Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 25.9.2023

Kuukausiraportti elokuu 2023

Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.8. tilanteesta sekä palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennusteet.

Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2023 tilinpäätöksessä 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Muutetusta talousarviosta ollaan jäämässä 3,1 milj. euroa alemmalle tasolle. Keskeisenä tekijöinä koko vuoden tilanteessa on verotulojen ennusteen paraneminen, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen menojen kasvu. Kuluvan vuoden toteumaan liittyy kuitenkin merkittävä riski, mikäli pelastuslaitoksen varallaolokorvauksista saadaan työtuomioistuimen lopullinen päätös, joka on kirjattava tulosvaikutteisesti kaupungin tilinpäätökseen.

Palvelualueiden toteuman osalta suurimman riskin muodostaa varhaiskasvatuksen toimintakatteen kasvu 3,2 milj. eurolla. Avustajien määrää on lisätty talousarvioon merkittyä enemmän lakimuutoksen ja arvioidun tuen tarpeen kasvun vuoksi.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 463,4 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvioon merkittyä pienempi ja lainakannan lisäys kuluvana vuonna jää noin 10 milj. euroon.

Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin elokuulta 2023 tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Keskustan alueen yläkoulujen mitoituksen ja oppilaaksioton suunnittelun periaatteet

Kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2023, että yläkouluverkko rakennetaan vaihtoehto B:n pohjalta seuraavin muutoksin: Etelä-Kuopioon rakennetaan eteläistä ja läntistä maaseutualuetta sekä Hiltulanlahtea palveleva yläkoulu, jonka sijainti ja mitoitus päätetään sitten, kun tieto Vanuvuoren uuden asuinalueen toteutumisesta on käytettävissä. Ratkaisu vähentää keskustan alueen yläkoulujen oppilasmäärää, mikä otetaan huomioon näiden koulujen mitoituksessa. 

Keskustan alueen yläkouluissa (Hatsalassa ja Minna Canthissa) on tällä hetkellä yhteensä 21 sarjaa oppilaita/vuosiluokka ja arvioiden (näiden koulujen oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden) perusteella jatkossa 22, eli molemmat koulut tulevat olemaan 11-sarjaisia. Molemmat koulut ovat tällä hetkellä aivan täynnä eikä toissijaisia hakijoita, joita on paljon, ole voitu ottaa vuosiin. Minna Canthin koululle on jouduttu ottamaan lisätilaa Niiralan yksiköstä. Käytettävissä oleva tila loppuu Niiralasta pian, sillä se täyttyy omista oppilaistaan. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Hatsalan ja Minna Canthin koulujen mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon myöhemmin Etelä-Kuopioon rakennettava yläkoulu, joka palvelee eteläistä ja läntistä maaseutualuetta.

Minna Canthin ja Hatsalan mitoitusta suunniteltaessa on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1 

Rakennetaan keskustan alueelle 10-sarjainen Minna Canthin koulu ja 6-sarjainen Hatsalan koulu (yhteensä 16 sarjaa) 

  • Tässä mallissa kaikki eteläisen ja läntisen maaseutualueen sekä Hiltulanlahden oppilaat (noin 5,5 sarjaa) ohjataan niihin kaupungin yläkouluihin, joissa on tilaa, kunnes Etelä-Kuopion yläkoulu valmistuu. 
  • Keskustan alueen yläkoulujen mitoitus on huomattavasti pienempi kuin aiemmin suunniteltu. 
  • Oppilaskohtainen hinta nousee merkittävästi volyymista huolimatta samankokoisina toteutettavin rakenteiden vuoksi (ruokala, meluvalli ja aita) 
  • Etuna on, että tilapäinen oppilaaksiottoalueen muutos elvyttää pieneneviä kouluja. 
  • Riskinä on, että 16 sarjaa on keskustaan liian vähän asuntorakentamisen, vetovoiman ja oppilaiden harrastuneisuuden/painotusopetuksen vuoksi. 

Vaihtoehto 2

Rakennetaan kaksi 10-sarjaista koulua keskustaan (yhteensä 20 sarjaa) 

  • Tässä mallissa etuna on, että kaikille eteläisen ja läntisen maaseutualueen oppilaille ei tarvitse tehdä tilapäistä oppilaaksiottoalueen muutosta ennen Etelä-Kuopion yläkoulun valmistumista. 
  • Keskusta-alueen yläkouluihin jää hieman väljyyttä mahdollista keskustan alueen lisärakentamisesta ja/tai muuttoliikkeestä sekä painotusopetuksesta johtuvaa oppilaiden määrän lisääntymistä varten. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä opetusjohtajan esityksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. (Kasvun ja oppimisen lautakunta 12.09.2023 § 74).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy suunnittelun ja valmistelun pohjaksi vaihtoehdon 2, jossa keskustan alueelle rakennetaan kaksi 10-sarjaista koulua.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Vesa Linnanmäki Kaisa Kanteleen ja jäsen Björn Cederbergin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: “Rakennetaan keskustan alueelle 10-sarjainen Minna Canthin koulu. Hatsalan koulun mitoituksesta päätetään sitten, kun tiedot oppilasmäärien kehityksestä keskisen ja eteläisen kaupunkialueen yläkoulujen oppilaaksiottoalueilla täsmentyvät ja kun alueiden rakennettavaksi ja peruskorjattavaksi tulossa olevien yläkoulujen toteutusaikataulusta on tehty kokonaissuunnitelma”.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Vesa Linnanmäen muutosehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Eskelinen, Koskinen, Kaartinen, Eskelinen-Fingerroos, Karkulahti, Kokki, Niiranen) ja 4 ei-ääntä (Cederberg, Hämäläinen, Kantele, Linnanmäki), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginhohtajan päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi alkuperäisen esityksen.

Kalakukko-kuntien yhteistyösopimus LEADER-kaudelle 2023-2027

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toteuttaa toiminta-alueellaan EU:n osarahoittamaa Leader-toimintaa. Leader-toiminnan avulla tuetaan maaseudun toimijoiden pieniä kehittämis- ja investointihankkeita. Päättyneellä ohjelmakaudella leader-rahoituksella on Kalakukko ry:n alueella tuettu yhteensä 237 hanketta tai alahanketta. Leader-rahoitusta näihin kohdistui yhteensä 7 milj.€.

Kalakukko ry:n 2023-2027 ohjelmakaudelle suuntaa antava kokonaisrahoituskehys on 4 704 000 €, josta EU:n osuus (43 %) 2 022 720 €, valtion osuus (37 %) 1 740 480 € ja kuntien osuus (20 %) 940 800 €.

Kuopion kaupungin osalta kauden 2023-2027 suuntaa antava kuntarahoitus on 475 721 €.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Maahanmuutto-ohjaajan viran perustaminen

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden käynnistyessä siirtyi kokonaisvastuu lakisääteisistä kotoutumista edistävistä palveluista Kuopion kaupungin työllisyyspalveluun. Asiakkaiden kotoutumisprosessissa palvelutarpeiden arvioinnista, alkukartoitusten tekemisestä sekä kotoutumissuunnitelmien ja monialaisten kotoutumissuunnitelmien laatimisesta asiakkaille, jotka eivät ole työnhakijoina TE-palveluissa, vastaa nykyisellään työsuhteinen maahanmuutto-ohjaaja.

Valtioneuvosto on lähettänyt 6.6.2023 kirjeen kuntiin ja hyvinvointialueille kotoutumisen edistämiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä virkavastuukysymyksistä VN/17342/2023-TEM-1. Kirjeessä todetaan: “Kotoutumislain mukaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen sekä monialaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja sen pohjalta laadittavan kotoutumissuunnitelman tai monialaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen sekä niiden pohjalta tapahtuva palveluihin ohjaus sisältää julkisen vallan käyttöä, joka koskee yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja etuuksia. Edellä mainittuja tehtäviä tulee kunnassa tehdä virkavastuullinen viranhaltija” (VN kirje 6.6.2023, s. 2).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että maahanmuutto-ohjaajan tehtävä muutetaan maahanmuutto-ohjaajan viraksi 1.10.2023 alkaen ja, että työsuhteinen maahanmuutto-ohjaaja siirretään suostumuksellaan perustettavaan virkaan.

Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

Osaamisperusteinen rekrytointi -hanke

Osaamisperusteinen rekrytointi -hankkeen päämääränä on vahvistaa työpaikkojen osaamistarpeiden ja työnhakijoiden osaamispotentiaalin tunnistamista, kuvaamista ja kohtauttamista. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka perustuu parempaan työnhakijan osaamisen tunnistamiseen (digitaalinen osaamis- ja ammattitaitokartoitus) sekä työpaikkojen tarkempaan osaamistarpeiden kuvaamiseen.

Osaamisperusteinen rekrytointi -hanke koostuu neljästä (4) työpaketista:

1. Osaamisperusteinen rekrytointi- ja kohtaanto – palvelujen mallintaminen ja pilotointi

2. Työnantajien osaamistarpeiden ja työvoiman osaamispohjan mätsäys

3. Työnantajien osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen kansainvälisten osaajien/ työnhakijoiden työllistämisessä osana International Housen toimintaa

4. Hankkeen yleiset mallin luomista tukevat toimet

Hankkeen tuloksena syntyy Osaamisperusteinen työnvälitysmalli ja mallin jatkokehittämissuunnitelma. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksena henkilöstön osaaminen vahvistuu kohtaannon tehostamiseksi, osaamis- ja ammattitaitokartoitusten käyttöaste nousee ja työnantajien rekrytointiosaaminen lisääntyy. Pidemmän aikavälin vaikutuksena työnantajat saavat osaavaa työvoimaa ja työnhakija-asiakkaat työllistyvät entistä nopeammin.

Hanke toteutetaan ajalla 2.1.2024-31.12.2026. Hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö sekä seitsemän yritysyhteistyö-/rekrytointikoordinaattoria. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 1 662 969 euroa, josta haettava ESR-rahoitus on 80 % eli 1 330 374 euroa. Kuntarahoitusosuus 332 595 euroa katetaan työllisyyspalvelun käyttösuunnitelman sisältä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Osaamisperusteinen rekrytointi -hankkeen hankehakemuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 18.9.2023 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 18.9.2023 tekemät päätökset voidaan panna täytäntöön.