. Kuopion kaupungin hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se muuttaa riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön viran työsopimussuhteeksi 1.10.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Hallintosäännön uudistaminen


Kuopion kaupungin hallintosääntö on hyväksytty 22.5.2017 valtuustossa, jonka jälkeen hallintosääntöön on tehty useita tarkistuksia ja muutoksia, viimeisin 20.2.2023.

Hallintosääntö on tarkoitus päivittää kokonaisuudessaan edellä mainitut muutokset ja tarkistukset huomioiden. Samalla hallintosäännön luettavuutta on tarkoitus parantaa esitystapaa tiivistämällä. Uudistuksessa on huomioitu myös Kuntaliiton hallintosääntömalli, joka on julkaistu huhtikuussa 2023.

Alustavassa viranhaltijavalmistelussa uudistamistarpeita on todettu ainakin seuraavissa asiakohdissa:

  • Kaupunginhallituksen tehtäviä täsmennetään siten, että kaupunginhallitus vastaa sopimushallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä sekä hyvinvointialueen kanssa käytävistä tehtävien hoitamiseen liittyvää yhteistyötä, tavoitteita ja työnjakoa koskevista neuvotteluista.
  • Poikkeusoloja ja normaaliolojen häiriötilanteita koskeva toimivalta kirjoitetaan selvyyden vuoksi erilliseen lukuun ja samalla termistöä tarkistetaan vastaamaan voimassa olevaa valmiuslainsäädäntöä.
  • Konsernijohtoon merkitään kuuluvaksi myös talousjohtaja, jolloin hallintosäännön kirjaus vastaa kaupungin konserniohjetta.

Luonnos on tarkoitus lähettää seuraavaksi kommenteille poliittisille ryhmille ja kommentit pyydetään syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valmistelua jatketaan lokakuussa siten, että hallintosäännön lopullinen versio olisi kaupunginvaltuuston käsittelyssä marraskuussa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee hallintosäännön valmistelutilanteen tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuustoaloite / Nilsiän Halssilla sijaitsevan tenniskentän parantaminen/Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan vastaus


Valtuustoaloite:

Tapio Tolppanen (kesk.) sekä 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet seuraavan valtuustoaloitteen Nilsiän Halssilla sijaitsevan tenniskentän parantamiseksi.

”Kuopion kaupungin omistamalla tontilla Nilsiän Halssilla on paljon pelatussa kunnossa oleva tenniskenttä. Tenniskentän vieressä on laajalti nuorten käyttämä skeittiparkki. Tähän skeittiparkkiin on yksityisestä lähteestä tullut lahjoitus, jolla sitä parannetaan.
Esitämme, että Halssilla oleva tenniskenttä peruskorjataan, kentät (2 kpl) korjataan ja verkot uusitaan vastaamaan tätä päivää. Tällaisten matalankynnyksen ja ilmaisten tilojen tulee olla siinä kunnossa, että niissä on turvallista ja mielekästä ulkoilla. Tällä hetkellä Halssin tenniskentät ovat todella ala-arvoisessa, jopa pelaamattomassa kunnossa. Lisäksi ne ovat vaarallisia käyttää.”

Vastaus:

Vuoden 2024 talousarviovalmistelun investointiosan yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi Kuopion kaupungin valtuustolle Nilsiän Halssin tenniskenttien peruskunnostus. Peruskunnostuksen laajuus ja kustannusarvio selviää ennen talousarvion hyväksyntää.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouslistat ovat kokonaisuudessaan luettavissa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)