Metsänhoidollisia hakkuita suunnitteilla Sorsasaloon

Sinistä taivasta vasten näkyy puun runkoja ja latvoja.

Sorsasalon asema- ja yleiskaava-alueen metsiä on tarkasteltu maastokatselmuksella syksyllä 2023. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia hakkuita.

Kuopion kaupungin metsät ja vesialueet -yksikkö on laatinut metsänhoitosuunnitelman alla olevan kartan mukaiselle alueelle. Kartoille on väritetty kuviot, joita hakkuut koskevat.

Hakkuutavoista ensiharvennuksella ja harvennuksella pyritään parantamaan puuston kasvua sekä elinvoimaisuutta. Näille hakkuille on metsänhoidollinen tarve puuston tiheyden vuoksi. Suojuspuu-, siemenpuu-, poiminta-, ja pienaukkohakkuulla metsä pyritään säilyttämään jatkuvapeitteisenä sekä pyritään uudistamaan luontaisesti.

Lisäksi kohteiden puustossa tavoitellaan kerroksellisuutta sekä monipuolisempaa puulajistoa. Hakkuussa lisätään lehtipuun suhteellista määrää säästämällä haapoja ja leppiä, sekä turvaamaan koivu luontaisena sekapuuna. Lahopuuta jätetään metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Monipuolisempi puulajisto lisää kohteiden virkistyskäyttöarvoja sekä parantaa metsän kykyä torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia erilaisia tuhonaiheuttajia.

Käsiteltävän alueen kokonaispinta-alalta on noin 75 hehtaaria. Avohakkuuta alueelle ei ole suunniteltu lainkaan.

Hakkuille haetaan maisematyölupa. Tavoitteena on aloittaa hakkuut talvella 2024–2025.

Lisätietoja:
Iiro Ojalainen, metsätalousinsinööri, Kuopion kaupunki, 044 718 5278, iiro.ojalainen(at)kuopio.fi