Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 13.11.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 13.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

 • Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2027
 • Vuoden 2024 veroprosentit
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023
 • Hallintosäännön uudistaminen
 • Yhteistyösopimus 2024–2026 / Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö rs
 • Mieliteko-hankkeen arviointikokous
 • Eronpyyntö Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Karoliina Partanen

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2027

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman:

1) Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen.

2) Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut, mutta tilinpäätöksessä 2023 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2024 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

3) Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusien yritystilojen ja -alueiden rakentamis- ja ostohankkeita sekä kaupungin kehityksen kannalta olennaisia investointeina käsiteltäviä kumppanuus- ja kehityshankkeita kokonaiskustannusarvioltaan enintään 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4) Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä edellä kohdassa 3 tarkoitettuja toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5) Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se aloittaa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2027 käsittelyn kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Periaatekeskustelu käyty ja asian käsittely jatkuu seuraavassa valtuuston kokouksessa 27.11.2023.  

Vuoden 2024 veroprosentit

Kuopion tuloveroprosentti muuttui, kun hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi kaikkien kuntien tuloveroprosenttia alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä. Kuopion tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,11 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2024 pyöristetään lähimpään kymmenykseen, jolloin Kuopion veroprosentti on 8,10 %

Hallituksen esityksessä 39/2023, joka on annettu 9.10.2023, kiinteistöverolakia esitetään muutettavaksi siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:een. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Esitetty muutos ei pakota Kuopion kaupunkia nostamaan kiinteistöveroprosenttejaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Lain vahvistamista eduskunnassa ei välttämättä ole tehty, kun kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista, joten päätösesitys on muotoiltu ehdollisena.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuopion veroprosentit ovat vuonna 2024:

 • tuloveroprosentti 8,10 %

ja kiinteistöveroprosentit, mikäli kiinteistöverolain mukaan maapohjan ja rakennusten osalta sovelletaan 1.1.2024 alkaen erillistä yleistä kiinteistöveroprosenttia

 • maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,62 %
 • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
 • voimalaitosrakennus 2,50 %
 • rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
 • yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 30.9. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, mittaritiedot, investointiraportti sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty niiden toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen.

Hallintosäännön uudistaminen

Kuopion kaupungin hallintosääntö on hyväksytty 22.5.2017 valtuustossa, jonka jälkeen hallintosääntöön on tehty useita tarkistuksia ja muutoksia, viimeisin 20.2.2023.

Hallintosääntö on tarkoitus päivittää kokonaisuudessaan edellä mainitut muutokset ja esiin tulleet uudet muutostarpeet huomioiden. Samalla hallintosäännön luettavuutta on tarkoitus parantaa esitystapaa tiivistämällä ja poistamalla tarpeettomia tekstejä. Uudistuksessa on huomioitu myös Kuntaliiton hallintosääntömalli, joka on julkaistu huhtikuussa 2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan hallintosäännön tulemaan voimaan 1.12.2023.

Yhteistyösopimus 2024–2026 / Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö rs

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa vuosille 2024–2026 (optiovuodet 2027–2028). Tuen suuruus on 60.000 euroa vuosittain.

Säätiön tarkoituksena on kansallisen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito. Säätiö ylläpitää Suomen ortodoksista kirkkomuseo RIISAa ja harjoittaa säätiön tarkoitukseen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Säätiö antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä julkishallinnon, museoalan, yliopistosektorin ja ortodoksisen kirkon organisaatioiden sekä yksityishenkilöiden tarpeisiin.

RIISA on maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä ortodoksiseen kulttuuriperintöön erikoistunut museo ja kulttuurikohde.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistyösopimuksen Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa vuosille 2024–2026 (optiovuodet 2027–2028). Tuen suuruus on 60.000 euroa vuosittain.

Mieliteko-hankkeen arviointikokous

Tarkastuslautakunnalle on kokouksessa 12.10.2023 esitelty Mieliteko-hankkeen toteutusta ja tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on merkinnyt saadut selvitykset tiedoksi. Mieliteko-hankkeen arviointiyhteenveto löytyy kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi Mieliteko-hankkeen arviointiyhteenveto-asian tiedoksi.

Eronpyyntö Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä / Karoliina Partanen

Karoliina Partanen (kok.) on pyytänyt eroa Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Karoliina Partaselle Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä ja valitsi Kaija Sääskille henkilökohtaisen varajäsenen yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uudeksi varajäseneksi valittiin Eero Wetzell.

Kaupunginvaltuuston kokouslista liitteineen on luettavissa osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023219