Kaupunginhallituksen päätöstiedote 18.9.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 18.9.2023. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Lausunto Vornankorven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta Pohjois-Savon ELY-keskukselle
  • Lausunto Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta Pohjois-Savon ELY-keskukselle 
  • Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä / Mervi Höylä 

Lausunto Vornankorven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta Pohjois-Savon ELY-keskukselle

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt 6.9.2023 mennessä Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen lausuntoa Vornankorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 22.9.2023 saakka. 

Kaksivaiheisen ympäristövaikutustenarvionnin (YVA) tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen ympäristövaikutuksia. YVA-ohjelmassa kuvataan, miten hankkeen vaikutuksia on tarkoitus arvioida ja mitä selvityksiä hankealueelle ja sen vaikutusalueelle laaditaan. Toisessa vaiheessa laadittavassa YVA-selostuksessa esitetään arvioinnissa saadut tulokset. 

Vornankorven tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn selvitysalue sijaitsee Kuopion kaupungin ja Pielaveden kunnan alueella. Hanketoimija ei ole jättänyt Kuopion kaupungille aloitetta tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta ja Kuopiossa ei ole vireillä Vornankorven tuulivoimahankkeeseen liittyvää yleiskaavatyötä. Tuulivoimaloiden rakentaminen Kuopioon Vornankorven hankealueelle edellyttäisi tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että kaupunki antaa asiassa Pohjois-Savon ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:  

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen lausuntoa Vornankorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Selvitysalue sijoittuu Kuopion kaupungin ja Pielaveden kunnan alueille. 

Kuopion kaupungilla ei ole vireillä Vornankorven tuulivoimahankkeeseen liittyvää tuulivoimaosayleiskaavatyötä. Vornankorven ympäristövaikutusten arviointi tukee mahdollisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja ohjelma sisältää pääosin riittävät selvitykset maankäytön näkökulmasta. Mahdollisen vireille tulevan kaavatyön aikana voi nousta esille selvitystarpeita, joita ei ole selvitetty YVA-menettelyssä.   

Kuopion kaupungin näkökulmasta ympäristövaikutusten arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomioita samanaikaisesti lähistöllä vireillä olevan Junnunmäen ja Vornankorven tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin, ympäristöön, luontoarvoihin tai alueen muuhun käyttöön. Tuotantoalueen ja sähkönsiirtolinjan vaikutukset ja rajoitteet maankäytölle ja kaavoitukselle on syytä arvioida myös tuotantoalueen vaikutusalueella. Ihmisiin ja kiinteistöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa esitetään huomioitavaksi hankkeen vaikutukset suunnittelualueella ja sen vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon. Kuopion puoleisen selvitysalueen itäpuolella alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaupungin rekisterin mukaan yhteensä kolme asuinrakennusta toisin kuin sivun 63 kartalla on esitetty. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta Pohjois-Savon ELY-keskukselle 

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt 7.9.2023 mennessä Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen lausuntoa Junnunmäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 22.9.2023 saakka. 

Kaksivaiheisen ympäristövaikutustenarvionnin (YVA) tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen ympäristövaikutuksia. YVA-ohjelmassa kuvataan, miten hankkeen vaikutuksia on tarkoitus arvioida ja mitä selvityksiä hankealueelle ja sen vaikutusalueelle laaditaan. Toisessa vaiheessa laadittavassa YVA-selostuksessa esitetään arvioinnissa saadut tulokset. 

Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn selvitysalue sijaitsee Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueella. Alueelle laaditaan samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavaa, jolla selvitetään voimaloiden sijoittamisen maankäytölliset edellytykset. YVA-menettely ja sen yhteydessä tehtävät selvitykset tukevat yleiskaavatyötä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää, että kaupunki antaa asiassa Pohjois-Savon ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:  

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen lausuntoa Junnunmäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Selvitysalue sijoittuu Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueelle. 

Kuopion kaupunki laatii Junnunmäen tuulivoimahankealueelle tuulivoimaosayleiskaavaa samanaikaisesti ympäristövaikutustenarvioinnin kanssa. Osayleiskaavalla selvitetään tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien toimintojen sijoittamisen maankäytölliset edellytykset. Junnunmäen ympäristövaikutusten arviointi tukee vireillä olevan tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja se sisältää pääosin riittävät maankäytölliset selvitykset. Kaavatyön aikana voi nousta esille selvitystarpeita, joita ei ole selvitetty YVA-menettelyssä.   

Arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota toiminnassa ja vireillä olevien tuulivoimatuotantoalueiden yhteisvaikutuksiin, jotka kohdistuvat ympäristöön, luontoarvoihin, ihmisiin tai alueen muuhun käyttöön. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitava pääosin Pielaveden kunnan alueelle sijoittuva Vornankorven tuulivoimahanke. Tuotantoalueen ja sähkönsiirtolinjan vaikutukset ja rajoitteet maankäytölle ja kaavoitukselle on syytä arvioida myös tuotantoalueen vaikutusalueella. Ihmisiin ja kiinteistöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa esitetään huomioitavaksi hankkeen vaikutukset suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen arvoon. 

YVA-menettelyn havainneaineistoon tulee laatia maisemasovite Riuttalan talonpoikaismuseolta YVA-ohjelmassa mainittujen kohteiden lisäksi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee selvittää siirtolinjavaihtoehtojen VE1B ja VE2B sekä Fingridin Järvilinja-hankkeen yhteisvaikutukset Palosen metsät ja suot-suojelualueeseen ja Palosen alueen virkistyskäyttöön. Edellä mainituilla sähkönsiirtoreittivaihtoehdoilla sijaitsee lisäksi Itä-Karttula-Kaislastenlahti-moottorikelkkareitti, mikä tulee huomioida arvioinnissa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä / Mervi Höylä 

Mervi Höylä on pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Mervi Höylä on ollut Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset ry:n edustaja vanhusneuvostossa. Kuopion eläkeläisten yhteistyötoimikunta esittää Mervi Höylän tilalle varsinaiseksi jäseneksi Risto Asikaista. Merkitään, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 215 nimennyt vanhusjärjestöjen edustajat eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää Mervi Höylälle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Risto Asikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kuopion eläkeläisten yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen kokouslistat liitteineen ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2