Kaupunginhallituksen päätöstiedote 4.9.2023

Asemakaavan muutosehdotus / Sokeainkoulu, Linnanpelto

Kuopion tilapalvelujen tavoitteena on luopua Kuopion entisen sokeainkoulun omistuksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupunkirakennetta tiivistävän asuinrakentamisen toteuttaminen sokeainkoulun alueelle sekä sen itäpuolella olevalle puistoalueelle. Samalla toteutetaan sokeainkoulun rakennusten suojeleminen ja selvitetään niiden käyttömahdollisuudet. Entisen sokeainkoulun alueen suunnittelemiseksi on järjestetty markkinavuoropuhelu suunnittelu- ja toteuttamiskumppanin löytämiseksi. Asemakaavan muutoksen valmistuttua yhteistyökumppanin on tarkoitus ostaa säilytettävät rakennukset ja tuleva lisärakennusoikeus. Alueelle arvioidaan tulevan noin 120 uutta asukasta. Ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja 1 muistutus. Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen ja muistutuksen vuoksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tonttien vaihtaminen Savilahdessa

Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa on neuvoteltu tonttien vaihdosta, jossa SYK:n Marikon rannassa omistama tontti vaihdettaisiin yliopiston Canthia-rakennuksen vieressä sijaitsevaan kaupungin omistamaan rakentamattomaan toimitilatonttiin 297-13-2-24.

Vaihdon kohteena olevien tonttien sijainnit on esitetty kokousmateriaalissa.

Kaupungin näkökulmasta vaihto on perusteltua maanhankinnan näkökulmasta. Vaihdossa kaupunki saa Marikon rannasta tärkeän alueen asemakaavoitettavaksi. Osayleiskaavassa SYK:n luovuttaman tontin alueita on osoitettu asuinkerrostaloja, julkisia palvelurakennuksia ja viheralueita varten. 

Kaupunginhallitukselle esitetään Kuopion kaupungin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välistä tonttien vaihtamista seuraavasti:

 1. Kuopion kaupunki luovuttaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle tontin 297-13-2-24 arvoltaan 2 194 000 euroa.
 2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy luovuttaa Kuopion kaupungille tontin 297-13-2-13 arvoltaan 1 670 000 euroa.
 3. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy maksaa Kuopion kaupungille vaihdossa välirahaa 520 000 euroa.
 4. Kuopion kaupungin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle luovuttamaan tonttiin ei kohdistu kaupungin Savilahden tontinluovutusperiaatteiden mukaista rakentamisvelvoitetta tai siihen liittyvää ehdollista luovutuskieltoa, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty, tai muitakaan Kaupungin vastaavissa luovutuksissa tavallisesti sovellettavia rakentamisvelvoitteita, taikka ns. Valon kaava -maksuvelvoitetta.
 5. Muut vaihdon ehdot määritellään vaihtokirjassa kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

Kunnanhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2022 esitetyistä arviointivuoden 2022 havainnoista ja saattaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kulttuuri Kuopio -ohjelma vuosille 2023–2030

KulttuuriKuopio -ohjelma toteuttaa Kuopion kaupungin strategiaa, Hyvinvoiva Kuopio -ohjelmaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa. KulttuuriKuopio -ohjelma konkretisoi tavoitteita ja toimenpiteitä Kuopion kulttuuripalveluiden ja -toiminnan edistämisen osalta.

KulttuuriKuopio-ohjelma on tehty kulttuurin kokijoille ja tekijöille, harrastajille ja ammattilaisille, kaikille. Ohjelma toimii ohjenuorana, yhteisenä lähtökohtana ja tavoitteena Kuopion kaupungin eri yksiköille sekä kaikille Kuopion seudun kulttuuritoimijoille. Kuopion kaupungin tulevia kulttuuritoimia suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmassa määritettyjen kehittämisteemojen mukaisesti.

Ohjelman tavoitteet kumpuavat tarpeesta tuoda kulttuuri osaksi jokaisen kuopiolaisen arkielämää ja palvelemaan kaikenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Kantavana teemana on “Kulttuuri kuuluu kaikille”. Tärkeinä tavoitteina ovat lisäksi Kuopion kulttuuritoimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen vision muodostaminen KulttuuriKuopiosta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kulttuuri Kuopio -ohjelman vuosille 2023–2030.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Liikkuva Kuopio -ohjelma vuosille 2023–2030

Liikkuva Kuopio -ohjelma toteuttaa Kuopion kaupungin strategiaa, Hyvinvoiva Kuopio -ohjelmaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa. Liikkuva Kuopio -ohjelma konkretisoi tavoitteita ja toimenpiteitä liikkumisympäristön ja liikkumisen edistämisen toiminnan kehittämisen osalta. Kuopiolaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäryhmissä on yhtenä päätavoitteena Hyvinvoiva Kuopio -ohjelmassa. Toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2023–2030. Ohjelman toimenpiteet toteuttavat osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja suomalaisten liikkumisen edistämisen tavoitteita.

Ohjelmaan on kirjattu kehittämistoimenpiteet liikkumisympäristöjen, liikkumisen edistämisen sekä poikkihallinnollisten toimintatapojen, kuten viestinnän ja yhteistyön kehittämisen osalta. Liikkumisen edistämisen toimenpiteillä pyritään tukemaan laaja-alaisesti ja usealla eri tasolla asukkaiden liikkumisen mahdollisuuksia. Yksilötasolla pyritään tukemaan aktiivista elämäntapaa mahdollistamalla monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet, jotta asukkaat voivat itse valita mielekkään liikkumisen tapansa.

Tavoitteena on, että Kuopiossa jokainen voi halutessaan tuntea kuuluvansa LiikkuvaKuopio-joukkoon, omalla tavallaan, liikkuen yksin tai yhdessä muiden kanssa. Liikkuva Kuopio tuo asukkailleen hyvää mieltä, terveyttä ja hyvinvointia, osallisuutta ja aitoa liikkumisen innostusta. Liikkumisen edistäminen edellyttää laaja-alaista viestinnän kehittämistä, jotta liikkuminen Kuopiossa on entistäkin saavutettavampaa kaikille.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Liikkuva Kuopio -ohjelman vuosille 2023–2030.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Puijon tuolihissin määrärahan lisäys

Puijon tuolihissin yleisen käytön kustannukset on maksettu kaupungin yleishallinosta ja urheilukäytön kustannukset hyvinvoinnin edistämisen budjetista. Toiminnan luonteesta johtuen esitetään Puijon tuolihissin yleisen käytön kustannukset siirrettäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Hissin käyttöön tarvittavasta lisämäärärahasta tehdään talousarviomuutos, jonka myötä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisätään varat ja vastuut.

Tuolihissin kustannukset tarkentuivat yleisen käytön osalta aukioloaikojen vahvistuttua. Näin ollen määrärahalisäyksenä haetaan 120 000 euroa, jotta se kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut vuodelle 2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen lisättävästä toimintakulusta ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja niiden muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvista julkisista työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä säädetään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa. Kuntien on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle sopimukset, joilla perustetaan työllisyysalue ja joiden mukaan järjestetään työvoimapalvelut kuntien yhteistoimintana sekä suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi.

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja palveluiden järjestämissuunnitelma (kokousaineiston liitteinä) on valmisteltu Kuopion tekemän pohjaesityksen pohjalta yhteistyössä alueen valmisteluun osallistuneiden kuntien kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja sihteeristön jäsenen nimeäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valmistelee kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän asettamista. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kaupunkipolitiikan edistäminen, ministeriöiden kaupunkipoliittisten toimenpiteiden koordinoiminen sekä kaupunkien ja valtion välisen kumppanuuden ja yhteistyömuotojen kehittäminen. Lisäksi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä määrittelee hallituskauden kaupunkipolitiikan tavoitteet ja prioriteetit sekä luo yhteistä tilannekuvaa.

Neuvottelukuntaan kutsutaan ministeriöiden jäsenten lisäksi seuraavien kaupunkien edustajat: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Porvoo, Salo, Kotka, Kokkola ja Kajaani sekä seutukaupunkien edustaja.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän jäseneksi kaupunginjohtaja Soile Lahden ja varajäseneksi strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvösen sekä sihteeristön jäseneksi myös Sirpa Lätti-Hyvösen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä. Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastukseen ja arviointiin liittyvät asiat sekä avustaa tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että

 1. Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Sari Düssel 1.11.2023 alkaen.
 2. Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
 3. Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku, 2§ kohta 1).
 4. Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.
 5. Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 6.184,31 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.
 6. Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / jääpuisto Kuopion Satamatorille

Markus Jukarainen ja yhdeksän muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen jääpuiston toteuttamiseksi Kuopion Satamatorille. Taustalla on huoli ilmastollisten muutosten tuomasta talven epävarmuudesta ja toisaalta tieto eräiden muiden kaupunkien tekojääratahankkeista. Nämä tekojääratahankkeet ovat syntyneet pääasiassa jääkiekkoharrastuksen ympärille. Yleensä kaukalon lisäksi tekojäällä on myös alue vapaalle luistelulle.

Luisteluradan jäädyttämisestä on keskustan kehittämisyhdistyksellä kokemusta Kauppatorilla, jonne toteutettiin yhtenä talvena luistelurata Siskotytön nurkkaukseen. Vähäisen käytön takia jääkenttää ei ole toteutettu tämän jälkeen. Kauppatorialueella jäädyttäminen on hankalaa myös torin kaltevuuden takia. Satamatori olisi tässä suhteessa otollisempi paikka. Kehittämisyhdistys muistuttaa, ettei näe jääpuiston toteuttamista kovin kannattavana hankkeena.

Tekojäitä on toteutettu viime vuosina eri puolelle Suomea. Näiden hankintojen perusteella kaukalon kokoisen tekojään hinnaksi arvioidaan vähintään 500 000 euroa. Tämän lisäksi tulisi hankkia jäänhoitokone, jonka hankintahinta uutena noin 150 000 euroa, käytettynäkin useita kymmeniätuhansia. Tekojään ylläpitokuluiksi arvioidaan vähintään 50 000 euroa/kausi, josta noin puolet energian osuutta.

Kaupunkiympäristön ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden viranhaltijoiden mielestä hankkeelle ei tällä hetkellä löydy riittävästi perusteluja. Kannattavampana pidetään luistelualueen yhdistämistä Kallaveden jäälle luisteluradan yhteyteen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kasvun ja oppimisen toimialueen budjettikäsittelyn selvitys valtuutetuille 20.3.2023

Kaupungin valtuuston ja kaupungin hallituksen jäsen Miia Eskelinen-Fingeroos ja 28 muuta valtuutettua on jättänyt valtuustoaloitteen 20.3.2023 koskien kasvun ja oppimisen palvelualueen budjettikäsittelyä vuosilta 2013–2022. 

Pyydetyssä selvityksessä tulee esittää syyt merkittävimpiin budjettimuutoksiin. Selvitykseen tulee sisällyttää esimerkiksi oppilaskohtaisten käyttömenojen ja -tulojen kehitys, opettajamäärän muutos, opettajakohtaisten palkkamenojen kehitys, kouluinvestointien lisäkustannukset käyttötalouteen sekä se, miten oppivelvollisuuden pidentyminen ja erityisen tuen toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Lisäksi pyydettiin arvioita, mitkä lakimuutokset ovat rasittaneet eniten kasvun ja oppimisen budjettia ja kouluverkostoratkaisujen budjettivaikutuksesta.

Valtuustoaloitteeseen on laadittu liitteenä kokousmateriaalin liitteenä oleva esitys, jossa on avattu tarkemmin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, lukiokoulutuksen sekä oppilashuollon ja tukipalveluiden toimintakatteiden muutokset ja niihin vaikuttaneita tekijöitä vuosina 2013–2022.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouslistat sekä liitteet käsiteltäviin asioihin ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023198