Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 18.9.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 18.9.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Sokeainkoulun asemakaavan muutosehdotusta, Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimusta sekä Puijon tuolihissin määrärahan lisäystä.

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Heli Eskelinen

Heli Eskeliselle (ps.) on myönnetty ero Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.6.2023 § 54. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti siirtää lautamiehen valinnan seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginvaltuusto nimesi Heli Eskelisen tilalle Janika Pasasen Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asemakaavan muutosehdotus / Vehmersalmi, Rantarinne

Suunnittelualue sijaitsee Vehmersalmen taajamassa Rantarinteen kadun varressa Kallaveden rannalla. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rannassa sijaitsevan puistoalueen muuttaminen osaksi erillispientalojen korttelialuetta. Lisäksi tavoitteena on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen käyttötarkoituksen muuttaminen erillispientalojen korttelialueeksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 31.5.2023. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 7.6.-7.7.2023. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto, eikä siitä jätetty muistutuksia. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo totesi lausunnossaan, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyn kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Asemakaavan muutosehdotus / Sokeainkoulu, Linnanpelto

Suunnittelualue sijaitsee Linnanpellolla, Killisenkadun, Gottlundinkadun, Vuorelankadun, Päivärinteentien, Päivärinteenkadun ja Linnanpellonkadun rajaamalla alueella.

Kuopion tilapalvelujen tavoitteena on luopua Kuopion entisen sokeainkoulun omistuksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kaupunkirakennetta tiivistävän asuinrakentamisen toteuttaminen sokeainkoulun alueelle sekä sen itäpuolella olevalle puistoalueelle. Samalla toteutetaan sokeainkoulun rakennusten suojeleminen ja selvitetään niiden käyttömahdollisuudet.

Alueelle arvioidaan tulevan noin 120 uutta asukasta. Ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja 1 muistutus. Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen ja muistutuksen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti, että asemakaavan muutosehdotuksen, sitovan rakentamistapaohjeen, jota on ehdottomasti noudatettava ja korttelin 52 tontteja 3…7 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2023 tilinpäätöksessä 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Muutetusta talousarviosta ollaan jäämässä 3,1 milj. euroa alemmalle tasolle. Keskeisenä tekijöinä koko vuoden tilanteessa on verotulojen ennusteen paraneminen, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen menojen kasvu. Kuluvan vuoden toteumaan liittyy kuitenkin merkittävä riski, mikäli pelastuslaitoksen varallaolokorvauksista saadaan työtuomioistuimen lopullinen päätös, joka on kirjattava tulosvaikutteisesti kaupungin tilinpäätökseen.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa talousarvioon merkittyä parempina. Kunnallisverotulojen kasvu selittyy pääasiassa palkkasumman hyvällä kehityksellä. Erityisen suuri muutos tapahtuu kiinteistöverossa, jossa rakennuskustannusten nousu nostaa kiinteistöjen verotusarvoja ja kiinteistöveron määrää. 

Palvelualueiden toteuman osalta suurimman riskin muodostaa varhaiskasvatuksen toimintakatteen kasvu 3,15 milj. eurolla. Avustajien määrää on lisätty talousarvioon merkittyä enemmän lakimuutoksen ja arvioidun tuen tarpeen kasvun vuoksi.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 463,4 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvioon merkittyä pienempi ja lainakannan lisäys kuluvana vuonna jää noin 10 milj. euroon.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta ja Tilapalvelulta vastineet arviointikertomuksessa 2022 esitetyistä arviointivuoden 2022 havainnoista.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2022 esitetyistä arviointivuoden 2022 havainnoista.

Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Kuopion kaupungin tarkastuspäällikön virka oli avoinna 24.7.-11.8.2023 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 5 hakemusta. Hakemusten ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella haastatteluun valittiin 3 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.

Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastukseen ja arviointiin liittyvät asiat sekä avustaa tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Sari Düssel 1.11.2023 alkaen. Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija. Viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 6.184,31 €/kk. 

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja niiden muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Kuntien on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle sopimukset, joilla perustetaan työllisyysalue ja joiden mukaan järjestetään työvoimapalvelut kuntien yhteistoimintana sekä suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi.

Järjestämislaissa on säädetty, että kunnat, joiden työvoimapohja on vähintään 20 000, voivat järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti. Muiden kuntien tulee liittyä työssäkäyntialueensa huomioiden tarkoituksenmukaiseen työllisyysalueeseen. Pohjois-Savon kunnista Kaavi, Keitele, Lapinlahti, Rautalampi, Rautavaara Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto ilmaisivat halukkuutensa lähteä valmistelemaan yhteistä työllisyysaluetta ensisijaisesti Kuopion kaupungin kanssa.

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja palveluiden järjestämissuunnitelma on valmisteltu Kuopion tekemän pohjaesityksen pohjalta yhteistyössä alueen valmisteluun osallistuneiden kuntien kanssa.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman. Sopimuspohjaan lisättiin lauseke: Toimielimen kokoonpanon tulee vastata edellisten kuntavaalien yhteenlaskettua tulosta jäsenkunnissa.

Puijon tuolihissin määrärahan lisäys

Puijon tuolihissin yleisen käytön kustannukset on maksettu kaupungin yleishallinnosta ja urheilukäytön kustannukset hyvinvoinnin edistämisen budjetista. Toiminnan luonteen vuoksi hissin yleisen käytön kustannukset esitetään siirrettäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

Tuolihissin kustannukset tarkentuivat yleisen käytön osalta aukioloaikojen vahvistuttua. Määrärahalisäyksenä haetaan 120 000 euroa, jotta se kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut vuodelle 2023.

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioon toimintakuluja 120 000 euroa. Toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä 0,26 %:ia.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan kunnan keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: Sidonnaisuudet – Kuopio

Kaupunginvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023

Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, heinäkuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 strategisten tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä sekä vuoden 2022 arviointikertomuksesta annettuja vastineita.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2023 väliarvioinnin tiedoksi.

Vastaus valtuustoaloitteeseen työkykykoordinaattorin tehtävän perustamisesta Kuopion kaupungille

Tuula Savolainen (kesk.) ja 16 muuta allekirjoittajaa, ovat jättäneet valtuustoaloitteen työkykykoordinaattorin tehtävän perustamisesta Kuopion kaupungille.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen esitetään, että huomioiden vasta vuoden 2023 alussa tapahtunut henkilöstön liikkeenluovutus Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja sitä kautta tapahtunut Kuopion kaupungin henkilöstön oleellinen vähentyminen, Kuopion kaupunki jatkaa jo olemassa olevia toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja osatyökykyisten työurien tukemiseksi, eikä ole tarvetta tässä muutosvaiheessa lisätä henkilöstöresurssia em. tehtävään.

Kuopion kaupungin työkykyprosessien kokonaisuutta arvioitaessa voidaan katsoa esityslistassa selostettujen toimenpiteiden ja tehtyjen suunnitelmien olevan tässä vaiheessa riittäviä myös osatyökykyisten tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan edelleen jatkossa mm. työterveyshuollon kanssa pidettävissä palavereissa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Pitäjät kuntoon -kehittämishankkeen käynnistämisestä

Keskustan valtuustoryhmä on 27.3.2023 jättänyt valtuustoaloitteen Pitäjät kuntoon -kehittämishankkeen käynnistämisestä. Projektien sisältöihin sopisivat mm. nykyisten kiinteistöjen kehittäminen ja täydennysrakentaminen (puurakentaminen), asemakaavojen päivitykset ja infran kehittäminen, energiaomavaraisuuden vahvistaminen, uusien työpaikkojen luominen ja nuorten tukeminen.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan mm., että Kuopion kaupungin maaseutuohjelma hyväksyttiin valtuustossa 16.5.2022 ja ohjelmassa nostettiin esille useita tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tuettaisiin maaseudun keskustaajamien elinvoimaa. Ohjelmatyön myötä Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on yhdessä yhdistyksen toiminta-alueen kuntien (Kuopio, Siilinjärvi, Rautavaara, Kaavi, Tuusniemi) kanssa valmistellut kuntakeskuksen kehittämisen hanketta (KEHTO-hanke) ja hankkeesta on jätetty AKKE-rahoitushakemus Pohjois-Savon maakuntaliittoon. KEHTO-hankkeen lisäksi Kuopio on mukana SavoGrown toteuttamassa Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeessa.

Kehittämishankkeet ovat hyvä tapa pilotoida uusia malleja ja välineitä, mutta kuten valtuustoaloitteen tekijät toteavat, kehittäminen vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja strategista työtä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Nilsiän Halssilla sijaitsevan tenniskentän parantaminen

Tapio Tolppanen (kesk.) sekä 15 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet valtuustoaloitteen Nilsiän Halssilla sijaitsevan tenniskentän parantamiseksi. Aloitteessa esitetään, että tenniskenttä peruskorjataan, kentät (2 kpl) korjataan ja verkot uusitaan vastaamaan tätä päivää. 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että vuoden 2024 talousarviovalmistelun investointiosan yhteydessä valtuustolle tuodaan esitys Nilsiän Halssin tenniskenttien peruskunnostuksesta. Peruskunnostuksen laajuus ja kustannusarvio selviää ennen talousarvion hyväksyntää.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / jääpuisto Kuopion Satamatorille

Markus Jukarainen (ps.) ja yhdeksän muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen jääpuiston toteuttamiseksi Kuopion Satamatorille. Aloitteessa tuodaan esille vuonna 2019 kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen tekemä kysely talvitapahtumien lisätarpeesta alueelle. Aloitteen tekijän mielestä jääpuisto Satamatorilla olisi hyvä lisä myös jokatalviselle Finland Ice Maratonille.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että kaupunkiympäristön palvelualue on keskustellut asiasta mm. keskustan kehittämisyhdistyksen kanssa, joka hallinnoi Satamatorin aluetta. Luisteluradan jäädyttämisestä on kehittämisyhdistyksellä kokemusta Kauppatorilla, jonne toteutettiin yhtenä talvena luistelurata Siskotytön nurkkaukseen. Vähäisen käytön takia jääkenttää ei ole toteutettu tämän jälkeen.

Kaukalon kokoisen tekojään hinnaksi arvioidaan vähintään 500 000 euroa. Tämän lisäksi tulisi hankkia jäänhoitokone, jonka hankintahinta uutena noin 150 000 euroa. Tekojään ylläpitokuluiksi arvioidaan vähintään 50 000 euroa/kausi, josta noin puolet energian osuutta.

Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden viranhaltijoiden mielestä hankkeelle ei tällä hetkellä löydy riittävästi perusteluja. Kannattavampana pidetään luistelualueen yhdistämistä Kallaveden jäälle. Kaupungin puolesta alueen toimijat voivat halutessaan kokeilla aluetta luonnonjäisenä. Tässä luonnollisin toimijataho olisi satama-alueen toimijat mahdollisesti yhteistyössä kehittämisyhdistyksen kanssa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kasvun ja oppimisen toimialueen budjettikäsittelyn selvitys valtuutetuille

Miia Eskelinen-Fingeroos (kok.) ja 28 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien kasvun ja oppimisen palvelualueen budjettikäsittelyä vuosilta 2013 – 2022.  Selvityksessä tulee esittää syyt merkittävimpiin budjettimuutoksiin.

Valtuustoaloitteeseen on laadittu esityslistan liitteenä oleva powerpoint-esitys, jossa on avattu tarkemmin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, lukiokoulutuksen sekä oppilashuollon ja tukipalveluiden toimintakatteiden muutokset ja niihin vaikuttaneita tekijöitä vuosina 2013 -2022.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.


Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuustolle ei jätetty kokouksessa valtuustoaloitteita.

Kaupunginhallituksen kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)